Danění dividend

Dividendy jsou příjmem, který klient může obdržet během držení akcií. Pro některé investory je obdržení dividendy hlavním investičním záměrem, pro některé jen příjemným zpestřením během očekáváného nárustu ceny akcie. V obou případech je však vhodné mít o danění dividend dostatek informací. V tomto článku jich najdete na toto téma širokou škálu od obecných, přes možnosti výplaty, připisování a danění akciových dividend, až po specifické případy jako jsou ADR či Limited Partnership společnosti.

Akcie lze definovat jako cenný papír, s nímž jsou spojena různá práva akcionáře jako společníka. Jedním ze základních práv je podíl na zisku společnosti neboli dividenda. Pokud akciová společnost vygenerovala nějaký zisk po zdanění (případně ani nemusí být zisková, stačí volné cashflow, dostatečný nerozdělený zisk z let minulých, teoreticky si může na výplatu dividend i půjčit…), tak může daný zisk rozdělit mezi akcionáře prostřednictvím dividend, nebo se může rozhodnout pro zpětný odkup akcií. V takových případech hovoříme o rozděleném zisku. Společnost také může zisk zadržet a prostředky využít například pro akvizice, rezervy, nebo ho využít v podnikání. Podle výše zmíněného se tedy společnost musí rozhodnout, jakou dividendovou politiku bude uplatňovat.

Předtím, než se budeme zabývat problematikou danění dividend, je zapotřebí zmínit, že z akcií mohou investoři realizovat dva typy příjmu: kapitálový a příjem z obchodování s cennými papíry.

Kapitálový příjem bývá zpravidla realizován z vyplacených dividend akciovou společností. Pokud se jedná o tuzemského emitenta, tak jsou dividendy již zdaněny u plátce při výplatě dividendy dle ustanovení § 36 ZDP srážkovou daní 15 % a poplatníkovi nevzniká povinnost takový příjem dále danit.

U zahraničních emitentů je danění dividend posuzováno podle §8 ZDP, kde se již jedná o zdanitelné příjmy tvořící samostatný základ daně. Tedy investor opět obdrží dividendu poníženou o srážkou daň příslušného státu, ale tím není vyloučená jeho povinnost dodanit tento příjem ještě v ČR. Zda je zapotřebí dodanit zahraniční příjem (dividendu obdrženou zahraničním subjektem) lze nalézt v §38g ZDP, ve kterém jsou uvedeny podmínky, za kterých daňový poplatník musí podávat daňové přiznání.

Obecně se dá říci, že klienti LYNX díky platným smlouvám o zamezení dvojímu zdanění a podepsanému formuláři W8-BEN pro US, CAD, AUS akcie tyto starosti neřeší. Pro ostatní země s nižší sazbou srážkové daně (např. Rusko), nebo naopak vyšší (např. Francie, SRN) však může být konzultace u daňového poradce nutností.

Jak již bylo zmíněno výše, dalším druhem příjmu je z obchodování s cennými papíry. Jedná se o realizovaný rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. U tohoto příjmu nedochází k zdaňování u zdroje ani u brokera, a tedy veškerá daňová povinnost přechází na poplatníka. Pro potřeby tohoto článku se však budeme zabývat pouze daněním příjmu z dividend.

O výplatě a případné výši dividendy rozhoduje valná hromada akciové společnosti, která představuje nevyšší orgán obchodní společnosti. Valná hromada se schází v různých intervalech, které jsou uvedeny přímo v zakladatelské listině firmy, nebo ve stanovách. Obvykle se tak děje minimálně jednou ročně. Právo účastnit se valné hromady mají samozřejmě také akcionáři. Pokud by chtěli dané právo využít i klienti LYNX, tak je zapotřebí nám emailem zaslat žádost o účast na valné hromadě nejméně měsíc před jejím konáním. Prostřednictvím LYNX je zpravidla také možné hlasovat na valné hromadě online.

Většina amerických společností vyplácí dividendu čtvrtletně. Naopak u majority evropských společnosti dochází k výplatě dividendy jednou ročně. Existují také společnosti, které vyplácejí dividendu mnohem častěji, například jednou měsíčně. Především se jedná o tzv. REIT společnosti (Real Estate Investment Trust).

Některé společnosti také nabízí výplatu dividend ve formě nových akcií. Srážková daň u této formy výplaty dividend není uplatněná, jelikož je již zohledněná ve výplatním poměru.

Nejméně používáním typem dividendy je majetková dividenda. Jedná se o alternativu k dividendám vyplaceným v hotovosti nebo v nových akciích. Tento druh dividendy může zahrnovat buď akcie dceřiné společnosti, nebo jakýkoli hmotný majetek ve vlastnictví společnosti jako jsou zásoby, vybavení nebo nemovitosti. Například společnost Tatry Mountain Resorts nabízí pro členy svého akcionářského klubu zdarma skipasy.

Způsob připisování dividend

Pokud chce investor obdržet dividendu, tak je pro něho nesmírně důležité, vědět, do kterého data má akcie dané společnosti nakoupit, popřípadě držet ve svém portfoliu. Nejdůležitějším a nejsledovanějším termínem v tomto směru je ex-dividend date. Jedná se o první den, kdy lze akcie prodat bez ztráty nároku na výplatu dividendy. Z toho lze vydedukovat, že se také jedná o první den, kdy kupující již nemá nárok na nejbližší dividendu. Pro získání práva na dividendu je tedy zapotřebí akcie koupit před ex-dividend date. Pokud totiž koupíte akcie v ex-dividend date, tak nárok na nejbližší dividendu nezískáte.

Dalším velmi důležitým termínem je record date. Jedná se o rozhodný den pro výplatu dividendy. V tento den musí být investor zapsán v příslušném depozitáři cenných papírů, aby měl nárok na vyplacení dividendy. Vypořádání transakcí u akcií totiž může trvat následující tři pracovní dny (T+3), (obvykle však T+2) a proto je tento den obvykle dva pracovní dny po ex-dividend date. Vypořádání lze zjednodušeně charakterizovat, jako čas potřebný k převodu vlastnického práva. Tudíž investor, který nakoupí akcie přesně v rozhodný den, nemá nárok na nejbližší dividendu.

Den, kdy společnost začne realizovat výplatu dividendy, je označován jako payment date. K výplatě dividendy obvykle dochází několik týdnu po ex-dividend date. Pokud má klient právo na dividendu, tak ji běžně obdrží na majetkový účet několik dní po payment date. Veřejně obchodované akciové společnosti totiž posílají dividendy v jednom balíku pro všechny klienty daného brokera. Následně je depozitář a broker musí přerozdělit jednotlivým klientům, což může nějakou dobu trvat.

Výplata dividendy v hotovosti u LYNX

Den po ex-dividend date na svém výpisu z majetkového účtu uvidíte změnu v záložce Change in Dividend Accruals. Výpis si vygenerujete ve Správě účtu podle našeho návodu.

Druhá změna proběhne typicky na payment date (den výplaty), kdy se sníží hodnota v záložce Change in Dividend Accruals a tato položka se přidá do záložky Dividends. Daná hodnota je vyšší než dříve zobrazené číslo ve sloupci Gross Amnt o výši srážkové daně (Withholding tax). Právě záložka Withholding Tax se nově zobrazí ve Vašem výpisu.

Výplata dividendy v akciích u LYNX

Pokud si zvolíte jako metodu vyplacení dividendy obdržení nových akcií společnosti, pak bude zobrazení ve Vašem výpisu z obchodního účtu rozdílné.

V den výplaty jsou akcie vypořádány na Vašem účtu a zobrazeny v záložce Corporate Actions. Reziduální hodnota dividendy je vyplacena v hotovosti a zobrazí se v záložce Dividends, případně obdržíte zlomkovou akcii, která je odprodána za tržní cenu a připíše se Vám hotovost. Tato operace je bez poplatku. Srážková daň není uplatněna, jelikož je již zohledněna ve výplatním poměru.

V jednotlivých státech je uplatňována rozdílná sazba srážkové daně.

Pokud firma, od které jste obdržel dividendu, není daňovým rezidentem ČR/SR, tak je zapotřebí tento příjem uvést do daňového přiznání a za určitých podmínek byste měl zaplatit daň z daného příjmu, i když Vám byla srážková daň již stržena v zahraničí. Může se tedy stát, že daň zaplatíte rovnou dvakrát.

Jestliže má země, ve které jste daňovým rezidentem, uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění se zemí, ze které Vám dividenda přišla, tak lze zaplacenou daň započíst proti české daňové povinnosti (pokud to smlouva o zamezení dvojího zdanění a české právní předpisy umožňují).

Předpokládejme ještě jednu situaci: Obdržíte dividendu od německé společnosti, která je zdaněna německou domácí sazbou 26,375 %, přestože dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SRN by mělo být aplikováno 15 %. Pokud byla z nějakého důvodu při výplatě dividendy stržena depozitářem vyšší sazba, je možné přeplatek zpětně vyžádat od (v tomto případě německého) finančního úřadu. Jde však o poplatkově i administrativně náročný proces, a proto se obvykle vyplatí vratku daně řešit při vyšší částce obdržené dividendy, typicky stovky či tisíce €.

Kupříkladu pokud byste si žádal o vratku daně z Francie, tak si Euroclear pro žádost u každé jednotlivé obdržené dividendy účtuje poplatek ve výši 125 EUR. Tento poplatek je účtován bez ohledu na to, zda dojde k úspěšnému vrácení části daně, nebo žádost bude z jakýchkoliv důvodů zamítnutá.

Formulář W8-BEN

Jedná se o formulář amerického daňového úřadu (Internal Revenue Service, IRS), kterým klient potvrzuje daňový domicil. Tento formulář zamezuje dvojímu zdanění dividend, které byly vypláceny z USA, Kanady a Austrálie.

Obdržíte-li dividendu třeba od americké společnost, tak místo obvyklé 30% daně Vám bude stržena srážková daň ve výši 15 %, jako by se jednalo o dividendu obdrženou od společnosti s českým daňovým domicilem.

Daný formulář má každý klient námi předvyplněn při založení účtu na základě informací, které uvedl ve formuláři při založení účtu. Pokud by byla zapotřebí jeho aktualizace, tak vás systém k tomuto kroku vyzve po přihlášení do správy účtu.

Ve správě účtu je také možné zkontrolovat správnost vyplněných údajů ve formuláři, popřípadě dané údaje upravit. Úpravu formuláře můžete provést podle našeho návodu.

Formulář 1042-S

Jedná se o daňové výkaznictví osob a subjektů, kteří nejsou daňovými rezidenty Spojených států. Tento formulář tedy informuje o příjmech ze Spojených států u osob, které jsou neamerickými daňovými rezidenty. Informace ve formuláři jsou rovněž poskytnuty americkému daňovému úřadu IRS.

Klienti, kteří si aktivují tento program, zapůjčují své nakoupené akcie obchodníků spekulujících na pokles (short selling). Pokud jsou cenné papíry zapůjčené shortsellerům, tak klient již není vlastníkem daných akcií, ale i tak obdrží od protistrany (obchodník, který si akcie zapůjčil) finanční plnění v hodnotě dividend. Z daňového pohledu se však nebude jednat o klasickou dividendu, ale o kapitálový tok. Dividendy tedy budou obdrženy ve formě Payment in Lieu.

Je zapotřebí upozornit, že dividendy z vypůjčených akcií mohou být vypláceny se změněnou daňovou sazbou, jelikož dividendu obdrží protistrana, která vám ji následně “zašle“ právě ve formě Payment in Lieu. Na protistranu se však například nemusí vztahovat formulář W-8BEN, a v takovém případě bude dividenda zdaněná 30 % místo 15 %.

ADR a daně z dividend

Daň z dividendy u ADR (American Depositary Receipt) zpravidla funguje na stejném principu jako u akcií. Tedy je sražena daň podle daňové sazby v zemi, ve které má společnost daňový domicil.

Společnosti s právní formou Limited Partnership  

Jedná se o jinou právní formu než u “klasických“ amerických akciových společností, proto se na dané společnosti nevztahuje formulář W-8BEN a srážková daň bývá vyšší než 15 %. Bohužel plošně nelze určit, jaká bude výše srážkové daně, jelikož je se liší dle hospodaření a kapitálové skladby společnosti.

U společností typu Limited Partnership totiž nejste jen investorem, ale v podstatě jste partnerem či společníkem. Dané společnosti tedy “přenášejí“ své zisky/ztráty na investory, s čímž souvisejí i dodatečné daňové povinnosti.

S tím souvisí formulář K-1 1065, který bývá zasílán těmito společnostmi investorům (společníkům) poštou jednou ročně. Tento formulář si vyžaduje americký daňový úřad IRS a slouží k vykazování příjmů a za jeho je zodpovědný klient, při veškeré naší snaze pomoci nejsme schopni kvalifikovaně a přesně poradit, jak jej vyplnit.

CFD a daně z dividend 

Pokud klient se rozhodl obchodovat akcie prostřednictvím CFD kontraktů, tak mu také náleží právo na dividendu, samozřejmě za předpokladu, že daná akciová společnost dividendy vyplácí. Nejedná se však o “klasickou dividendu“, ale dividenda je vyplacená ve formě “payment in lieu of dividend“, což je z daňového pohledu bráno jako kapitálový zisk. Obvykle by vám vyplacená částka měla být ponížena o daňovou sazbu té judikatury, kde má daňový domicil emitent CFD kontraktu (pro většinu klientů LYNX se jedná o Irsko). Vyplacená částka by tedy měla být ve stejné hodnotě, jako by se jednalo o běžnou dividendu. U short CFD pozic na akcie naopak počítejte, že “zaplatíte“ dividendu v její hrubé výši.

REITs a daně z dividend 

REITs představují realitní investiční trusty. Lze si je také představit jako realitní investiční fondy, které investují do nemovitostí, pozemků, zařízení nebo hypoték. Americký zákon u takových trustů stanovuje, že mají povinnost rozdělit nejméně 90 % zdanitelných příjmů mezi akcionáře ve formě dividend.

REIT společnosti tedy nedaní zisk, ale je daněná výplata zisku akcionářům. Daňové zatížení bývá u neamerických investorů vyšší než u běžných dividend, jelikož smlouva o zamezení dvojí zdanění v tomto případě nelze uplatnit. Výše daňové zátěže je závislá na mnoho faktorech, jako například procento zainvestovaného kapitálu či daňová rezidence investora.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz