Účast na korporátních akcích

Prostřednictvím společnosti LYNX se lze účastnit korporátních akcích. Můžete tak uplatnit předkupní práva nebo se můžete rozhodnout, jakou formou chcete vyplatit dividendu.

Účast na korporátních akcích

Chcete-li se účastnit korporátních akcí či využít předkupní práva, přihlaste se do Správy účtu a zvolte Corporate Action Manager. Klikněte nejprve na Help v pravém horním rohu a poté na položku Support Center. Následně zvolte Corporate Action Manager.

Nyní můžete přepínat mezi nadcházejícími a probíhajícími korporátními akcemi, uplatňovat předkupní práva či si prohlížet již proběhlé akce.

Pro uplatnění předkupních práv je nutné, abyste měli na účtu dostatek finančních prostředků k získání požadovaných akcií. V případě nedostatku prostředků bude vyplacena dividenda v hotovosti či ve formě "payment in lieu of dividend".

V případě zdržení se hlasování je defaultně vyplacena hotovostní dividenda. Standardní volba se však může lišit, a tak hotovostní dividenda není předem zaručena. Pozorně si přečtěte všechny pokyny a buďte si vědomi "defaultní" volby korporátní akce.

Podrobnosti o vyplacené dividendě najdete ve výpisu z účtu. Návod na vygenerování výpisu z účtu naleznete zde.

Informace o předkupních právech

V následující části naleznete podrobnější informace o předkupních právech a jejich využití:

Co znamená předkupní právo?

Předkupní právo je přednostní právo na koupi akcií vydané společností. Stávajícím akcionářům je díky němu udělen nárok na nákup nových akcií z nadcházející korporátní akce. Tato práva zajišťují, že si stávající akcionáři zachovají stejný podíl na základním kapitálu společnosti.

Jaké možnosti mi nabízejí předkupní práva?

Akcionáři mohou svá práva buď využít, nebo je prodat na volném trhu. Kromě nominální hodnoty předkupního práva se cena určuje prostřednictvím nabídky a poptávky na burze.

Co je třeba zvážit?

Předkupní práva nabízejí různé příležitosti, ale je třeba si uvědomit následující náležitosti:

Poměr úpisu určuje počet akcií, které jste oprávněni získat.

Datum úpisu představuje termín, do kterého je nejpozději nutné učinit volbu.

Cena úpisu se stanovuje podle poměru úpisu a podle nabídky a poptávky.

Dopady na jednotlivé třídy aktiv

V následující tabulce je zobrazeno, jak mohou jednotlivé korporátní akce ovlivnit jednotlivé třídy aktiv:

Korporátní akceOpceFuturesCertifikáty & WarrantyCFDs
Split akciíOpční kontrakty jsou upraveny v závislosti na strike ceně a velikosti kontraktu tak, aby pro držitele opce nedošlo v konečném důsledku k žádné změně.Futures kontrakty budou odpovídajícím způsobem upraveny tak, aby korporátní akce neměla žádný dopad na jejich držitele. Zpravidla dochází k hodnotově neutrální úpravě dle podmínek emitenta certifikátu. Dochází k poměrné úpravě CFD pozice.
Zpětné odkupy akciíOpční kontrakty jsou upraveny v závislosti na strike ceně a velikosti kontraktu tak, aby pro držitele opce nedošlo v konečném důsledku k žádné změně.Futures kontrakty budou odpovídajícím způsobem upraveny tak, aby korporátní akce neměla žádný dopad na jejich držitele. Zpravidla dochází k hodnotově neutrální úpravě dle podmínek emitenta certifikátu. Držitelé CFD kontraktů se nemohou účastnit korporátních akcí. Dojde k likvidaci CFD pozice.
Hotovostní dividendyNedochází k úpravě opčních kontraktů. Nedochází k úpravě futures kontraktů. Dividendy se obvykle nevyplácí držitelům certifikátů nebo warrantů. Případná dividenda je zohledněna v ceně certifikátu již při uvedení na trh. Proto na cenu certifikátu nemá přímý dopad. Hotovostní vypořádání ve formě “payment in lieu of dividend“.
Navýšení kapitáluOpční kontrakty jsou upraveny v závislosti na strike ceně a velikosti kontraktu tak, aby pro držitele opce nedošlo v konečném důsledku k žádné změně.Futures kontrakty budou odpovídajícím způsobem upraveny tak, aby korporátní akce neměla žádný dopad na jejich držitele. Zpravidla dochází k hodnotově neutrální úpravě dle podmínek emitenta certifikátu. U držitelů CFD kontraktů dojde k hotovostnímu vyrovnání (cash adjustment), které odráží cenu předkupního práva po ex-date.
Snížení základního kapitáluOpční kontrakty jsou upraveny v závislosti na strike ceně a velikosti kontraktu tak, aby pro držitele opce nedošlo v konečném důsledku k žádné změně.Futures kontrakty budou odpovídajícím způsobem upraveny tak, aby korporátní akce neměla žádný dopad na jejich držitele. Zpravidla dochází k hodnotově neutrální úpravě dle podmínek emitenta certifikátu. U držitelů CFD kontraktů dojde k hotovostnímu vyrovnání (cash adjustment), které odráží cenu předkupního práva po ex-date.
Fúze a akvizice Úprava opčních kontraktů je posuzována individuálně, případ od případu. Úprava futures kontraktů je posuzována individuálně, případ od případu. Zpravidla dochází k hodnotově neutrální úpravě dle podmínek emitenta certifikátu. V závislosti na struktuře korporátní akce obdrží držiteli CFD nový CFD kontrakt nebo nové cenné papíry. Také může dojít k hotovostnímu vypořádání nebo ke kombinaci výše uvedených možností. Obecně však platí, že pozice bude zlikvidována.
Mimořádná dividenda
Při výplatě mimořádné dividendy jsou opční kontrakty upraveny v souladu s burzovními pravidly tak, aby pro držitele opce nedošlo v konečném důsledku k žádné změně.Futures kontrakty jsou automaticky upravovány tak, aby korporátní akce neměla v konečném důsledku žádný dopad na futures pozici. Mimořádné dividendy se obvykle nevyplácí držitelům certifikátů nebo warrantů. Zvláštní ustanovení jsou uvedena v podmínkách certifikátu.Hotovostní vypořádání ve formě “payment in lieu of dividend“.
Spin-OffOpční kontrakty jsou upraveny v závislosti na strike ceně a velikosti kontraktu tak, aby pro držitele opce nedošlo v konečném důsledku k žádné změně.Futures kontrakty jsou automaticky upravovány tak, aby korporátní akce neměla v konečném důsledku žádný dopad na futures pozici. Zpravidla dochází k hodnotově neutrální úpravě dle podmínek emitenta certifikátu. V závislosti na struktuře korporátní akce obdrží držiteli CFD nový CFD kontrakt nebo nové cenné papíry. Také může dojít k hotovostnímu vypořádání nebo ke kombinaci výše uvedených možností. Obecně však platí, že pozice bude zlikvidována.
Statutární konsolidaceÚprava opčních kontraktů je posuzována individuálně, případ od případu. Úprava futures kontraktů je posuzována individuálně, případ od případu. Zpravidla dochází k hodnotově neutrální úpravě dle podmínek emitenta certifikátu. V závislosti na struktuře korporátní akce obdrží držiteli CFD nový CFD kontrakt nebo nové cenné papíry. Také může dojít k hotovostnímu vypořádání nebo ke kombinaci výše uvedených možností. Obecně však platí, že pozice bude zlikvidována.
Akciové dividendyOpční kontrakty jsou upraveny v závislosti na strike ceně a velikosti kontraktu tak, aby pro držitele opce nedošlo v konečném důsledku k žádné změně.Futures kontrakty budou odpovídajícím způsobem upraveny tak, aby korporátní akce neměla žádný dopad na jejich držitele. Zpravidla dochází k hodnotově neutrální úpravě dle podmínek emitenta certifikátu. Dochází k poměrné úpravě CFD pozice.

Výplata dividendy u finančních derivátů

U opcí se před ex-dividend date může v platformě TWS zobrazit ve sloupci Pozice žlutý symbol, který Vás upozorňuje na možnost předčasné expirace či přiřazení dané opce.

Výplaty dividend u finančních derivátů.

Na účtu máte nakoupenou opci na ITRK s expirací v říjnu 2022 a v platformě TWS se Vám u této pozice zobrazí žlutý symbol:

Pokud na tento symbol najedete myší, otevře se jeho stručný popis.

image2

V tomto případě nás platforma TWS informuje, že uplatnění call opce nebude pro nás ekonomicky přínosné. Samozřejmě se jedná pouze o posouzení platformy na základě finančních modelů. Upozorňujeme, že tyto modely pracují s růžnými předpoklady, a proto nemůžeme zaručit jejich správnost. Konečné rozhodnutí, kdy a zda opci uplatnit, vždy zůstává na Vás.

Vysvětlení:

Předčasné uplatnění opce je obvykle považováno za neúčelné, jestliže: (1) časová hodnota opce se rychle snižuje, (2) na nákup podkladu jsou vyžadovány značné finanční prostředky a (3) riziko ztráty u podkladu může být vyšší ve srovnání s opční prémií.

Přesto může mít pro držitele call opce ekonomický smysl uplatnit ji před splatností tak, aby měl prospěch z nadcházející výplaty dividend. Cena akcie obvykle poklesne během ex-dividend date o výši dividendy. Podle standardní teorie opčního ocenění je v průběhu životnosti opce diskontovaná výplata dividendy již reflektována v ceně opce. Za určitých okolností však může cena kupní opce v ex-dividend date také klesnout.

Žlutý symbol ve sloupci Pozice tedy označuje opční kontrakt, na něž se tato okolnost vztahuje. Symbol Vás upozorňuje na možnost předčasné expirace či přiřazení.

5 obvyklých případů a jejich důsledky

Případ Důsledky
Dlouhé pozice, u kterých je včasné uplatnění považováno za ekonomicky životaschopné. Možný postup: U dlouhé pozice máte možnost uplatnit své právo na nákup podkladu a získat tak ekonomickou výhodu oproti uplatnění opce v poslední obchodní den (za předpokladu, že všechny ostatní podmínky zůstanou nezměněny). Poznámka pro opční kombinace: Pokud uplatníte svou dlouhou pozici, ale ponecháte si krátkou pozici, může to vést ke zvýšení požadavků na marži.
Dlouhé pozice, jejichž včasné uplatnění se nepovažuje za ekonomicky přijatelné. Během probíhajících korporátních akcí není obvykle ekonomicky výhodné předčasné uplatnění opcí.
Vypsané opce, jejichž předčasné uplatnění je požadováno za pravděpodobné. Možný postup: Jestliže může protistrana (držitel dlouhé pozice) z předčasného uplatnění svého práva mít ekonomický prospěch, je pravděpodobné, že dané opce uplatní a vy budete muset dodat podkladové aktivum.
Vypsané opce u nichž se nepovažuje za pravděpodobné, že budou předčasně uplatněny. Během probíhajících korporátních akcí není obvykle ekonomicky výhodné předčasné uplatnění opcí. Teoreticky však protistrana může uplatnit opce kdykoliv před datem expirace (pouze u amerického typu opcí).
Opce, u nichž nelze předpovědět ekonomickou smysluplnost nebo pravděpodobnost předčasného uplatnění. Je vhodné monitorovat své opční pozice, pokud se domníváte, že předčasné uplatnění může být ekonomicky smysluplné (u dlouhých pozic) nebo pravděpodobné (krátké pozice).

Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádné investiční doporučení ani poradenství. Uvedené výpočty jsou poskytovány pouze na základě nejlepšího úsilí a výše dividend a termíny jejich výplat se mohou změnit. Společnost LYNX není povinna tyto informace předávat a upozorňuje, že z nich nemůžete vůči společnosti LYNX uplatňovat jakákoliv práva. LYNX rovněž nenese odpovědnost za správnost nebo úplnost poskytnutých informací.

Často kladené dotazy

Využití předkupních práv, a tím i nákup akcií, je zpravidla dobrovolnou možností. Obecně platí, že pokud nejsou předkupní práva využita, jejich platnost zaniká. Vypršení platnosti a (případné) výnosy z nich jsou uvedeny v sekci Corporate Actions ve výpisu z účtu. Návod na vygenerování výpisu z účtu naleznete zde.
Způsob vyplácení dividendy si určuje sama společnost. Některé firmy umožňují volbu mezi hotovostní a akciovou dividendou. Upozorňujeme, že z regulatorních nebo technických důvodů můžete být z korporátních akcí (např. navýšení kapitálu) vyňati.
Upisovací poměr udává, v jakém poměru jsou práva uplatnitelná vzhledem k počtu nových akcií. Poměr 10:1 znamená, že 10 předkupních práv umožňuje nákup 1 nové akcie. Ve výpisu z účtu se v sekci Corporate Actions  zobrazuje jak počet, tak i poměr předkupních práv.
Obdržené dividendy si lze zobrazit v podstatě na všech našich obchodních platformách. Pro podrobnější informace ohledně korporátních akcí je zapotřebí se přihlásit do Corporate Action Manageru ve Správě účtu nebo navštívit sekci Investor Relations na webové stránce příslušné společnosti.
Dokdy musíte vlastnit akcie, abyste měli nárok na dividendu? Jak dlouho je musíte držet? Kdy budou dividendy připsány na Váš účet? Bližší informace ohledně připisování dividend naleznete zde.
Nevíte, v jaké výši Vám bude stržena srážková daň? Zda pro společnosti typu Limited Partnership lze použít formulář W-8BEN? Jak funguje zdanění dividend u ADRs? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek naleznete zde.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz