Srážková daň v Irsku

Irský finanční úřad požaduje, aby IBKR vybíral srážkovou daň z úroků získaných v Irsku.

Tato daň činí 20 % a musí být stržena z přijatých úrokových plateb na Vašem účtu.

Daň může být snížena nebo zrušena, pokud má země Vaší daňové rezidence uzavřenou s Irskem dohodu o zamezení dvojího zdanění.

Retailoví klienti v EU (s výjimkou Irska), pokud nejsou irskými rezidenty, ale jsou daňovým rezidentem země, která má s Irském uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění, mohou využít formulář 8-3-6, který sníží nebo eliminuje tuto srážkovou daň. Kromě poskytnutí Vašich údajů je zapotřebí, aby formulář vyplnil daňový úřad v zemi, kde jste daňovým rezidentem.

Mějte prosím na paměti, že sazba srážkové daně závisí na dohodě o zamezení dvojího zdanění mezi Irskem a zemí Vaší daňové rezidence. Sazbu srážkové daně pro jednotlivé země naleznete na internetových stránkách irského finančního úřadu: https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/index.aspx

Srážková daň se nevztahuje na firemní klienty s firemními účty, pokud mají sídlo v členských zemích Evropské unie (s výjimkou Irska) nebo na společnosti v zemích, které mají s Irskem uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění.

1. Ve formuláři 8-3-6 je nutné vyplnit následující údaje:

  • Jméno klienta
  • Adresa klienta
  • Daňové identifikační číslo v zemi pobytu
  • Zemi, ve které je klient daňovým rezidentem
  • Sazba srážkové daně mezi zemí daňové rezidence a Irskem (viz níže)
  • Podpis
  • Datum

• Ujistěte se, že všechny osobní údaje (jméno, daňové identifikační číslo, bydliště) uvedené ve Správě účtu odpovídají údajům vyplněných ve formuláři 8-3-6.

• Pro Vaše pohodlí jsme připravili formuláře tak, aby zahrnovaly daňovou rezidenci a sníženou sazbu podle dohody o zamezení dvojího zdanění mezi zemí Vaší daňové rezidence a Irskem.

2. Formulář po jeho vyplnění by měl být předložen finančnímu úřadu v zemi Vašeho daňového rezidentství.

3. Místní finanční úřad musí formulář podepsat a orazítkovat.

4. Jakmile obdržíte vyplněný formulář od místního finančního úřadu, nahrajte jeho kopii ve Správě účtu kliknutím na symbol zvonečku vpravo nahoře. Následně by se Vám měla zobrazit notifikace s názvem “Ireland Interest Tax Form 8-3-6“, kde budete moci daný formulář nahrát.

Země EHP se sazbou srážkové daně ve výši 0 %

Kliknutím na vlajku země otevřete formulář. 

Země EHP se sazbou srážkové daně nad 0 %

  Belgie
  Itálie
  Polsko

Ostatní země, které mají s Irskem uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění

  Švýcarsko*
   Spojené království*
  Spojené státy americké*
(*případy, kdy je srážková daň za všech okolností 0 %)

Často kladené dotazy

Irská srážková daň se vztahuje na kreditní úroky obdržené z vypořádaných kladných hotovostních zůstatků a také z úroků za vypůjčení cenných papírů (short credit interest) od brokera. Tato daň se tedy nevztahuje na úroky, které obdržíte v rámci SYEP (Stock Yield Enhancement Program), ani na úroky získané prostřednictvím kuponů z držených dluhopisů."

Daň je účtovaná ve stejné měně, v jaké se připisuje kreditní úrok z neinvestovaných kladných hotovostních zůstatků.

Informace týkající se irské stržené daně naleznete ve výpisu z účtu v sekci “Withholding Tax“. Jak získat výpis z účtu, se dozvíte zde.

Každý z majitelů účtu musí vyplnit svůj vlastní formulář 8-3-6 a poskytnout potvrzení o daňovém domicilu (Tax Registration Certificate) od místního finančního úřadu.

Platnost formuláře je po dobu pěti let, pokud nedojde k podstatné změně Vašich údajů z daňového pohledu a jiných okolností. Toto platí za předpokladu, že jste poskytli potvrzení o daňovém domicilu (Tax Registration Certificate) od místního finančního úřadu místo orazítkovaného formuláře 8-3-6. Pokud dojde k podstatné změně Vašich daňových poměrů je nutné neprodleně informovat LYNX/IBIE a případně předložit aktualizovaný formulář 8-3-6. Například pokud změníte daňovou rezidenci, měli byste to oznámit LYNX/IBIE a poskytnout formulář 8-3-6 podepsaný Vaším finančním úřadem v nové zemi Vaší daňové rezidence.

Pokud jste požádali místní finanční úřad o podepsání formuláře 8-3-6 a on to odmítl, můžete místo toho poskytnout potvrzení o daňovém domicilu (Tax Registration Certificate) od místního finančního úřadu s vyplněným formulářem 8-3-6, který nebyl podepsán a orazítkován místním finančním úřadem. Irský finanční úřad zavedl tuto možnost v lednu 2023 poté, co byl informován ze strany IBIE o potížích, na které klienti naráželi.

Aby bylo potvrzení o daňovém domicilu akceptováno, musí v něm být výslovně uvedeno, že jste daňovým rezidentem v zemi Svého bydliště v souladu s příslušným ustanovením smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Irskem a zemí Vašeho bydliště. Potvrzení o daňovém domicilu musí být orazítkované finančním úřadem a je také zapotřebí, aby v něm bylo uvedené Vaše rodné číslo.

IBIE zatím stále čeká na úplné informace od irského finančního úřadu ohledně již sražených daní. Pro rok 2022 však daňový úřad souhlasil s tím, že vyplněný formulář 8-3-6 (podepsaný a orazítkovaný příslušným finančním úřadem), který IBIE obdrží do 31. prosince 2022, bude možné použít pro vrácení srážkové daně uplatněné v roce 2022.

Pokud jste formulář 8-3-6 do 31. prosince 2022 neposkytli, nebo pokud jste formulář 8-3-6 poskytli, ale byl neúplný (například nebyl orazítkován Vaším místním finančním úřadem), musíte individuálně požádat o úplné nebo částečné vrácení irské srážkové daně zaplacené v roce 2022.

• Klienti mimo EHP musí použít tento formulář, pokud je sazba srážkové daně 0 %, a tento formulář ve všech ostatních případech.
• Pokud není Vaše daňová rezidence uvedena ve výše zveřejněném seznamu zemí, kontaktujte nás prosím na adrese: info@lynxbroker.cz.

LYNX nenese žádnou odpovědnost za informace poskytnuté na této stránce a není ze zákona nijak povinen tyto informace Vám sdělovat (poskytovat). LYNX Vám tímto sdělením pouze předává informaci k tomuto procesu, který je především procesem společnosti Interactive Brokers (dále jen „IB“) a je také IB odpovědností. Veškeré informace, které Vám takto předáváme, jsou informace vytvořené přímo IB. Poskytnuté informace jsou převzaty z webové stránky IB a přeloženy společností LYNX z anglického jazyka do jazyka českého. Dovolujeme si Vás tímto informovat, že v případě jakýchkoli odchylek má přednost verze anglická, kterou naleznete na přiloženém odkazu zde. LYNX si tímto vyhrazuje právo na úpravu informací, které mohou být také aktualizovány, měněny a LYNX nemá žádný vliv na jejich jakékoli změny.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz