Jak se vypočítává marže?

Jako klient LYNX si otevřete obchodní účet vedený u Interactive Brokers (“IB”). Obchodní účet může být hotovostní nebo maržový účet. V případě maržového účtu IB uplatňuje velmi přísný požadavek na marži. LYNX nemá na fungování této marže žádný vliv, ten má výhradně IB.

Přestože je marže pro zkušené investory užitečným nástrojem pro řízení rizika a zvyšování výnosů, je důležité pochopit, jak systém, se kterým pracujete, vypočítává maržové požadavky vašeho portfolia. Je důležité pochopit základy marže i to, jak ji broker vypočítává, abyste mohli co nejlépe využít flexibilitu, kterou maržové obchodování nabízí.

Obecně platí, že pro otevření pozice na maržovém účtu musíte mít k dispozici dostatečné finanční prostředky na pokrytí počáteční marže (initial margin) dané pozice. Aby mohla být pozice otevřena, musí být zvýšení počáteční marže způsobené otevřením nové pozice nižší, než jsou dostupné fondy (available funds). Dostupné fondy se vypočítají jako Majetek s hodnotou půjčky (Equity with Loan Value) mínus počáteční marže. Ve chvíli, kdy jsou dostupné fondy záporné, systém vám nedovolí otevřít novou pozici.

Abyste mohli držet své otevřené pozice, musí být hodnota vaší nadměrné likvidity (excess liqudity) kladná. Nadměrná likvidita se vypočítá jako Majetek s hodnotou půjčky mínus udržovací marže (maintenance margin). V případě kdy je nadměrná likvidita záporná (majetek s hodnotou půjčky je nižší než udržovací marže), dostáváte margin call a broker vám může uzavřít vaše pozice. Je tedy potřeba hodnotu nadměrné likvidity sledovat a řešit její pokles s dostatečným předstihem.

Systém Interactive Brokers používá metodu výpočtu marže portfolia založenou na riziku. Tato metoda má pro váš maržový účet řadu výhod. Jednou z výhod například je to, že zohlední vztahy mezi různámi pozicemi namísto rigidního maržového požadavku pro každou pozici. Díky své komplexnosti přesněji modeluje riziko a nabízí větší pákový efekt. To také znamená, že požadavky na marži nejsou pevně stanoveny, například při optimalizaci portfolia budete mít větší prostor pro investice. Níže jsou vysvětleny dva systémy marží pro různé typy produktů.

TIMS je metodika výpočtu marže ve Vašem obchodním účtu. Je založená na riziku a vyvinula ji společnost Options Clearing Corporation (OCC). Používá se pro americké akcie, ETF, opce, futures na jednotlivé akcie, a také opce a akcie obchodované mimo USA, které splňují test „připraveného trhu“ (ready market) SEC.

Pomocí matematických a statistických modelů vytváří scénáře s různými parametry Vašeho portfolia. Systém používá také model oceňování opcí, který umožňuje vypočítat riziko opcí a futures jiným způsobem.

Systém provádí zátěžové testy portfolia za účelem vyhodnocení rizika a zároveň skenuje extrémní výkyvy cen na trhu. Dále používá maržovou přirážku pro velké pozice, aby zohlednil riziko koncentrace. Rizika koncentrace jsou rizika vyplývající z koncentrace celého portfolia do několika velkých pozic. Negativní výsledek jedné z těchto pozic může mít velký dopad na celé vaše portfolio a jeho hodnotu. Pro vyhodnocení rizika koncentrace je prováděn zátěžový test, při kterém promítne ±40 % v cenových pohybech 2 nejrizikovějších produktů a ±5 % u zbývajících akcií. Tento scénář se pak použije jako požadavek na marži. Další parametry, které mohou mít vliv na maržové požadavky, jsou následující:

– Pohyb implikované volatility (opce): Při jejím zvýšení se zvýší i požadavek na marži

– Velké pozice: >1 % všech akcií v oběhu

Dny do likvidace: Pokud máte velkou pozici v porovnání s průměrným objemem daného produktu, pak vám systém také určí vyšší maržový požadavek.

Udržovací marže bude s největší pravděpodobností nižší než počáteční marže. O kolik je počáteční marže vyšší než udržovací marže, závisí na tom, zda se jedná o americký nebo neamerický cenný papír. Počáteční marže je 110 % udržovací marže pro americké cenné papíry a 125 % pro neamerické cenné papíry.

K zátěžovému testování akcií je používána metoda Singletonovy marže. Tato metoda provádí zátěžové testy na akciích s malou kapitalizací a modelovanou změnou ceny odpovídající tržní kapitalizaci 500 milionů USD. Standardní Singletonova metoda se používá k zátěžovému testování s modelovanou změnou ceny +30 % a -25 %.

Po zohlednění všech těchto parametrů a scénářů vybere systém scénář s nejvyšší potenciální ztrátou a ten pak použije jako požadavek na marži.

Vzhledem ke komplexnosti systému je obtížné vypočítat tento závazek ručně. Maržové požadavky na akcie podle metodiky TIMS se většinou pohybují v rozmezí 15 % až 30 %. Kde 15% maržový požadavek mají nejlépe diverzifikovaná portfolia.

SPAN je metodika výpočtu marže založená na riziku, kterou vyvinula Chicagská komoditní burza (CME) a která se používá pro futures a futures na opce. Metodika SPAN určuje maržový požadavek výpočtem hodnoty portfolia na základě souboru hypotetických tržních scénářů. Ten předpokládá, že se mění pohyb cen podkladových aktiv a implikovaná volatilita opcí. Na základě těchto předpokladů IB vypočítá scénáře zohledňující extrémní cenové pohyby a dopad těchto pohybů na opce, které jsou hluboce out-of-the-money. Maržovým požadavkem se stává ten scénář, který predikuje největší ztrátu.

IB si vyhrazuje právo odchýlit se ve specifických situacích od standardních maržových požadavků. Maržové požadavky se mohou lišit od standardních požadavků v závislosti na složení portfolia a tržních okolnostech.

Jak zkontrolovat marži na Vašem účtu?

Kontrola marže pro nové pozice

Naše obchodní platformy mají možnost zobrazit dopad transakce na Vaše maržové požadavky pomocí náhledu příkazu. Pokyny pro jednotlivé obchodní platformy naleznete níže.

Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek, ve kterém je instrument, pro který chcete maržové požadavky zobrazit a kliknete na tlačítko BUY/SELL. Následně zadáte množství, typ příkazu a cenu a kliknete vlevo dole na tlačítko “Preview”. V okně náhledu se v pravém dolním rohu zobrazí dopad této transakce na marži a to jak na initial, tak maintenance margin. Postupujete tedy obdobně, jako když chcete zadat obchod.

V příkazovém lístku daného instrumentu je v levém dolním rohu tlačítko Náhled. Kliknutím na něj zobrazíte náhled objednávky s přehledem dopadu této transakce na marži ve vašem portfoliu.

Kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu příkazového lístku si můžete prohlédnout dopad na celkovou marži.

Jak můžete vidět, ta samá tabulka se rozšíří na obrazovku a ukáže vám dopad této transakce na marži.

Kontrola vlivu marže na aktuální pozice

Chcete-li zkontrolovat marži svých pozic v aplikaci LYNX Trading app nebo v LYNX+, je třeba provést další kroky, jež jsou vysvětleny níže. Kromě toho lze zkontrolovat dopad marže na aktuální (nebo dřívější) pozice stažením Margin report v rámci Správy účtu. Avšak na rozdíl od níže uvedených pokynů není Margin report údajem o aktuálních požadavcích na marži v reálném čase.

Klikněte pravým tlačítkem na řádek s vybraným instrumentem. V tabulce, která se vám objeví, vyberte možnost Financial Instrument Info -> Show Margin Impact.

V malém okně se pak zobrazí, co by se stalo s vaším portfoliem, kdybyste tuto pozici uzavřeli.

K zobrazení aktuálních požadavků na marži na vybranou pozici v LYNX+ si vytvoříte příkazový lístek na uzavření této pozice, tak aby bylo možné zobrazit náhled příkazu a vliv na marži. Příkaz k uzavření pozice ji odstraní z portfolia, a proto bude mít vliv na maržové požadavky (obvykle tyto požadavky sníží). Vytvořením příkazového lístku si můžete prohlédnout maržové požadavky pro danou pozici. Stačí pouze zobrazit náhled příkazu a není nutné jej skutečně odeslat. Pokud byste příkaz odeslali, tak systém přijme uzavírací příkaz podle Vámi nastavených parametrů a následně může dojít k uzavření Vaší pozice.

Chcete-li si v aplikaci LYNX Trading App prohlédnout aktuální požadavky na marži pro jednotlivé pozice, stačí vybrat pozici v portfoliu a rozkliknout záložku Market Data, požadavky na marži se zobrazí pod obrazovkou.

Navigátor rizika 

Mezi nejkomplexnější a nejflexibilnější nástroje v platformě TWS patří Navigátor rizika. Pomocí něho můžete rychle získat přehled o maržových požadavcích pro jednotlivé pozice. Tento nástroj funguje pouze v platformě TWS.

V platformě vyberte položku Navigátor rizika.

Jedná se o elegantní způsob, jak porovnat maržové požadavky, když potřebujete likviditu, abyste se vyhnuli nucené likvidaci příkazů, tedy margin callu. Poté klikněte na záložku Margin Sensitivity a vyberete velikost pozice (Position Size) v Position increment. Na pravé straně najdete změnu požadavků na marži pro uzavření každé pozice.

Navigátor rizika není dostupný v LYNX+.

Navigátor rizika není dostupný v mobilní aplikaci.