Korporátní akce

Korporátní akce představují jakoukoliv činnost, která přináší podstatné změny v organizaci a má dopad na zúčastněné strany, včetně akcionářů a držitelů dluhopisů. Dividendy, splity akcií, fúze a akvizice jsou běžnými příklady korporátních akcí.

Korporátní akce mohou přeměnit kapitálovou strukturu společnosti, což může mít vliv na hlasovací práva akcionářů.

Korporátní akce obvykle doporučuje představenstvo nebo správní rada a akcionáři o nich hlasují na valné hromadě. Mohou být strukturovány růžnými způsoby a jednou z povinností akcionářů je být o nich důkladně informován.

Nejběžnější korporátní akce

Kromě výplaty dividendy existují i další korporátní akce. Nejběžnější z nich uvádíme níže:

Navýšení kapitálu

Emitování nových akcií navyšuje kapitál společnosti. Obvykle se předkupní práva na akcie distribuují oprávněným držitelům kmenových akcií. Využitím práv se podíl akcionářů na základním kapitálu zachovává. S předkupními právy lze po určitou dobu obchodovat prostřednictvím burzy za účelem prodeje stávajících nebo nákupu dodatečných práv.

Další možností je emise nových akcií přeměnou kapitálových rezerv na splacený kapitál. Stávající akcionáři tímto získávají nové akcie tak, aby byla zachována hodnota jejich podílu. Držitelé derivátů obvykle nemají právo na tento druh úpisu.

Štěpení akcií

Štěpení akcií zvyšuje množství obchodovaných akcií. Tím se mění nominální hodnota akcií, což ulehčuje investování do původně “drahých” akcií. Při štěpení v poměru 2:1 se množství akcií zdvojnásobí, ale tržní kapitalizace firmy bude zachována. Cena akcií se však sníží na polovinu.

Obvykle je štěpení akcií investory bráno pozitivně, jelikož snížení ceny akcií by mělo přilákat nové akcionáře. Společnost štěpením také dává trhu znamení, že zaznamenala výrazný růst a očekává, že tento růst bude i nadále pokračovat.

Fúze a akvizice

Při fúzi dojde k spojení dvou či více společností do jednoho celku. Akvizice představuje nákup společnosti nebo její části. Akvizice může mít charakter jak přátelského, tak i nepřátelského převzetí.

Cílem každého podnikatele je zajistit existenci své společnosti a dosáhnout růstu prostřednictvím vhodných kroků, které mohou být velmi různorodé.

Snížení základního kapitálu

Jedná se o snížení nominální hodnoty základního kapitálu společnosti. K redukci základního kapitálu obvykle dochází prostřednictvím zrušení akcií nebo jejich odkupem. Společnosti obvykle k tomuto kroku přistupují v případě, že utrpěly vážné ztráty, které z velké části snížily základní kapitál.

Zpětný odkup akcií

O zpětném odkupu akcií rozhodují akcionáři na valné hromadě, čímž umožní společnosti odkoupit vlastní akcie. Zpětný odkup může proběhnout nákupem akcií na trhu nebo nabídkou v tendru s předem stanovenou cenou akcie.

Spin Off

Při odštěpení stávající společnost vyčlení část společnosti jako samostatnou společnost. Jako kompenzaci za vzdání se této části společnosti obdrží akcionáři akcie nové společnosti nebo alespoň právo na koupi daných akcií. Pokud akcionář toto právo nevyužije, může ho prodat na burze.

Odštěpení nabízí společnostem možnost získat dodatečný kapitál a může představovat první krok k úplnému prodeji dané části společnosti.

Reverzní Split

Jedná se o opak štěpení akcií: Počet akcií v oběhu se jejich odkupem sníží, čímž dojde ke zvýšení ceny akcií. K reverznímu rozdělení akcií často dochází, když je jejich cena opticky velmi nízká.

Kromě toho lze reverzní split použít k prevenci vyřazení z burzy, pokud se cena akcií po delší dobu pohybuje pod minimální stanovenou cenou příslušné burzy.

Statutární konsolidace

Statutární konsolidace představuje založení nové společnosti sloučením dvou a více stávajících společností či obchodních jednotek. Firmy tuto strategii často využívají za účelem zlepšení provozní efektivity.

Další informace ohledně korporátních akcích

Informace o korporátních akcích jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. Společnost LYNX však nenese odpovědnost za správnost nebo úplnost poskytnutých informací.

Informace o nadcházejících korporátních akcí naleznete ve Správě účtu. Jakmile společnost zveřejní podrobné informace, najdete je v sekci Secure Message Center a Corporate Action Manager. Kromě toho doporučujeme navštívit webovou stránku příslušné společnosti, kde byste měli v sekci Investor Relations nalézt veškeré potřebné informace.

Pokud jste přehlédli informaci o probíhající korporátní akci společnosti, kterou máte v portfoliu, mohou být tyto informace zobrazené jako pozice (ve formě upisovacích práv) přímo v obchodní platformě.

Práva na úpis nebo práva na dividendu můžete rozpoznat pomocí dodatečného označení, jako je RTS (nebo DIV.RTS), RIGHTS nebo CORPACT.

Právo účastnit se korporátních akcí může podléhat určitým podmínkám. V závislosti na zemi emitenta a právních požadavcích může být účast omezena osobám určité státní příslušnosti a/nebo bydliště.

Často kladené dotazy

Využití předkupních práv, a tím i nákup akcií, je obecně dobrovolné. Obecně platí, že pokud nejsou předkupní práva využita, ztratí svoji hodnotu a stanou se bezcennými. Datum vypršení platnosti a (případné) výnosy z nich jsou uvedeny v sekci Corporate Actions ve výpisu z účtu. Návod na vygenerování výpisu z účtu naleznete zde.
Způsob vyplácení dividendy si určuje sama společnost. Některé firmy umožňují volbu mezi hotovostní a akciovou dividendou. Upozorňujeme, že z regulatorních nebo technických důvodů můžete být z korporátních akcí (např. navýšení kapitálu) vyňati.
Upisovací poměr udává, v jakém poměru jsou práva uplatnitelná vzhledem k počtu nových akcií. Poměr 10:1 znamená, že 10 předkupních práv umožňuje nákup 1 nové akcie. Ve výpisu z účtu se v sekci Corporate Actions  zobrazuje jak počet, tak i poměr předkupních práv.
Obdržené dividendy si lze zobrazit v podstatě na všech našich obchodních platformách. Pro podrobnější informace ohledně korporátních akcí je zapotřebí se přihlásit do Corporate Action Manageru ve Správě účtu nebo navštívit sekci Investor Relations na webové stránce příslušné společnosti.
Dokdy musíte vlastnit akcie, abyste měli nárok na dividendu? Jak dlouho je musíte držet? Kdy budou dividendy připsány na Váš účet? Bližší informace ohledně připisování dividend naleznete zde.
Nevíte, v jaké výši Vám bude stržena srážková daň? Zda pro společnosti typu Limited Partnership lze použít formulář W-8BEN? Jak funguje zdanění dividend u ADRs? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek naleznete zde.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz