Popis položek ve výpisu z účtu

Výpis z účtu je rozdělen do několika kategorií. Níže naleznete popis jednotlivých položek.

V záložce "Account Information" naleznete obecné informace o svém účtu.
NázevPopis
NameJména všech majitelů účtu
AccountČíslo účtu
Custumer TypeTyp klienta (individuální, společný nebo firemní)
Account Capabilities
Typ účtu (hotovostní nebo maržový)
Base CurrencyZakladní měna účtu
 V této záložce je vyčíslena výše zisku/ztráty pro jednotlivé pozice vyplívající z rozdílu kurzu při otevření pozice a ceny vypořádání na konci dne.
mark-to-market

Metodika Mark-To-Market (MTM) předpokládá, že pozice a transakce jsou vypořádány na konci každého dne a nové pozice jsou otevřeny následující den. Jedná se o výpočet výkonnosti podkladového aktiva podle data vygenerování výpisu bez ohledu, zda jsou pozice otevřené nebo uzavřené.

Ve sloupci Position si můžete zobrazit změnu hodnoty každé pozice na základě uzavírací ceny. U každé pozice je zde zobrazen rozdíl mezi první a poslední dostupnou uzavírací cenou. 

Při provedení obchodu během obchodního dne se obvykle Vaše pozice dostane do nerealizovaného zisku nebo ztráty. Rozdíl mezi provedenou cenou obchodu a závěřečnou cenou daného dne naleznete ve sloupci Transaction.

Poplatky (Commissions) a ostátní položky (Other), jako celková výše obdržených dividend, srážkové daně, zisky a ztráty z korporátních akcí, naběhlé kupóny a úroky z dluhopisů naleznete v samostatných sloupcích, jelikož tyto operace nelze zachytit rozdílem v závěrečných cenách cenných papírů.

V této sekci naleznete přehled svých zisků a ztrát rozdělených podle tříd cenných papírů a podkladových aktiv.

V tabulce jsou rozděleny zisky a ztráty na realizované a nerealizované. Realizované zisky či ztráty jsou přepočteny do základní měny účtu k datu uzavření pozice. Nerealizované zisky či ztráty se přepočítávají do zakladní měny účtu posledním obchodovaným kurzem daného měnového páru ze zvoleného období.

Sloupce Profit a Loss zobrazují kumulované zisky, resp. ztráty. Součty zisků a ztrát jsou uvedeny ve sloupcích Total.

Poslední sloupec Total shrnuje realizované a nerealizované zisky a ztráty. 

Zkratka S/T znamená Short Term a označuje pozice s dobou držení kratší než 365 dní.

Zkratka L/T znamená Long Term a označuje pozice s dobou držení delší než 365 dní.

Cost Adj. zobrazuje úpravy pořizovací ceny. V případě výplaty nezdaněných dividend nebo kapitálových splátek (Return of Capital) se upravuje pořizovací cena (nákladová základna) pozice. To znamená, že splacení kapitálu se pro daňové účely zohlední až po uzavření pozice.

Cash Report umožnuje sledovat změny hotovostních zůstatků u jednotlivých měn.

V této záložce naleznete obraty a pohyby hotovosti. Za tímto účelem je Cash Report rozdělen na jednotlivé měny, které držíte na Vašem účtu. V horní části lze nalézt celkový přehled přepočtený do základní měny účtu.

NázevPopis
Starting CashHotovost na účtu na začátku zvoleného období přepočtena do základní měny účtu
CommissionsZaplacené poplatky za zvolené období
Deposits/WithdrawalsProvedené vklady a výběry za zvolené období
DividendsVyplacené dividendy
Broker Interest Paid and Received Zaplacené nebo přijaté úroky za zvolené období (kumulativní)
Cash Settling MTMMark-To-Market zisky a ztráty u futures a opcí s vypořádáním v hotovosti
Payment In Lieu of DividendsPřijaté kompenzační platby za dividendy
Withholding taxSrážková daň z obdržených dividend
Trades (Sales)Přírůstek peněžních prostředků v důsledku prodeje
Trades (Purchase)Úbytek peněžních prostředků v důsledku nákupů
Other FeesOstatní zaplacené poplatky za zvolené období (např. za tržní data)
Cash FX Translation Gain/LossViz infobox
Ending CashHotovost na konci zvoleného období
Ending Settled CashVypořádaná hotovost na konci zvoleného období

Cash FX Translation Gain/Loss

Skutečné (realizované) zisky nebo ztráty lze určit až po uzavření měnové pozice.

Pro stanovení skutečného (realizovaného) zisku/ztráty z měnové konverze je zapotřebí se vezme rozdíl mezi směnnými kurzy ze současného a předchozího období a vynásobí se počátečním zůstatkem.

Příklad:

Závěrečný směnný kurz EUR/CHF dne 14.1.20XX byl 0,83264 a dne 15.1.20XX byla tato hodnota 1,00170. Podle výše uvedeného výpočtu to znamená rozdíl 0,16906.

Vynásobíme-li tuto hodnotu počátečním stavem peněžních prostředků (např.: CHF -100,00,00), dostaneme ztrátu z přepočtu cizí měny (CHF) ve výši -16 906,00 EUR.

Zde naleznete seznam otevřených pozic na konci posledního obchodního dne z Vámi zvoleného období.
Open_Positions_AS
NázevPopis
SymbolSymbol/ticker pozice držené ve Vašem portfoliu
QuantityPočet kusů držených v portfoliu na konci zvoleného období.
Mult (Multiplier )Multiplikátor u derivátů určuje velikost kontraktu. Opce na akcie například umožňují koupit nebo prodat 100 ks akcií. Jejich multiplikátor tedy bude 100.
Cost PricePrůměrná cena pozice
Cost BasisCelkové náklady, které jste vynaložili na otevření pozice, včetně poplatků.
Close PriceZavírací cena z posledního obchodního dne Vámi zvoleného období.
ValueCelková hodnota pozice (quantity x close price)
Unrealized P/LNerealizovaný zisk nebo ztráta (value - cost basis)
V této části jsou zobrazeny hotovostní zůstatky na konci Vámi zvoleného období.
NázevPopis
DescriptionTřípísmenný kód měny
QuantityČástka držená v dané měně
Cost Price Cena, za kterou jste otevřeli pozici v této měně.
Cost BasisCelkové náklady, které vám vznikly při otevření pozice (včetně poplatků) přepočtené do základní měny účtu.
Close PriceZávěrečný kurz měnového páru k poslednímu dni vykazovaného období
Value Aktuální hodnota pozice přepočtena do základní měny účtu (množství x směnný kurz)
Unrealized P/LNerealizovaný zisk/ztráta přepočtený do základní měny účtu (value – cost basis)
V této části naleznete všechny ukutečněné obchody během zvoleného období.

Obchody jsou seřazeny nejprve podle třídy aktiv, poté podle měny, a nakonec dle symbolu investičního nástroje.

V této záložce také naleznete zisky či ztráty ze všech realizovaných obchodů. Do realizovaných zisků/ztrát se započítávají i poplatky za provedené transakce.

NázevPopis
SymbolSymbol/ticker finančního instrumentu
QuantityPočet nakoupených/prodaných kusů finančního instrumentu
T. Price Cena, za kterou byl obchod proveden
C. Price Zavírací cena daného finančního instrumentu v den, kdy byl obchod uskutečněn.
ProceedsHodnota transakce bez započtení poplatů (Quantity x T. Price)
Comm/FeeNaúčtované poplatky za realizovaný obchod
BasisHodnota transakce se započtením poplatků
Realized P/LRealizovaný zisk/ztráta z uskutečněného obchodu
CodeKódy, které poskytují více informací o jednotlivých uskutečněných obchodech. Všechny kódy jsou uvedeny v části Kódy.
O = otevření pozice
C = uzavření pozice
Transakční daně se zobrazují seřazené podle třídy aktiv a měny.

Pokud se v některé zemi platí za transakce dodatečné poplatky či daně, naleznete je v této sekci. V následující ukázce naleznete, jakým způsobem je zaúčtována daň z objemu transakce ve Francii.

NázevPopis
Date/TimeČas a datum provedení transakce
SymbolSymbol/ticker finančního instrumentu
DescriptionPopis týkající se daně z transakce
QuantityPočet cenných papírů ve vztahu k dani z transakce
Trade PriceCena obchodu vztahující se k dani z transakce
AmountVýše transakční daně

Zde jsou uvedeny všechny korporátní akce seřazené podle třídy aktiv a měny.

NázevPopis
Report DateDen, kdy společnost ohlásila korporátní akci.
Date/TimeDatum a čas korporátní akce
DescriptionPopis korporátní akce
QuantityPočet cenných papírů souvisejících s danou korporátní akcí
ProceedsVýnosy související s korporátní akcí
ValueHodnota související s korporátní akcí
Realized P/LRealizovaný zisk nebo ztráta spojená s korporátní akcí

Pokud existuje korporátní akce u společnosti, kterou držíte v portfoliu, tak si ji lze zobrazit ve Správě účtu po kliknutí na Secure Message Center, kde také budete moci hlasovat.

Podrobnější informace o korporátní akci byste měli nalézt přímo na internetových stránkách příslušné společnosti v sekci určené investorům.

V této části jsou zaznamenány převody cenných papírů k jinému nebo od jiného brokera.
NázevPopis
SymbolSymbol/ticker finančního instrumentu
DateDatum převodu
TypeZpůsob převodu
DirectionPříchozí (In) nebo Odchozí (Out)
XFER CompanyNázev protistrany (kontra broker)
XFER AccountČíslo účtu protistrany
QtyPočet převedených cenných papírů
Xfer PricePřevodní cena cenných papírů
Market ValueTržní hodnota převodu
Realized P/LRealizovaný zisk/ztráta spojený s převodem
Cash AmoundPřípadná převáděná hotovost
V této části jsou uvedeny provedené vklady, výběry a interní převody.

Tabulka zobrazuje všechny příchozí a odchozí peněžní transakce na Vašem majetkovém účtu za sledované období (seřazené podle jednotlivých měn).

NázevPopis
AccountČíslo majetkového účtu
DescriptionPopis operace (vklad, výběr, interní převod)
AmountČástka provedeného vkladu, výběru nebo interního převodu
V této části naleznete všechny stržené poplatky (kromě poplatků za transakce) na Vašem majetkovém účtu.
NázevPopis
AccountČíslo majetkového účtu
DateDatum stržení poplatku
DescriptionPopis poplatku
AmountVýše poplatku

Jedná se např. o poplatky za tržní data, držení GDRs/ADRs či CFDs. Příslušné poplatky jsou z Vašeho účtu strženy v základní měně účtu.

Vyplacené dividendy jsou seřazeny podle společnosti a měny.

Vezměte prosím na vědomí, že srážkové daně z dividend jsou strhávány přímo clearingovými centry, a proto nejsou distribuovány na Váš majetkový účet. Bližší informací ohledně danění dividend naleznete zde.

Hodnota vyplacené dividendy je uvedena v měně, ve které se rozhodla společnost danou dividendu vyplatit. Pro lepší přehled je na konci uvedena souhrnná hodnota přepočtena do základní měny účtu.

V této záložce naleznete všechny odevedé srážkové daně za zvolené období.

Srážkové daně jsou strhávány přímo clearingovými centry, a proto nejsou distribuovány na Váš majetkový účet.

V této části můžete vidět zaplacené a přijaté úroky.

Úroky se přepočítávají denně, ale k jejich reálnému stržení dochází jednou měsíčně, a to třetí pracovní den v měsíci následujícím. Již naběhlé úroky z aktuálního měsíce naleznete v sekci Interest Accruals.

V této záložce jsou zobrazeny naběhlé úroky.

Úroky se přepočítávají denně, ale k jejich reálnému stržení dochází jednou měsíčně, a to třetí pracovní den v měsíci následujícím.

V této části naleznete procesy týkajících se zaúčtování dividend.

Nárok na výplatu dividendy mají všichni akcionáři, kteří vlastnili akcie dané společnosti v rozhodný den (Record date) pro výplatu dividendy. K výplatě dividendy pak dojde v Pay date.

V období mezi Record date a Pay Date neobdržíte skutečnou výplatu dividendy. V případě, že máte nárok na dividendu, tak bude zobrazen právě v této záložce. Očekávané výplaty dividend se často několikrát upravují.

V této části tedy naleznete procesy spojené se zaúčtováním dividend. Skutečné přijaté platby z dividend si můžete prohlédnout v sekci Dividends.

Více informací ohledně připisování dividend naleznete zde.

NázevPopis
SymbolSymbol/ticker cenného papíru
DateDatum zařazení do této složky
Ex DateEx-dividend date
Pay DateDen výplaty
QuantityPočet akcií s nárokem na dividendu
TaxSrážková daň
FeePoplatek spojený s dividendou
Gross RateHrubá výše dividendy na akcii
Gross AmountCelková částka před zdaněním
Net AmountCelková částka po zdanění
Zde jsou uvedeny všechny finanční nástroje, se kterými jste během sledovaného období obchodovali.

V jednotlivých sloupcích naleznete podrobný popis příslušného finančního instrumentu.

V této části jsou vysvětleny všechny zkratky, které se objevují v nejrůznějších částech výkazu.
V této záložce jsou uvedeny podrobnosti o umístění aktiv.

Naleznete zde podrobné informace o umístění aktiv a derivátů (jména custodianů, clearingových center a dalších finančních institucí).

Danění dividend

Jak se připisují dividendy?

Aktualizace formuláře W-8BEN

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz