Vypořádání transakcí s finančními instrumenty

Vypořádáním se rozumí vyrovnání finančních závazků mezi kupujícím a prodávajícím.

Tím máme na mysli platbu a dodání finančního instrumentu při provedené transakci na spotovém nebo derivátovém trhu. Další užitečné informace naleznete níže.

Definice: Vypořádání a clearing

Historicky lhůta pro vypořádání poskytovala smluvním stranám čas na splnění jejich dodacích povinností z uskutečněné transakce, tj. dodání hotovosti výměnou za cenné papíry. Během této doby tak musí dojít k převodu vlastnického práva k cenným papírům proti úhradě jejich kupní ceny. V minulosti se totiž peněžní prostředky převáděly převodem a cenné papíry se dodávaly ve fyzické podobě. Platba a dodání cenných papírů se tedy muselo uskutečnit do dvou pracovních dnů.

Vlastnické právo k akciím získáte ihned po jejich nákupu, ale oficiálně je budete vlastnit až po vypořádání, tedy po dvou dnech.

V současné době jsou transakce s cennými papíry, měnami, deriváty zaúčtovány centrálními protistranami, tzv. clearingovými centry. Clearingové centrum funguje jako prostředník mezi kupujícím a prodávajícím. Tím se minimalizuje riziko selhání při dodání finančních prostředků nebo cenných papírů. Transakce mezi kupujícím a prodávajícím jsou započteny a následně vypořádány clearingovým systémem.

Akcie jsou v clearingovém centru obvykle drženy a registrovány na jméno brokera. Po transakci jsou pohledávky a závazky vyrovnány a akcie jsou přiděleny jejich novému majiteli. K přímé transakci mezi kupujícím a prodávajícím tak nedochází. Centrálním depozitářem cenných papírů v USA je Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

Přehled vypořádání dle produktu

Vypořádání transakcí je podmíněno určitou dobou trvání. Doba vypořádání se u jednotlivých produktů liší. Zatímco u akcií, ETFs a warrantů trvá vypořádání dva pracovní dny (T+2), transakce s opcemi a futures kontrakty jsou vypořádány po jednom pracovním dni (T+1).

Z důvodu státních svátků se transakce u některých měn v některých dnech v roce nevypořádávají. Pokud vypořádání připadne na den státního svátku, přesouvá se na následující pracovní den.

Vpravo naleznete tabulku s nejběžnějšími termíny vypořádání:

Finanční instrument Doba vypořádání
Akcie/ETPs/ADRs T+2
Warranty/Strukturované produkty T+2
Opce na akcie T+1
Opce na indexy T+1
Futures T+1
Opce na Futures T+1
Forex T+2
CFDs stejná jako u podkladu
Drahé kovy (XAUUSD, XAGUSD) T+2
Korporátní dluhopisy T+2
Americké státní dluhopisy T+1

Státní svátky mohou mít také vliv na dobu vypořádání transakcí. Při státních svátcích totiž zpravidla dochází k posunutí této doby.

Doba vypořádání: Akcie a Forex 

Hotovostní účet: Obchodování s akciemi v cizích měnách

Pro nákup akcií v měně, kterou nedisponujete na účtu, je nejprve zapotřebí provést měnovou konverzi do této měny. Vzhledem k tomu, že období vypořádání pro nákup akcií i měnovou konverzi bývá totožné, je obvykle možné nakoupit akcie ihned po měnové konverzi. Na následujícím videu je vysvětleno vypořádání jak měnové konverze, tak i vypořádání nákupu akcií.

Reinvestování prostředků z prodeje na maržovém účtu

Výše uvedený příklad také vysvětluje, zda budete platit úrok za zapůjčení měny, kdybyste ihned investovat prostředky z prodejní transakce (pokud má nově zvolený finanční instrument stejnou dobu vypořádání).

Pokud prodáte akcie v pondělí, prostředky z tohoto prodeje budou vypořádány ve středu. Pokud ihned investujete tyto prostředky do jiných akcií, tak ještě nebudou vypořádány. Platba za nákup akcií však bude vypořádána ve středu, což se shoduje s vypořádáním příjmů z prodejní transakce. Tím pádem Vám nebude účtován úrok (je-li vypořádaný zůstatek peněžních prostředků v dané měně ve středu kladný).

Doba vypořádání: Opce a Forex

Hotovostní účet: Obchodování s opcemi v cizích měnách

Transakce s opčními kontrakty bývají zpravidla vypořádány během jednoho pracovního dne. Na rozdíl od nákupu akcií nelze s opcemi obchodovat ihned po uskutečnění měnové konverze a je tedy zapotřebí vyčkat jeden pracovní den.

Maržový účet

Pokud budete obchodovat s opcemi, aniž byste drželi finanční prostředky v měně, ve které jsou dané opce kotované, tak prostředky Vám budou vypůjčeny nejméně na jeden den (i v případě, že jste provedli měnovou konverzi ten samý den). Je to dáno tím, že opční kontrakty jsou vypořádány po jednom pracovním dni, zatímco u měnových konverzí trvá vypořádání dva pracovní dny. Je tedy zapotřebí počítat s účtováním debetního úroku.

Opce v den expirace

Opce se dělí na americký a evropský typ. Opce evropského typu lze uplatnit pouze v den jejich expirace, zatímco opce amerického typu můžete uplatnit kdykoliv před jejich expirací.

Jsou-li opce vypořádány ke dni jejich expirace (nedošlo k jejich uplatnění nebo přiřazení dříve), tak to může vést ke čtyřem různým scénářům:

Níže jsou uvedeny scénáře pro držení long call opce, u které se blíží expirace:

Long CallScénář (pokud nic neučiníte)
V penězích (tržní cena > realizační cena)Opce je uplatněna automaticky a podkladové aktivum je buď připsáno na Váš účet, nebo fyzicky dodáno (např. akcie) v rámci nákupní transakce.
Mimo peníze (tržní cena < realizační cena)Opce automaticky vyexpiruje jako bezcenná, jelikož podkladové aktivum můžete koupit na trhu za nižší cenu. V takovém případě přijdete o zaplacenou opční prémii.

Níže jsou uvedeny scénáře pro držení long put opce, u které se blíží expirace:

Long PutScénář (pokud nic neučiníte)
V penězích (tržní cena < realizační cena)Opce je uplatněna automaticky a podkladové aktivum je buď připsáno na Váš účet, nebo fyzicky dodáno (např. akcie) v rámci prodejní transakce.
Mimo peníze (tržní cena > realizační cena)Opce automaticky vyexpiruje jako bezcenná, jelikož podkladové aktivum můžete na trhu prodat za vyšší cenu. V takovém případě přijdete o zaplacenou opční prémii.

Vypsaná call opce brzy expiruje. Níže naleznete situace, které mohou nastat:

Short CallScénář (pokud nic neučiníte)
V penězích (tržní cena > realizační cena) Opci uplatní protistrana. Musíte dodat odpovídající množství podkladového aktiva nebo zaplatit rozdíl mezi realizační cenou a cenou vypořádání.
Mimo peníze (tržní cena < realizační cena) Opce vyprší jako bezcenná a obdržená opční prémie Vám bude zaúčtována jako zisk.

Vypsaná put opce brzy expiruje. Níže naleznete situace, které mohou nastat:

Short Put Scénář (pokud nic neučiníte)
V penězích (tržní cena < realizační cena) Opce je uplatněna automaticky a podkladové aktivum je buď odepsáno z Vašeho účtu, nebo fyzicky dodáno (např. akcie) v rámci nákupní transakce.
Mimo peníze (tržní cena > realizační cena) Opce vyprší jako bezcenná a obdržená opční prémie Vám bude zaúčtována jako zisk.

V některých případech nemusíte jako držitel opce provádět žádné manuální úkony. Pokud držíte v portfolio více opčních kontraktů, které expirují ke stejnému datu, mohou se jejich ekonomické dopady a rizika vzájemně vyrušit.

V den expirace jsou opce vypořádány buď v hotovosti (evropský typ opcí), nebo fyzickým dodáním podkladového aktiva (americký typ opcí). Vypořádání v hotovosti je uskutečněno kalkulací rozdílu mezi realizační cenou a cenou vypořádání opce. Tím jsou Vám buď připsány finanční prostředky, nebo dojde ke stržení dané částky z obchodního účtu. Fyzické vypořádání vede k přijetí nebo dodání podkladového aktiva.

Doba vypořádání: Futures

Futures kontrakty jsou vypořádány následující den po uskutečnění obchodu (T+1). Pokud tedy nakoupíte futures kontrakt dnes, jste povinni ho uhradit do následujícího pracovního dne.

Futures po jejich expiraci

Futures kontrakty expirují k určitému datu a poté dojde k jejich vypořádání. V závislosti na typu kontraktu je vypořádání uskutečněno buď v hotovosti, nebo fyzickým dodáním.

Upozorňujeme, že fyzické dodání prostřednictvím LYNX není možné, což znamená, že dojde k uzavření pozice u daného futures kontraktu před datem jeho expirace. Jedinou výjimkou jsou forexové futures kontrakty. U nich se vypořádání provádí v měně, ve které se obchodují. Všechny ostatní futures s fyzickým způsobem vypořádání musí být uzavřeny před datem vypršení jejich platnosti. Pokud pozice neuzavřete sami, uzavře je Interactive Brokers před datem vypršení.

First Position Date - První den, kdy může prodávající informovat clearingové centrum o záměru dodat podkladové aktivum.

First Notice Date - První den, kdy může být kupující informován clearingovým centrem o potencionálním dodání podkladového aktiva.

Informace o způsobu vypořádání v obchodní platformě TWS

DAX Futures

Tabulka níže zobrazuje First Notice Date a First Position Date pro konkrétní futures kontrakty. Futures pozici je zapotřebí uzavřít nejpozději dva dny před Cutoff date.

Long Futures Cutoff: Datum, ke kterému musí být dlouhé futures pozice uzavřeny a vypořádány.

Short Futures Cutoff: Datum, ke kterému musí být krátké futures pozice uzavřeny a vypořádány.

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOT10Y20240210-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:002024/02/28 7:202024/02/29 14:002024/02/28 7:20
CBOT10Y20240310-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:002024/03/27 7:202024/03/28 14:002024/03/27 7:20
CBOT2YY2024022-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:002024/02/28 7:202024/02/29 14:002024/02/28 7:20
CBOT2YY2024032-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:002024/03/27 7:202024/03/28 14:002024/03/27 7:20
CBOT30Y20240230-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:002024/02/28 7:202024/02/29 14:002024/02/28 7:20
CBOT30Y20240330-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:002024/03/27 7:202024/03/28 14:002024/03/27 7:20
CBOT5YY2024025-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:002024/02/28 7:202024/02/29 14:002024/02/28 7:20
CBOT5YY2024035-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:002024/03/27 7:202024/03/28 14:002024/03/27 7:20
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:002024/02/27 8:302024/03/05 12:012024/03/04 8:30
CBOTEH202404EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 15:002024/03/26 8:302024/04/03 12:012024/04/02 8:30
CBOTEH202405EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 15:002024/04/26 8:302024/05/03 12:012024/05/02 8:30
CBOTEH202406EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:002024/05/29 8:302024/06/05 12:012024/06/04 8:30
CBOTEH202407EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 15:002024/06/26 8:302024/07/03 12:012024/07/02 8:30
CBOTEH202408EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 15:002024/07/29 8:302024/08/05 12:012024/08/02 8:30
CBOTEH202409EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:002024/08/28 8:302024/09/05 12:012024/09/04 8:30
CBOTEH202410EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 15:002024/09/26 8:302024/10/03 12:012024/10/02 8:30
CBOTEH202411EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 15:002024/10/29 8:302024/11/05 12:012024/11/04 8:30
CBOTEH202412EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 15:002024/11/26 8:302024/12/04 12:012024/12/03 8:30
CBOTEH202501EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 15:002024/12/27 8:302025/01/06 12:012025/01/03 8:30
CBOTEH202502EthanolNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 15:002025/01/29 8:302025/02/05 12:012025/02/04 8:30
CBOTKE202403Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTKE202405Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTKE202407Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTKE202409Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTKE202412Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/26 8:302024/11/27 13:152024/11/26 8:30
CBOTTN20240310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 7:202024/03/19 12:012024/03/19 7:20
CBOTTN20240610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 7:202024/06/18 12:012024/06/18 7:20
CBOTTN20240910-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 7:202024/09/19 12:012024/09/19 7:20
CBOTTWE20240320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTTWE20240620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTTWE20240920-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/19 12:012024/09/19 10:01
CBOTUB202403Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTUB202406Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTUB202409Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/19 12:012024/09/19 10:01
CBOTXC202412MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/11/27 13:452024/11/27 8:302024/11/27 13:452024/11/27 8:30
CBOTXC202407MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXC202405MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXC202409MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTXC202403MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXK202411MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 13:452024/10/29 8:302024/10/30 13:452024/10/29 8:30
CBOTXK202407MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/26 8:302024/06/27 13:452024/06/26 8:30
CBOTXK202409MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/28 8:302024/08/29 13:452024/08/28 8:30
CBOTXK202403MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/27 8:302024/02/28 13:452024/02/27 8:30
CBOTXK202408MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:452024/07/29 8:302024/07/30 13:452024/07/29 8:30
CBOTXK202405MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/26 8:302024/04/29 13:452024/04/26 8:30
CBOTXK202501MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 13:452024/12/27 8:302024/12/30 13:452024/12/27 8:30
CBOTXW202407MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXW202405MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXW202403MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXW202409MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTXW202412MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/11/27 13:452024/11/27 8:302024/11/27 13:452024/11/27 8:30
CBOTZ3N2024033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 8:302024/03/28 12:012024/03/27 8:30
CBOTZ3N2024063-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/29 8:302024/06/28 12:012024/06/27 8:30
CBOTZ3N2024093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/28 8:302024/09/30 12:012024/09/27 8:30
CBOTZB202403US Treasury BondNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZB202406US Treasury BondNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZB202409US Treasury BondNo2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/19 12:012024/09/19 10:01
CBOTZC202407Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:202024/06/27 8:302024/06/27 13:202024/06/27 8:30
CBOTZC202412Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/11/27 13:202024/11/27 8:302024/11/27 13:202024/11/27 8:30
CBOTZC202405Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:202024/04/29 8:302024/04/29 13:202024/04/29 8:30
CBOTZC202409Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:202024/08/29 8:302024/08/29 13:202024/08/29 8:30
CBOTZC202403Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:202024/02/28 8:302024/02/28 13:202024/02/28 8:30
CBOTZF2024035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/28 12:012024/03/28 10:01
CBOTZF2024065-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/28 12:012024/06/28 10:01
CBOTZF2024095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/30 12:012024/09/30 10:01
CBOTZL202412SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/26 8:302024/11/27 13:152024/11/26 8:30
CBOTZL202410SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 13:152024/09/26 8:302024/09/27 13:152024/09/26 8:30
CBOTZL202407SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZL202403SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZL202409SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZL202408SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZL202405SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZL202501SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 13:152024/12/27 8:302024/12/30 13:152024/12/27 8:30
CBOTZM202412SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/26 8:302024/11/27 13:152024/11/26 8:30
CBOTZM202407SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZM202410SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 13:152024/09/26 8:302024/09/27 13:152024/09/26 8:30
CBOTZM202405SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202403SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZM202408SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZM202409SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZM202501SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 13:152024/12/27 8:302024/12/30 13:152024/12/27 8:30
CBOTZN20240310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZN20240610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZN20240910-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/19 12:012024/09/19 10:01
CBOTZO202407OatsNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZO202409OatsNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZO202403OatsNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZO202405OatsNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZO202412OatsNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/26 8:302024/11/27 13:152024/11/26 8:30
CBOTZR202403ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZR202405ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202407ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZR202409ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZR202411ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 13:152024/10/29 8:302024/10/30 13:152024/10/29 8:30
CBOTZR202501ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 13:152024/12/27 8:302024/12/30 13:152024/12/27 8:30
CBOTZS202407SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZS202411SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/10/30 13:152024/10/30 8:302024/10/30 13:152024/10/30 8:30
CBOTZS202405SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZS202403SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZS202409SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CBOTZS202408SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/30 8:302024/07/30 13:152024/07/30 8:30
CBOTZS202501SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/12/30 13:152024/12/30 8:302024/12/30 13:152024/12/30 8:30
CBOTZT2024032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 7:202024/03/28 12:012024/03/27 7:20
CBOTZT2024062-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/29 7:202024/06/28 12:012024/06/27 7:20
CBOTZT2024092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/28 7:202024/09/30 12:012024/09/27 7:20
CBOTZW202403WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZW202405WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZW202407WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZW202412WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/27 8:302024/11/27 13:152024/11/27 8:30
CBOTZW202409WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CDECGB20240310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGB20240610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGB20240910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGB20241210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 6:00 (ET)2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 6:00 (ET)
CDECGF2024035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGF2024065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGF2024095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGF2024125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 6:00 (ET)2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 6:00 (ET)
CDECGZ2024032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)
CDECGZ2024062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2024092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)
CDECGZ2024122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/11/28 16:00 (ET)2024/11/27 6:00 (ET)2024/11/28 16:00 (ET)2024/11/27 6:00 (ET)
CME6A202403AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6A202406AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6A202409AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6A202412AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6A202404AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6A202405AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6A202407AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6B202403BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6B202406BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6B202409BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6B202412BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6B202404BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6B202405BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6B202407BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6C202403CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CME6C202406CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/18 9:162024/06/17 8:302024/06/18 9:162024/06/17 8:30
CME6C202409CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/17 9:162024/09/16 8:302024/09/17 9:162024/09/16 8:30
CME6C202412CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/17 9:162024/12/16 8:302024/12/17 9:162024/12/16 8:30
CME6C202402CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/20 9:162024/02/19 8:302024/02/20 9:162024/02/19 8:30
CME6C202404CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/16 9:162024/04/15 8:302024/04/16 9:162024/04/15 8:30
CME6C202405CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/14 9:162024/05/13 8:302024/05/14 9:162024/05/13 8:30
CME6C202407CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/16 9:162024/07/15 8:302024/07/16 9:162024/07/15 8:30
CME6E202403EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6E202406EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6E202409EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6E202412EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6E202404EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6E202405EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6E202407EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6J202403JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6J202406JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6J202409JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6J202412JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6J202404JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6J202405JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6J202407JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6M202403MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6M202406MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6M202409MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6M202404MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6M202405MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6M202412MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6M202407MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6M202408MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CME6M202410MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/10/11 9:162024/10/10 8:302024/10/11 9:162024/10/10 8:30
CME6M202411MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/11/18 9:162024/11/15 8:302024/11/18 9:162024/11/15 8:30
CME6M202501MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2025/01/13 9:162025/01/10 8:302025/01/13 9:162025/01/10 8:30
CME6M202502MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2025/02/14 9:162025/02/13 8:302025/02/14 9:162025/02/13 8:30
CME6N202403NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6N202406NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6N202409NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6N202412NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6S202403SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6S202406SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6S202409SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6S202412SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6Z202403S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6Z202406S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6Z202409S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202412S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6Z202404S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6Z202405S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6Z202407S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6Z202408S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CME6Z202410S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/10/11 9:162024/10/10 8:302024/10/11 9:162024/10/10 8:30
CME6Z202411S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/11/18 9:162024/11/15 8:302024/11/18 9:162024/11/15 8:30
CME6Z202501S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2025/01/13 9:162025/01/10 8:302025/01/13 9:162025/01/10 8:30
CME6Z202502S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2025/02/14 9:162025/02/13 8:302025/02/14 9:162025/02/13 8:30
CMEACD202403AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEACD202406AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEACD202409AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEACD202412AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMEAJY202403AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEAJY202406AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEAJY202409AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEAJY202412AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMECJY202403CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMECJY202406CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMECJY202409CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECJY202412CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMECZK202403CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMECZK202406CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMECZK202409CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMECZK202412CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEE7202403EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEE7202406EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEEAD202403Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEEAD202406Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEEAD202409Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMEEAD202412Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMEECD202403Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEECD202406Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEECD202409Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEECD202412Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMEECK202403CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEECK202406CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEECK202409CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEECK202412CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 7:202024/12/16 9:162024/12/10 7:20
CMEEHF202403HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEHF202406HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEHF202409HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEHF202412HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 7:202024/12/16 9:162024/12/10 7:20
CMEEPZ202403POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEPZ202406POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEPZ202409POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEPZ202412POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 7:202024/12/16 9:162024/12/10 7:20
CMEHUF202403HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEHUF202406HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEHUF202409HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEHUF202412HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEILS202403SHEKELYes(1)5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEILS202406SHEKELYes(1)5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEILS202409SHEKELYes(1)5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEILS202412SHEKELYes(1)5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEJ7202403Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEJ7202406Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMELBR202403LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 12:052024/03/14 9:002024/03/15 12:052024/03/14 9:00
CMELBR202405LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/05/15 12:052024/05/14 9:002024/05/15 12:052024/05/14 9:00
CMELBR202407LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 12:052024/07/12 9:002024/07/15 12:052024/07/12 9:00
CMELBR202409LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 12:052024/09/12 9:002024/09/13 12:052024/09/12 9:00
CMELBR202411LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/11/15 12:052024/11/14 9:002024/11/15 12:052024/11/14 9:00
CMELBR202501LUMBERNo2 business days prior to cutoff2025/01/15 12:052025/01/14 9:002025/01/15 12:052025/01/14 9:00
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/02/05 13:052024/02/05 8:302024/02/29 12:002024/02/29 8:30
CMELE202404LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/04/08 13:052024/04/08 8:302024/04/30 12:002024/04/30 8:30
CMELE202406LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/06/10 13:052024/06/10 8:302024/06/28 12:002024/06/28 8:30
CMELE202408LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/08/05 13:052024/08/05 8:302024/08/30 12:002024/08/30 8:30
CMELE202410LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/10/07 13:052024/10/07 8:302024/10/31 12:002024/10/31 8:30
CMELE202412LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/12/09 13:052024/12/09 8:302024/12/31 12:002024/12/31 8:30
CMEM6A202403AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6A202406AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEM6B202403BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6B202406BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEM6C202403CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEM6E202403EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6E202406EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEM6J202403JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6S202403SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEMCD202403USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEMCD202406USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/18 9:162024/06/17 8:302024/06/18 9:162024/06/17 8:30
CMEMSF202403USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEMSF202406USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMENOK202403NORV KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMENOK202406NORV KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMENOK202409NORV KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMENOK202412NORV KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEPJY202403BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEPJY202406BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEPJY202409BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEPJY202412BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMEPLN202403POLISH ZLOTYYes(1)5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEPLN202406POLISH ZLOTYYes(1)5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEPLN202409POLISH ZLOTYYes(1)5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPLN202412POLISH ZLOTYYes(1)5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEPSF202403BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEPSF202406BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEPSF202409BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMEPSF202412BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMERF202403Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERF202406Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERF202409Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERF202412Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMERP202403Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERP202406Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERP202409Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202412Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMERP202404Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 7:202024/04/15 9:162024/04/12 7:20
CMERP202405Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 7:202024/05/13 9:162024/05/10 7:20
CMERP202407Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 7:202024/07/15 9:162024/07/12 7:20
CMERY202403Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERY202406Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERY202409Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERY202412Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMESEK202403SWEDISH KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMESEK202406SWEDISH KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMESEK202409SWEDISH KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMESEK202412SWEDISH KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMESJY202403SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMESJY202406SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMESJY202409SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMESJY202412SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
COMEXALI202501AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/12/30 14:302024/12/06 8:302024/12/30 14:302024/12/06 8:30
COMEXALI202409AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/08/29 14:302024/08/07 8:302024/08/29 14:302024/08/07 8:30
COMEXALI202412AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/11/27 14:302024/11/05 8:302024/11/27 14:302024/11/05 8:30
COMEXALI202406AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/05/30 14:302024/05/08 8:302024/05/30 14:302024/05/08 8:30
COMEXALI202404AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/03/27 14:302024/03/05 8:302024/03/27 14:302024/03/05 8:30
COMEXALI202407AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/06/27 14:302024/06/05 8:302024/06/27 14:302024/06/05 8:30
COMEXALI202410AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/09/27 14:302024/09/05 8:302024/09/27 14:302024/09/05 8:30
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/01/30 14:302024/01/08 8:302024/01/30 14:302024/01/08 8:30
COMEXALI202405AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/04/29 14:302024/04/05 8:302024/04/29 14:302024/04/05 8:30
COMEXALI202411AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/10/30 14:302024/10/08 8:302024/10/30 14:302024/10/08 8:30
COMEXALI202408AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/07/30 14:302024/07/08 8:302024/07/30 14:302024/07/08 8:30
COMEXALI202403AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/02/28 14:302024/02/06 8:302024/02/28 14:302024/02/06 8:30
COMEXGC202406GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:202024/06/26 13:302024/06/25 8:20
COMEXGC202412GoldNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:202024/12/27 13:302024/12/26 8:20
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:202024/02/27 13:302024/02/26 8:20
COMEXGC202404GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:202024/04/26 13:302024/04/25 8:20
COMEXGC202408GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:202024/08/28 13:302024/08/27 8:20
COMEXGC202410GoldNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:002024/09/26 8:202024/10/29 13:302024/10/28 8:20
COMEXGC202403GoldNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:202024/03/26 13:302024/03/25 8:20
COMEXHG202403CopperNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:102024/03/26 13:002024/03/25 8:10
COMEXHG202405CopperNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:102024/05/29 13:002024/05/28 8:10
COMEXHG202407CopperNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:102024/07/29 13:002024/07/26 8:10
COMEXHG202409CopperNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:102024/09/26 13:002024/09/25 8:10
COMEXHG202412CopperNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:102024/12/27 13:002024/12/26 8:10
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:102024/02/27 13:002024/02/26 8:10
COMEXHG202404CopperNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:102024/04/26 13:002024/04/25 8:10
COMEXHG202406CopperNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:102024/06/26 13:002024/06/25 8:10
COMEXHG202408CopperNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:102024/08/28 13:002024/08/27 8:10
COMEXHG202410CopperNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:002024/09/26 8:102024/10/29 13:002024/10/28 8:10
COMEXHG202411CopperNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 16:002024/10/29 8:102024/11/26 13:002024/11/25 8:10
COMEXHG202501CopperNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:002024/12/27 8:102025/01/29 13:002025/01/28 8:10
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:302024/01/30 16:002024/01/29 8:30
COMEXMGC202404E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:302024/03/27 16:002024/03/26 8:30
COMEXMGC202406E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:302024/05/30 16:002024/05/29 8:30
COMEXMGC202408E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:302024/07/30 16:002024/07/29 8:30
COMEXMGC202410E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:002024/09/26 8:302024/09/27 16:002024/09/26 8:30
COMEXMGC202412E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:302024/11/27 16:002024/11/26 8:30
COMEXSI202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSI202412SilverNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:252024/12/27 13:252024/12/26 8:25
COMEXSI202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSI202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSI202409SilverNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:252024/09/26 13:252024/09/25 8:25
COMEXSI202501SilverNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:002024/12/27 8:252025/01/29 13:252025/01/28 8:25
COMEXSI202402SilverNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:252024/02/27 13:252024/02/26 8:25
COMEXSI202404SilverNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:252024/04/26 13:252024/04/25 8:25
COMEXSIL202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSIL202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSIL202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSIL202409SilverNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:252024/09/26 13:252024/09/25 8:25
COMEXSIL202402SilverNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:252024/02/27 13:252024/02/26 8:25
COMEXSIL202412SilverNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:252024/12/27 13:252024/12/26 8:25
COMEXSIL202404SilverNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:252024/04/26 13:252024/04/25 8:25
COMEXSIL202501SilverNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:002024/12/27 8:252025/01/29 13:252025/01/28 8:25
ENDEXECF202412ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/12/16 16:302024/12/13 7:002024/12/16 16:302024/12/13 7:00
ENDEXECF202403ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/15 7:002024/03/18 16:302024/03/15 7:00
ENDEXECF202406ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/21 7:002024/06/24 16:302024/06/21 7:00
ENDEXECF202409ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/09/30 16:302024/09/27 7:002024/09/30 16:302024/09/27 7:00
ENDEXECF202408ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/16 7:002024/08/19 16:302024/08/16 7:00
ENDEXECF202402ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/02/26 16:302024/02/23 7:002024/02/26 16:302024/02/23 7:00
ENDEXECF202404ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:302024/04/26 7:002024/04/29 16:302024/04/26 7:00
ENDEXTFM202403Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 0:002024/02/27 8:002024/02/28 18:002024/02/27 8:00
ENDEXTFM202406Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 0:002024/05/29 8:002024/05/30 18:002024/05/29 8:00
ENDEXTFM202409Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 0:002024/08/28 8:002024/08/29 18:002024/08/28 8:00
ENDEXTFM202412Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/11/28 0:002024/11/27 8:002024/11/28 18:002024/11/27 8:00
ENDEXTFM202404Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 0:002024/03/26 8:002024/03/27 18:002024/03/26 8:00
ENDEXTFM202405Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 0:002024/04/26 8:002024/04/29 18:002024/04/26 8:00
ENDEXTFM202407Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 0:002024/06/26 8:002024/06/27 18:002024/06/26 8:00
ENDEXTFM202408Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 0:002024/07/29 8:002024/07/30 18:002024/07/29 8:00
ENDEXTFM202410Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 0:002024/09/26 8:002024/09/27 18:002024/09/26 8:00
ENDEXTFM202411Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 0:002024/10/29 8:002024/10/30 18:002024/10/29 8:00
ENDEXTFM202501Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 0:002024/12/27 8:002024/12/30 18:002024/12/27 8:00
ENDEXTFM202502Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 0:002025/01/29 8:002025/01/30 18:002025/01/29 8:00
EUREXCONF202403SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXCONF202406SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXCONF202409SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/06 10:302024/09/06 12:302024/09/06 10:30
EUREXFBON202403BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/02/28 8:002024/03/07 12:302024/02/28 8:00
EUREXFBON202406BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/05/29 8:002024/06/06 12:302024/05/29 8:00
EUREXFBON202409BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/08/29 8:002024/09/06 12:302024/08/29 8:00
EUREXFBTP202403Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTP202406Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFBTP202409Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/05 7:502024/09/06 12:302024/09/05 7:50
EUREXFBTS202403Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTS202406Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFBTS202409Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/05 7:502024/09/06 12:302024/09/05 7:50
EUREXFGBL202403Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBL202406Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBL202409Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/06 10:302024/09/06 12:302024/09/06 10:30
EUREXFGBM202403Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBM202406Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBM202409Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/06 10:302024/09/06 12:302024/09/06 10:30
EUREXFGBS202403Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBS202406Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBS202409Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/06 10:302024/09/06 12:302024/09/06 10:30
EUREXFGBX202403Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFGBX202406Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFGBX202409Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/05 7:502024/09/06 12:302024/09/05 7:50
EUREXFOAT202403Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFOAT202406Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFOAT202409Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/05 7:502024/09/06 12:302024/09/05 7:50
HKFECUS202403CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:002024/03/15 9:002024/03/18 11:002024/03/15 9:00
HKFECUS202406CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:002024/06/14 9:002024/06/17 11:002024/06/14 9:00
HKFECUS202409CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:002024/09/13 9:002024/09/16 11:002024/09/13 9:00
HKFECUS202412CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 11:002024/12/13 9:002024/12/16 11:002024/12/13 9:00
HKFECUS202404CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:002024/04/12 9:002024/04/15 11:002024/04/12 9:00
HKFECUS202405CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:002024/05/10 9:002024/05/13 11:002024/05/10 9:00
HKFEGDR202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/14 8:302024/03/18 16:302024/03/14 8:30
HKFEGDR202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 16:302024/04/11 8:302024/04/15 16:302024/04/11 8:30
HKFEGDR202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/20 16:302024/05/16 8:302024/05/20 16:302024/05/16 8:30
HKFEGDR202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/17 16:302024/06/13 8:302024/06/17 16:302024/06/13 8:30
HKFEGDR202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/15 16:302024/07/11 8:302024/07/15 16:302024/07/11 8:30
HKFEGDR202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/15 8:302024/08/19 16:302024/08/15 8:30
HKFEGDR202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/16 16:302024/09/12 8:302024/09/16 16:302024/09/12 8:30
HKFEGDR202410GoldNo3 business days prior to cutoff2024/10/21 16:302024/10/17 8:302024/10/21 16:302024/10/17 8:30
HKFEGDR202411GoldNo3 business days prior to cutoff2024/11/18 16:302024/11/14 8:302024/11/18 16:302024/11/14 8:30
HKFEGDR202412GoldNo3 business days prior to cutoff2024/12/16 16:302024/12/12 8:302024/12/16 16:302024/12/12 8:30
HKFEGDR202501GoldNo3 business days prior to cutoff2025/01/20 16:302025/01/16 8:302025/01/20 16:302025/01/16 8:30
HKFEGDR202502GoldNo3 business days prior to cutoff2025/02/17 16:302025/02/13 8:302025/02/17 16:302025/02/13 8:30
HKFEGDU202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/14 8:302024/03/18 16:302024/03/14 8:30
HKFEGDU202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 16:302024/04/11 8:302024/04/15 16:302024/04/11 8:30
HKFEGDU202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/20 16:302024/05/16 8:302024/05/20 16:302024/05/16 8:30
HKFEGDU202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/17 16:302024/06/13 8:302024/06/17 16:302024/06/13 8:30
HKFEGDU202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/15 16:302024/07/11 8:302024/07/15 16:302024/07/11 8:30
HKFEGDU202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/15 8:302024/08/19 16:302024/08/15 8:30
HKFEGDU202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/16 16:302024/09/12 8:302024/09/16 16:302024/09/12 8:30
HKFEGDU202410GoldNo3 business days prior to cutoff2024/10/21 16:302024/10/17 8:302024/10/21 16:302024/10/17 8:30
HKFEGDU202411GoldNo3 business days prior to cutoff2024/11/18 16:302024/11/14 8:302024/11/18 16:302024/11/14 8:30
HKFEGDU202412GoldNo3 business days prior to cutoff2024/12/16 16:302024/12/12 8:302024/12/16 16:302024/12/12 8:30
HKFEGDU202501GoldNo3 business days prior to cutoff2025/01/20 16:302025/01/16 8:302025/01/20 16:302025/01/16 8:30
HKFEGDU202502GoldNo3 business days prior to cutoff2025/02/17 16:302025/02/13 8:302025/02/17 16:302025/02/13 8:30
ICEEUG202403Short GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUG202406Short GiltNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:302024/05/29 8:002024/05/30 16:302024/05/29 8:00
ICEEUH202403Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUH202406Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:302024/05/29 8:002024/05/30 16:302024/05/29 8:00
ICEEUR202403Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUR202406Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:302024/05/29 8:002024/05/30 16:302024/05/29 8:00
ICEEUR202409Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:302024/08/28 8:002024/08/29 16:302024/08/28 8:00
ICEEUSOFTC202403CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/03/13 12:002024/03/11 9:302024/03/13 12:002024/03/11 9:30
ICEEUSOFTC202405CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/05/15 12:002024/05/13 9:302024/05/15 12:002024/05/13 9:30
ICEEUSOFTC202407CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 12:002024/07/12 9:302024/07/16 12:002024/07/12 9:30
ICEEUSOFTC202409CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 12:002024/09/11 9:302024/09/13 12:002024/09/11 9:30
ICEEUSOFTC202412CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/12/12 12:002024/12/10 9:302024/12/12 12:002024/12/10 9:30
ICEEUSOFTRC202403Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/02/26 17:302024/02/22 9:002024/02/26 17:302024/02/22 9:00
ICEEUSOFTRC202405Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/04/25 17:302024/04/23 9:002024/04/25 17:302024/04/23 9:00
ICEEUSOFTRC202407Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/06/25 17:302024/06/21 9:002024/06/25 17:302024/06/21 9:00
ICEEUSOFTRC202409Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/08/27 17:302024/08/23 9:002024/08/27 17:302024/08/23 9:00
ICEEUSOFTRC202411Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/10/28 17:302024/10/24 9:002024/10/28 17:302024/10/24 9:00
ICEEUSOFTRC202501Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/12/24 17:302024/12/20 9:002024/12/24 17:302024/12/20 9:00
ICEEUSOFTT202403WheatNo3 business days prior to cutoff2024/02/23 16:302024/02/21 9:252024/03/22 12:302024/03/20 9:25
ICEEUSOFTT202405WheatNo3 business days prior to cutoff2024/04/24 16:302024/04/22 9:252024/05/23 12:302024/05/21 9:25
ICEEUSOFTT202411WheatNo3 business days prior to cutoff2024/10/25 16:302024/10/23 9:252024/11/22 12:302024/11/20 9:25
ICEEUSOFTT202407WheatNo3 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/20 9:252024/07/05 12:302024/07/03 9:25
ICEEUSOFTT202501WheatNo3 business days prior to cutoff2024/12/25 16:302024/12/23 9:252025/01/23 12:302025/01/21 9:25
ICEEUSOFTW202405White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 17:552024/04/11 8:452024/04/15 17:552024/04/11 8:45
ICEEUSOFTW202408White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 17:552024/07/12 8:452024/07/16 17:552024/07/12 8:45
ICEEUSOFTW202410White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 17:552024/09/11 8:452024/09/13 17:552024/09/11 8:45
ICEEUSOFTW202412White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/11/15 17:552024/11/13 8:452024/11/15 17:552024/11/13 8:45
ICEEUSOFTW202503White sugarNo3 business days prior to cutoff2025/02/13 17:552025/02/11 8:452025/02/13 17:552025/02/11 8:45
ICEUSKAU202403AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202406AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKAU202409AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKAU202412AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 00:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 15:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202403Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202406Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202409Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202412Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKEO202403EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202406EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEO202409EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEO202412EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 00:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 15:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKEP202403EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202406EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEP202409EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEP202412EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKGB202403Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202406Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKGB202409Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKGB202412Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKRA202403EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202406EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRA202409EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRA202412EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202403EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202406EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202409EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202412EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKZY202403Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202406Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKZY202409Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKZY202412Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSMP202403GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202406GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSMP202409GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSMP202412GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 00:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 15:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSSS202403USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202406USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSS202409USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSS202412USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 09:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 09:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSSY202403GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202406GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSY202409GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSY202412GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 00:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 15:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202405Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202406Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202407Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202408Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202409Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202410Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202411Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 19:00 (GMT)2024/09/27 9:00 (GMT)2024/09/30 19:00 (GMT)2024/09/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202412Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 19:00 (GMT)2024/10/30 9:00 (GMT)2024/10/31 19:00 (GMT)2024/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202501Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 19:00 (GMT)2024/11/28 9:00 (GMT)2024/11/29 19:00 (GMT)2024/11/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202502Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/12/31 19:00 (GMT)2024/12/30 9:00 (GMT)2024/12/31 19:00 (GMT)2024/12/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202503Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 19:00 (GMT)2025/01/30 9:00 (GMT)2025/01/31 19:00 (GMT)2025/01/30 9:00 (GMT)
IPEGOIL202403Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202404Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202405Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202406Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202407Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202408Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202409Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202410Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/10/10 12:00 (GMT)2024/10/09 9:00 (GMT)2024/10/10 12:00 (GMT)2024/10/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202411Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/11/12 12:00 (GMT)2024/11/11 9:00 (GMT)2024/11/12 12:00 (GMT)2024/11/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202412Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/12/12 12:00 (GMT)2024/12/11 9:00 (GMT)2024/12/12 12:00 (GMT)2024/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202501Gas OilNo2 business days prior to cutoff2025/01/10 12:00 (GMT)2025/01/09 9:00 (GMT)2025/01/10 12:00 (GMT)2025/01/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202502Gas OilNo2 business days prior to cutoff2025/02/12 12:00 (GMT)2025/02/11 9:00 (GMT)2025/02/12 12:00 (GMT)2025/02/11 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202410Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202411Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 19:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)2024/10/30 19:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202412Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 19:00 (GMT)2024/11/26 9:00 (GMT)2024/11/27 19:00 (GMT)2024/11/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202501Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 19:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)2024/12/30 19:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202502Heating OilNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 19:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)2025/01/30 19:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPENGF202404Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPENGF202405Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202406Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202407Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPENGF202408Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPENGF202409Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPENGF202410Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 16:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPENGF202411Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 16:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)2024/10/30 16:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)
IPENGF202412Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/11/28 16:00 (GMT)2024/11/27 9:00 (GMT)2024/11/28 16:00 (GMT)2024/11/27 9:00 (GMT)
IPENGF202501Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)2024/12/30 16:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202502Natural GasNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 16:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)2025/01/30 16:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202404NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202405NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202406NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202407NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202408NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202409NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202410NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202411NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 19:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)2024/10/30 19:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202412NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 19:00 (GMT)2024/11/26 9:00 (GMT)2024/11/27 19:00 (GMT)2024/11/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202501NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 19:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)2024/12/30 19:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202502NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 19:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)2025/01/30 19:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)
IPEWTI202412Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/11/19 19:00 (GMT)2024/11/18 9:00 (GMT)2024/11/19 19:00 (GMT)2024/11/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202406Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202404Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202405Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202407Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202408Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202409Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202410Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202411Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/10/21 19:00 (GMT)2024/10/18 9:00 (GMT)2024/10/21 19:00 (GMT)2024/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202501Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/12/18 19:00 (GMT)2024/12/17 9:00 (GMT)2024/12/18 19:00 (GMT)2024/12/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202502Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2025/01/17 19:00 (GMT)2025/01/16 9:00 (GMT)2025/01/17 19:00 (GMT)2025/01/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202503Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2025/02/19 19:00 (GMT)2025/02/18 9:00 (GMT)2025/02/19 19:00 (GMT)2025/02/18 9:00 (GMT)
KSE175202403USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:302024/03/15 9:002024/03/18 11:302024/03/15 9:00
KSE175202406USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:302024/06/14 9:002024/06/17 11:302024/06/14 9:00
KSE175202409USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 11:302024/09/12 9:002024/09/13 11:302024/09/12 9:00
KSE175202412USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/12/16 11:302024/12/13 9:002024/12/16 11:302024/12/13 9:00
KSE175202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:302024/02/16 9:002024/02/19 11:302024/02/16 9:00
KSE175202404USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:302024/04/12 9:002024/04/15 11:302024/04/12 9:00
KSE175202405USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 11:302024/05/17 9:002024/05/20 11:302024/05/17 9:00
KSE175202407USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:302024/07/12 9:002024/07/15 11:302024/07/12 9:00
KSE175202408USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:302024/08/16 9:002024/08/19 11:302024/08/16 9:00
KSE175202410USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/10/21 11:302024/10/18 9:002024/10/21 11:302024/10/18 9:00
KSE175202411USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/11/18 11:302024/11/15 9:002024/11/18 11:302024/11/15 9:00
KSE175202501USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2025/01/20 11:302025/01/17 9:002025/01/20 11:302025/01/17 9:00
KSE175202502USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2025/02/17 11:302025/02/14 9:002025/02/17 11:302025/02/14 9:00
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:352024/02/13 9:102024/02/21 16:352024/02/13 9:10
LMEOTCAH202403AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:352024/03/12 9:102024/03/20 16:352024/03/12 9:10
LMEOTCAH202404AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:352024/04/09 9:102024/04/17 16:352024/04/09 9:10
LMEOTCAH202405AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:352024/05/07 9:102024/05/15 16:352024/05/07 9:10
LMEOTCAH202406AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:352024/06/11 9:102024/06/19 16:352024/06/11 9:10
LMEOTCAH202407AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:352024/07/09 9:102024/07/17 16:352024/07/09 9:10
LMEOTCAH202408AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:352024/08/13 9:102024/08/21 16:352024/08/13 9:10
LMEOTCAH202409AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:352024/09/10 9:102024/09/18 16:352024/09/10 9:10
LMEOTCAH202410AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:352024/10/08 9:102024/10/16 16:352024/10/08 9:10
LMEOTCAH202411AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:352024/11/12 9:102024/11/20 16:352024/11/12 9:10
LMEOTCAH202412AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:352024/12/10 9:102024/12/18 16:352024/12/10 9:10
LMEOTCAH202501AluminumNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:352025/01/07 9:102025/01/15 16:352025/01/07 9:10
LMEOTCAH202502AluminumNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:352025/02/11 9:102025/02/19 16:352025/02/11 9:10
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:502024/02/13 9:102024/02/21 16:502024/02/13 9:10
LMEOTCCA202403CopperNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:502024/03/12 9:102024/03/20 16:502024/03/12 9:10
LMEOTCCA202404CopperNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:502024/04/09 9:102024/04/17 16:502024/04/09 9:10
LMEOTCCA202405CopperNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:502024/05/07 9:102024/05/15 16:502024/05/07 9:10
LMEOTCCA202406CopperNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:502024/06/11 9:102024/06/19 16:502024/06/11 9:10
LMEOTCCA202407CopperNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:502024/07/09 9:102024/07/17 16:502024/07/09 9:10
LMEOTCCA202408CopperNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:502024/08/13 9:102024/08/21 16:502024/08/13 9:10
LMEOTCCA202409CopperNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:502024/09/10 9:102024/09/18 16:502024/09/10 9:10
LMEOTCCA202410CopperNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:502024/10/08 9:102024/10/16 16:502024/10/08 9:10
LMEOTCCA202411CopperNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:502024/11/12 9:102024/11/20 16:502024/11/12 9:10
LMEOTCCA202412CopperNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:502024/12/10 9:102024/12/18 16:502024/12/10 9:10
LMEOTCCA202501CopperNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:502025/01/07 9:102025/01/15 16:502025/01/07 9:10
LMEOTCCA202502CopperNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:502025/02/11 9:102025/02/19 16:502025/02/11 9:10
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:202024/02/13 9:102024/02/21 16:202024/02/13 9:10
LMEOTCPB202403LeadNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:202024/03/12 9:102024/03/20 16:202024/03/12 9:10
LMEOTCPB202404LeadNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:202024/04/09 9:102024/04/17 16:202024/04/09 9:10
LMEOTCPB202405LeadNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:202024/05/07 9:102024/05/15 16:202024/05/07 9:10
LMEOTCPB202406LeadNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:202024/06/11 9:102024/06/19 16:202024/06/11 9:10
LMEOTCPB202407LeadNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:202024/07/09 9:102024/07/17 16:202024/07/09 9:10
LMEOTCPB202408LeadNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:202024/08/13 9:102024/08/21 16:202024/08/13 9:10
LMEOTCPB202409LeadNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:202024/09/10 9:102024/09/18 16:202024/09/10 9:10
LMEOTCPB202410LeadNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:202024/10/08 9:102024/10/16 16:202024/10/08 9:10
LMEOTCPB202411LeadNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:202024/11/12 9:102024/11/20 16:202024/11/12 9:10
LMEOTCPB202412LeadNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:202024/12/10 9:102024/12/18 16:202024/12/10 9:10
LMEOTCPB202501LeadNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:202025/01/07 9:102025/01/15 16:202025/01/07 9:10
LMEOTCPB202502LeadNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:202025/02/11 9:102025/02/19 16:202025/02/11 9:10
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:102024/02/13 9:102024/02/21 16:102024/02/13 9:10
LMEOTCSN202403TinNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:102024/03/12 9:102024/03/20 16:102024/03/12 9:10
LMEOTCSN202404TinNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:102024/04/09 9:102024/04/17 16:102024/04/09 9:10
LMEOTCSN202405TinNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:102024/05/07 9:102024/05/15 16:102024/05/07 9:10
LMEOTCSN202406TinNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:102024/06/11 9:102024/06/19 16:102024/06/11 9:10
LMEOTCSN202407TinNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:102024/07/09 9:102024/07/17 16:102024/07/09 9:10
LMEOTCSN202408TinNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:102024/08/13 9:102024/08/21 16:102024/08/13 9:10
LMEOTCSN202409TinNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:102024/09/10 9:102024/09/18 16:102024/09/10 9:10
LMEOTCSN202410TinNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:102024/10/08 9:102024/10/16 16:102024/10/08 9:10
LMEOTCSN202411TinNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:102024/11/12 9:102024/11/20 16:102024/11/12 9:10
LMEOTCSN202412TinNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:102024/12/10 9:102024/12/18 16:102024/12/10 9:10
LMEOTCSN202501TinNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:102025/01/07 9:102025/01/15 16:102025/01/07 9:10
LMEOTCSN202502TinNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:102025/02/11 9:102025/02/19 16:102025/02/11 9:10
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:002024/02/13 9:102024/02/21 16:002024/02/13 9:10
LMEOTCZS202403ZincNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:002024/03/12 9:102024/03/20 16:002024/03/12 9:10
LMEOTCZS202404ZincNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:002024/04/09 9:102024/04/17 16:002024/04/09 9:10
LMEOTCZS202405ZincNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:002024/05/07 9:102024/05/15 16:002024/05/07 9:10
LMEOTCZS202406ZincNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:002024/06/11 9:102024/06/19 16:002024/06/11 9:10
LMEOTCZS202407ZincNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:002024/07/09 9:102024/07/17 16:002024/07/09 9:10
LMEOTCZS202408ZincNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:002024/08/13 9:102024/08/21 16:002024/08/13 9:10
LMEOTCZS202409ZincNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:002024/09/10 9:102024/09/18 16:002024/09/10 9:10
LMEOTCZS202410ZincNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:002024/10/08 9:102024/10/16 16:002024/10/08 9:10
LMEOTCZS202411ZincNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:002024/11/12 9:102024/11/20 16:002024/11/12 9:10
LMEOTCZS202412ZincNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:002024/12/10 9:102024/12/18 16:002024/12/10 9:10
LMEOTCZS202501ZincNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:002025/01/07 9:102025/01/15 16:002025/01/07 9:10
LMEOTCZS202502ZincNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:002025/02/11 9:102025/02/19 16:002025/02/11 9:10
MATIFEBM202403Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202405Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202409Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202412Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/12/03 17:30 (CET)2024/12/02 10:45 (CET)2024/12/03 17:30 (CET)2024/12/02 10:45 (CET)
MATIFECO202405RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)
MATIFECO202408RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)
MATIFECO202411RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 17:30 (CET)2024/10/30 10:45 (CET)2024/10/31 17:30 (CET)2024/10/30 10:45 (CET)
MATIFECO202502RapeseedNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 17:30 (CET)2025/01/30 10:45 (CET)2025/01/31 17:30 (CET)2025/01/30 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202406CornNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 17:30 (CET)2024/05/28 10:45 (CET)2024/06/05 17:30 (CET)2024/06/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202408CornNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 17:30 (CET)2024/07/26 10:45 (CET)2024/08/05 17:30 (CET)2024/08/02 10:45 (CET)
MATIFEMA202411CornNo2 business days prior to cutoff2024/10/29 17:30 (CET)2024/10/28 10:45 (CET)2024/11/05 17:30 (CET)2024/11/04 10:45 (CET)
MEXDERDA202403Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202404Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202405Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202406Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202407Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202408Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202409Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202410Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/10/14 14:00 (CDT)2024/10/11 7:30 (CDT)2024/10/14 14:00 (CDT)2024/10/11 7:30 (CDT)
MEXDERDA202411Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/11/15 14:00 (CDT)2024/11/14 7:30 (CDT)2024/11/15 14:00 (CDT)2024/11/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202412Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/12/16 14:00 (CDT)2024/12/13 7:30 (CDT)2024/12/16 14:00 (CDT)2024/12/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202501Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2025/01/13 14:00 (CDT)2025/01/10 7:30 (CDT)2025/01/13 14:00 (CDT)2025/01/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202502Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2025/02/17 14:00 (CDT)2025/02/14 7:30 (CDT)2025/02/17 14:00 (CDT)2025/02/14 7:30 (CDT)
NYBOTCC202403COCOANo2 business days prior to cutoff2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202405COCOANo2 business days prior to cutoff2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202407COCOANo2 business days prior to cutoff2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202409COCOANo2 business days prior to cutoff2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202412COCOANo2 business days prior to cutoff2024/11/21 13:30 (ET)2024/11/20 8:00 (ET)2024/11/21 13:30 (ET)2024/11/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202403COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202405COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202407COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202410COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/09/23 14:20 (ET)2024/09/20 8:00 (ET)2024/09/23 14:20 (ET)2024/09/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202412COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/11/21 14:20 (ET)2024/11/20 8:00 (ET)2024/11/21 14:20 (ET)2024/11/20 8:00 (ET)
NYBOTDX202403US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202406US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)
NYBOTDX202409US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)
NYBOTDX202412US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:00 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:00 (ET)
NYBOTKC202403COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYBOTKC202405COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202407COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202409COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)
NYBOTKC202412COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/11/19 13:30 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)2024/11/19 13:30 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)
NYBOTOJ202403FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202405FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202407FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202409FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202411FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202501FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)
NYBOTRS202403CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202405CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202407CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202411CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:20 (ET)2024/10/30 09:30 (ET)2024/10/31 14:20 (ET)2024/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202501CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/12/31 14:20 (ET)2024/12/30 09:30 (ET)2024/12/31 14:20 (ET)2024/12/30 09:30 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202405SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202407SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)
NYBOTSB202410SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 12:55 (ET)2024/09/27 8:10 (ET)2024/09/30 12:55 (ET)2024/09/27 8:10 (ET)
NYBOTSF202405Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202407Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)
NYBOTSF202409Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202411Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/10/08 12:45 (ET)2024/10/07 9:00 (ET)2024/10/08 12:45 (ET)2024/10/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202501Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/12/06 12:45 (ET)2024/12/05 9:00 (ET)2024/12/06 12:45 (ET)2024/12/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202503Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2025/02/07 12:45 (ET)2025/02/06 9:00 (ET)2025/02/07 12:45 (ET)2025/02/06 9:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202405Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202406Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202407Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202408Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202409Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202410Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202411Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202412Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202501Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/11/28 14:00 (ET)2024/11/27 8:00 (ET)2024/11/28 14:00 (ET)2024/11/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202502Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/26 8:00 (ET)2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202503Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202405Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202406Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202407Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202408Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202409Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202410Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202411Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202412Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202501Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202502Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202503Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2024/02/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202406Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202412Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/11/20 14:00 (ET)2024/11/19 8:00 (ET)2024/11/20 14:00 (ET)2024/11/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202501Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/12/19 14:00 (ET)2024/12/18 8:00 (ET)2024/12/19 14:00 (ET)2024/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202502Crude oilNo2 business days prior to cutoff2025/01/21 14:00 (ET)2025/01/20 8:00 (ET)2025/01/21 14:00 (ET)2025/01/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202503Crude oilNo2 business days prior to cutoff2025/02/20 14:00 (ET)2025/02/19 8:00 (ET)2025/02/20 14:00 (ET)2025/02/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202404Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202405Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202407Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202408Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202409Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202410Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202411Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/10/22 14:00 (ET)2024/10/21 8:00 (ET)2024/10/22 14:00 (ET)2024/10/21 8:00 (ET)
NYMEXHH202501Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/26 8:00 (ET)2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202502Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2025/01/29 14:00 (ET)2025/01/28 8:00 (ET)2025/01/29 14:00 (ET)2025/01/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202404Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202405Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202406Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202407Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202408Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202409Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202410Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/25 8:00 (ET)2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202411Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/10/29 14:00 (ET)2024/10/28 8:00 (ET)2024/10/29 14:00 (ET)2024/10/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202412Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/11/26 14:00 (ET)2024/11/25 8:00 (ET)2024/11/26 14:00 (ET)2024/11/25 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2024/02/20 8:00 (ET)
NYMEXHO202412Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202411Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202410Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202501Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202502Heating OilNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXHP202404Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXHP202405Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202406Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202407Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202408Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202409Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXHP202410Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202411Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/10/28 14:00 (ET)2024/10/25 8:00 (ET)2024/10/28 14:00 (ET)2024/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202412Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/11/25 14:00 (ET)2024/11/22 8:00 (ET)2024/11/25 14:00 (ET)2024/11/22 8:00 (ET)
NYMEXHP202501Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/12/26 14:00 (ET)2024/12/25 8:00 (ET)2024/12/26 14:00 (ET)2024/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202502Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2025/01/28 14:00 (ET)2025/01/27 8:00 (ET)2025/01/28 14:00 (ET)2025/01/27 8:00 (ET)
NYMEXMCL202404WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202405WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202406WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202407WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202408WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202412WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/11/19 14:00 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)2024/11/19 14:00 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202409WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202410WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202411WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/10/21 14:00 (ET)2024/10/18 8:00 (ET)2024/10/21 14:00 (ET)2024/10/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202501WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/12/18 14:00 (ET)2024/12/17 8:00 (ET)2024/12/18 14:00 (ET)2024/12/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202503WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2025/02/19 14:00 (ET)2025/02/18 8:00 (ET)2025/02/19 14:00 (ET)2025/02/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202502WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2025/01/17 14:00 (ET)2025/01/16 8:00 (ET)2025/01/17 14:00 (ET)2025/01/16 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202404Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202405Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202406Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202407Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202408Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202409Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202410Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202411Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202412Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)2024/11/27 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202501Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202502Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202404RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202405RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202406RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202407RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202408RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202409RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202410RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202411RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202412RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)2024/11/27 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202501RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202502RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202404Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202405Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202406Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202407Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202408Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202409Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202410Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202411Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/10/29 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)2024/10/29 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202412Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/11/26 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)2024/11/26 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202501Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202502Natural gasNo1 business day prior to cutoff2025/01/29 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)2025/01/29 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 9:30 (ET)// : (ET)2024/02/20 9:30 (ET)
NYMEXPA202403PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202406PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202409PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 9:30 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 9:30 (ET)
NYMEXPA202412PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 9:30 (ET)2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 9:30 (ET)
NYMEXPA202402PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:00 (ET)2024/01/29 9:30 (ET)2024/01/30 16:00 (ET)2024/01/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202404PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 9:30 (ET)// : (ET)2024/02/20 9:30 (ET)
NYMEXPL202404PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202407PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202501PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:00 (ET)2024/12/27 9:30 (ET)2024/12/30 16:00 (ET)2024/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202410PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:00 (ET)2024/09/26 9:30 (ET)2024/09/27 16:00 (ET)2024/09/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202402PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:00 (ET)2024/01/29 9:30 (ET)2024/01/30 16:00 (ET)2024/01/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202403PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQG202404Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXQG202405Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202406Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202407Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202408Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202409Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXQG202410Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202411Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/10/28 14:00 (ET)2024/10/25 8:00 (ET)2024/10/28 14:00 (ET)2024/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202412Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/11/25 14:00 (ET)2024/11/22 8:00 (ET)2024/11/25 14:00 (ET)2024/11/22 8:00 (ET)
NYMEXQG202501Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/12/26 14:00 (ET)2024/12/25 8:00 (ET)2024/12/26 14:00 (ET)2024/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202502Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2025/01/28 14:00 (ET)2025/01/27 8:00 (ET)2025/01/28 14:00 (ET)2025/01/27 8:00 (ET)
NYMEXQM202404Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202405Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202406Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202407Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202408Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202409Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202410Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202411Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/10/21 14:00 (ET)2024/10/18 8:00 (ET)2024/10/21 14:00 (ET)2024/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202412Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/11/19 14:00 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)2024/11/19 14:00 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202501Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/12/18 14:00 (ET)2024/12/17 8:00 (ET)2024/12/18 14:00 (ET)2024/12/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202502Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2025/01/17 14:00 (ET)2025/01/16 8:00 (ET)2025/01/17 14:00 (ET)2025/01/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202503Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2025/02/19 14:00 (ET)2025/02/18 8:00 (ET)2025/02/19 14:00 (ET)2025/02/18 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2024/02/20 8:00 (ET)
NYMEXRB202501RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202408RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202406RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202405RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202407RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202410RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202411RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202409RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202412RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202404RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202502RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202403Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/03/13 15:022024/03/12 9:002024/03/13 15:022024/03/12 9:00
OSE.JPNJBL202406Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/06/13 15:022024/06/12 9:002024/06/13 15:022024/06/12 9:00
OSE.JPNJBL202409Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/09/12 15:022024/09/11 9:002024/09/12 15:022024/09/11 9:00
SGXMUC202403US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXMUC202406US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXMUC202409US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXMUC202412US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 11:00 (ST)2024/12/13 7:40 (ST)2024/12/16 11:00 (ST)2024/12/13 7:40 (ST)
SGXMUC202404US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXMUC202405US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXMUC202407US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXMUC202408US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)
SGXMUC202410US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/10/14 11:00 (ST)2024/10/11 7:40 (ST)2024/10/14 11:00 (ST)2024/10/11 7:40 (ST)
SGXMUC202411US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/11/18 11:00 (ST)2024/11/15 7:40 (ST)2024/11/18 11:00 (ST)2024/11/15 7:40 (ST)
SGXMUC202501US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2025/01/13 11:00 (ST)2025/01/10 7:40 (ST)2025/01/13 11:00 (ST)2025/01/10 7:40 (ST)
SGXMUC202502US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2025/02/17 11:00 (ST)2025/02/14 7:40 (ST)2025/02/17 11:00 (ST)2025/02/14 7:40 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXTF202404SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)
SGXTF202405SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)
SGXTF202406SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202407SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)
SGXTF202408SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)
SGXTF202409SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)
SGXTF202410SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 18:00 (ST)2024/09/27 7:55 (ST)2024/09/30 18:00 (ST)2024/09/27 7:55 (ST)
SGXTF202411SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 18:00 (ST)2024/10/29 7:55 (ST)2024/10/30 18:00 (ST)2024/10/29 7:55 (ST)
SGXTF202412SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 18:00 (ST)2024/11/28 7:55 (ST)2024/11/29 18:00 (ST)2024/11/28 7:55 (ST)
SGXTF202501SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 18:00 (ST)2024/12/27 7:55 (ST)2024/12/30 18:00 (ST)2024/12/27 7:55 (ST)
SGXTF202502SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 18:00 (ST)2025/01/30 7:55 (ST)2025/01/31 18:00 (ST)2025/01/30 7:55 (ST)
SGXUC202403US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXUC202406US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXUC202409US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXUC202412US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 11:00 (ST)2024/12/13 7:40 (ST)2024/12/16 11:00 (ST)2024/12/13 7:40 (ST)
SGXUC202404US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXUC202405US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXUC202407US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXUC202408US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)
SGXUC202410US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/10/14 11:00 (ST)2024/10/11 7:40 (ST)2024/10/14 11:00 (ST)2024/10/11 7:40 (ST)
SGXUC202411US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/11/18 11:00 (ST)2024/11/15 7:40 (ST)2024/11/18 11:00 (ST)2024/11/15 7:40 (ST)
SGXUC202501US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2025/01/13 11:00 (ST)2025/01/10 7:40 (ST)2025/01/13 11:00 (ST)2025/01/10 7:40 (ST)
SGXUC202502US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2025/02/17 11:00 (ST)2025/02/14 7:40 (ST)2025/02/17 11:00 (ST)2025/02/14 7:40 (ST)

Vypořádání: Často kladené dotazy

Nejprve je zapotřebí se přihlásit do Správy účtu. Poté klikněte na záložku Performance & Reports 1 a zvolte Statements 2.

1
2
 Následně klikněte na šipečku doprava u položky Trade Confimation.

Zvolte parametry výpisu (období, formát a jazyk) a potvrďte kliknutím na tlačítko Run.

Ve Vámi vygenerováném výpisu naleznete ve sloupečku Settle Date informaci o datu vypořádání konkrétní transakce.

Posledním dnem pro získání nároku na výplatu dividendy je pracovní den před ex-dividend date.

Ex-dividend date je totiž prvním dnem, kdy je akcie obchodována bez nároku na dividendu. Informace ohledně ex-dividend date lze nalézt v obchodní platformě TWS kliknutím pravým tlačítkem myši na název akcie a následně je zapotřebí zvolit Plán dividend.

Na obrázku níže je vidět, že ex-dividend date vychází na 6. listopadu. Pokud tedy nakoupíte dané akcie 5. listopadu získáte nárok na dividendu, která bude vyplacena 12. listopadu.

Record date nám označuje datum, do kdy musí být investor zapsán v depozitáři právě kvůli nároku na dividendu.

Za určitých okolností může být předčasné uplatnění opce ekonomicky výhodné, např. pokud byste chtěl obdržet dividendu z akcií, které jsou podkladovým aktivem dané opce.

Pokud společnost, jejíž akcie jsou podkladovým aktivem opce, kterou držíte v portfoliu, bude v nejbližší době vyplácet dividendu, tak o této skutečnosti budete informován prostřednictvím obchodní platformy TWS, správy účtu a e-mailem.

K získání nároku na dividendu z akcií stačí uplatnit opční kontrakt jeden pracovní den před ex-dividend date.

Zejména komoditní futures nesou riziko možného fyzického dodání podkladu. Proto musí být taková pozice uzavřena a vypořádána před First Position Date nebo First Notice Date. V následující tabulce jsou uvedeny termíny pro jednotlivé futures kontrakty.

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOT10Y20240210-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:002024/02/28 7:202024/02/29 14:002024/02/28 7:20
CBOT10Y20240310-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:002024/03/27 7:202024/03/28 14:002024/03/27 7:20
CBOT2YY2024022-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:002024/02/28 7:202024/02/29 14:002024/02/28 7:20
CBOT2YY2024032-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:002024/03/27 7:202024/03/28 14:002024/03/27 7:20
CBOT30Y20240230-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:002024/02/28 7:202024/02/29 14:002024/02/28 7:20
CBOT30Y20240330-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:002024/03/27 7:202024/03/28 14:002024/03/27 7:20
CBOT5YY2024025-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:002024/02/28 7:202024/02/29 14:002024/02/28 7:20
CBOT5YY2024035-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:002024/03/27 7:202024/03/28 14:002024/03/27 7:20
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:002024/02/27 8:302024/03/05 12:012024/03/04 8:30
CBOTEH202404EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 15:002024/03/26 8:302024/04/03 12:012024/04/02 8:30
CBOTEH202405EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 15:002024/04/26 8:302024/05/03 12:012024/05/02 8:30
CBOTEH202406EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:002024/05/29 8:302024/06/05 12:012024/06/04 8:30
CBOTEH202407EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 15:002024/06/26 8:302024/07/03 12:012024/07/02 8:30
CBOTEH202408EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 15:002024/07/29 8:302024/08/05 12:012024/08/02 8:30
CBOTEH202409EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:002024/08/28 8:302024/09/05 12:012024/09/04 8:30
CBOTEH202410EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 15:002024/09/26 8:302024/10/03 12:012024/10/02 8:30
CBOTEH202411EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 15:002024/10/29 8:302024/11/05 12:012024/11/04 8:30
CBOTEH202412EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 15:002024/11/26 8:302024/12/04 12:012024/12/03 8:30
CBOTEH202501EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 15:002024/12/27 8:302025/01/06 12:012025/01/03 8:30
CBOTEH202502EthanolNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 15:002025/01/29 8:302025/02/05 12:012025/02/04 8:30
CBOTKE202403Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTKE202405Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTKE202407Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTKE202409Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTKE202412Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/26 8:302024/11/27 13:152024/11/26 8:30
CBOTTN20240310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 7:202024/03/19 12:012024/03/19 7:20
CBOTTN20240610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 7:202024/06/18 12:012024/06/18 7:20
CBOTTN20240910-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 7:202024/09/19 12:012024/09/19 7:20
CBOTTWE20240320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTTWE20240620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTTWE20240920-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/19 12:012024/09/19 10:01
CBOTUB202403Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTUB202406Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTUB202409Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/19 12:012024/09/19 10:01
CBOTXC202412MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/11/27 13:452024/11/27 8:302024/11/27 13:452024/11/27 8:30
CBOTXC202407MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXC202405MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXC202409MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTXC202403MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXK202411MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 13:452024/10/29 8:302024/10/30 13:452024/10/29 8:30
CBOTXK202407MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/26 8:302024/06/27 13:452024/06/26 8:30
CBOTXK202409MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/28 8:302024/08/29 13:452024/08/28 8:30
CBOTXK202403MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/27 8:302024/02/28 13:452024/02/27 8:30
CBOTXK202408MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:452024/07/29 8:302024/07/30 13:452024/07/29 8:30
CBOTXK202405MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/26 8:302024/04/29 13:452024/04/26 8:30
CBOTXK202501MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 13:452024/12/27 8:302024/12/30 13:452024/12/27 8:30
CBOTXW202407MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXW202405MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXW202403MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXW202409MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTXW202412MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/11/27 13:452024/11/27 8:302024/11/27 13:452024/11/27 8:30
CBOTZ3N2024033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 8:302024/03/28 12:012024/03/27 8:30
CBOTZ3N2024063-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/29 8:302024/06/28 12:012024/06/27 8:30
CBOTZ3N2024093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/28 8:302024/09/30 12:012024/09/27 8:30
CBOTZB202403US Treasury BondNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZB202406US Treasury BondNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZB202409US Treasury BondNo2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/19 12:012024/09/19 10:01
CBOTZC202407Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:202024/06/27 8:302024/06/27 13:202024/06/27 8:30
CBOTZC202412Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/11/27 13:202024/11/27 8:302024/11/27 13:202024/11/27 8:30
CBOTZC202405Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:202024/04/29 8:302024/04/29 13:202024/04/29 8:30
CBOTZC202409Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:202024/08/29 8:302024/08/29 13:202024/08/29 8:30
CBOTZC202403Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:202024/02/28 8:302024/02/28 13:202024/02/28 8:30
CBOTZF2024035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/28 12:012024/03/28 10:01
CBOTZF2024065-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/28 12:012024/06/28 10:01
CBOTZF2024095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/30 12:012024/09/30 10:01
CBOTZL202412SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/26 8:302024/11/27 13:152024/11/26 8:30
CBOTZL202410SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 13:152024/09/26 8:302024/09/27 13:152024/09/26 8:30
CBOTZL202407SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZL202403SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZL202409SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZL202408SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZL202405SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZL202501SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 13:152024/12/27 8:302024/12/30 13:152024/12/27 8:30
CBOTZM202412SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/26 8:302024/11/27 13:152024/11/26 8:30
CBOTZM202407SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZM202410SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 13:152024/09/26 8:302024/09/27 13:152024/09/26 8:30
CBOTZM202405SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202403SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZM202408SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZM202409SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZM202501SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 13:152024/12/27 8:302024/12/30 13:152024/12/27 8:30
CBOTZN20240310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZN20240610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZN20240910-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/29 13:152024/09/19 12:012024/09/19 10:01
CBOTZO202407OatsNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZO202409OatsNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZO202403OatsNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZO202405OatsNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZO202412OatsNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/26 8:302024/11/27 13:152024/11/26 8:30
CBOTZR202403ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZR202405ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202407ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZR202409ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZR202411ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 13:152024/10/29 8:302024/10/30 13:152024/10/29 8:30
CBOTZR202501ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 13:152024/12/27 8:302024/12/30 13:152024/12/27 8:30
CBOTZS202407SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZS202411SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/10/30 13:152024/10/30 8:302024/10/30 13:152024/10/30 8:30
CBOTZS202405SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZS202403SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZS202409SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CBOTZS202408SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/30 8:302024/07/30 13:152024/07/30 8:30
CBOTZS202501SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/12/30 13:152024/12/30 8:302024/12/30 13:152024/12/30 8:30
CBOTZT2024032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 7:202024/03/28 12:012024/03/27 7:20
CBOTZT2024062-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/29 7:202024/06/28 12:012024/06/27 7:20
CBOTZT2024092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:152024/08/28 7:202024/09/30 12:012024/09/27 7:20
CBOTZW202403WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZW202405WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZW202407WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZW202412WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/11/27 13:152024/11/27 8:302024/11/27 13:152024/11/27 8:30
CBOTZW202409WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CDECGB20240310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGB20240610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGB20240910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGB20241210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 6:00 (ET)2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 6:00 (ET)
CDECGF2024035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGF2024065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGF2024095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGF2024125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 6:00 (ET)2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 6:00 (ET)
CDECGZ2024032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)
CDECGZ2024062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2024092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)
CDECGZ2024122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/11/28 16:00 (ET)2024/11/27 6:00 (ET)2024/11/28 16:00 (ET)2024/11/27 6:00 (ET)
CME6A202403AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6A202406AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6A202409AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6A202412AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6A202404AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6A202405AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6A202407AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6B202403BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6B202406BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6B202409BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6B202412BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6B202404BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6B202405BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6B202407BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6C202403CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CME6C202406CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/18 9:162024/06/17 8:302024/06/18 9:162024/06/17 8:30
CME6C202409CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/17 9:162024/09/16 8:302024/09/17 9:162024/09/16 8:30
CME6C202412CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/17 9:162024/12/16 8:302024/12/17 9:162024/12/16 8:30
CME6C202402CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/20 9:162024/02/19 8:302024/02/20 9:162024/02/19 8:30
CME6C202404CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/16 9:162024/04/15 8:302024/04/16 9:162024/04/15 8:30
CME6C202405CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/14 9:162024/05/13 8:302024/05/14 9:162024/05/13 8:30
CME6C202407CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/16 9:162024/07/15 8:302024/07/16 9:162024/07/15 8:30
CME6E202403EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6E202406EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6E202409EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6E202412EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6E202404EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6E202405EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6E202407EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6J202403JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6J202406JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6J202409JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6J202412JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6J202404JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6J202405JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6J202407JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6M202403MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6M202406MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6M202409MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6M202404MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6M202405MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6M202412MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6M202407MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6M202408MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CME6M202410MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/10/11 9:162024/10/10 8:302024/10/11 9:162024/10/10 8:30
CME6M202411MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/11/18 9:162024/11/15 8:302024/11/18 9:162024/11/15 8:30
CME6M202501MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2025/01/13 9:162025/01/10 8:302025/01/13 9:162025/01/10 8:30
CME6M202502MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2025/02/14 9:162025/02/13 8:302025/02/14 9:162025/02/13 8:30
CME6N202403NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6N202406NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6N202409NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6N202412NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6S202403SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6S202406SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6S202409SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6S202412SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6Z202403S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6Z202406S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6Z202409S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202412S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CME6Z202404S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6Z202405S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6Z202407S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6Z202408S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CME6Z202410S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/10/11 9:162024/10/10 8:302024/10/11 9:162024/10/10 8:30
CME6Z202411S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/11/18 9:162024/11/15 8:302024/11/18 9:162024/11/15 8:30
CME6Z202501S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2025/01/13 9:162025/01/10 8:302025/01/13 9:162025/01/10 8:30
CME6Z202502S AFRICAN RANDYes(1)2 business days prior to cutoff2025/02/14 9:162025/02/13 8:302025/02/14 9:162025/02/13 8:30
CMEACD202403AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEACD202406AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEACD202409AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEACD202412AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMEAJY202403AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEAJY202406AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEAJY202409AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEAJY202412AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMECJY202403CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMECJY202406CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMECJY202409CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECJY202412CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMECZK202403CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMECZK202406CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMECZK202409CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMECZK202412CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEE7202403EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEE7202406EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEEAD202403Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEEAD202406Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEEAD202409Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMEEAD202412Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMEECD202403Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEECD202406Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEECD202409Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEECD202412Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMEECK202403CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEECK202406CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEECK202409CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEECK202412CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 7:202024/12/16 9:162024/12/10 7:20
CMEEHF202403HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEHF202406HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEHF202409HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEHF202412HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 7:202024/12/16 9:162024/12/10 7:20
CMEEPZ202403POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEPZ202406POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEPZ202409POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEPZ202412POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 7:202024/12/16 9:162024/12/10 7:20
CMEHUF202403HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEHUF202406HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEHUF202409HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEHUF202412HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEILS202403SHEKELYes(1)5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEILS202406SHEKELYes(1)5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEILS202409SHEKELYes(1)5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEILS202412SHEKELYes(1)5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEJ7202403Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEJ7202406Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMELBR202403LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 12:052024/03/14 9:002024/03/15 12:052024/03/14 9:00
CMELBR202405LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/05/15 12:052024/05/14 9:002024/05/15 12:052024/05/14 9:00
CMELBR202407LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 12:052024/07/12 9:002024/07/15 12:052024/07/12 9:00
CMELBR202409LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 12:052024/09/12 9:002024/09/13 12:052024/09/12 9:00
CMELBR202411LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/11/15 12:052024/11/14 9:002024/11/15 12:052024/11/14 9:00
CMELBR202501LUMBERNo2 business days prior to cutoff2025/01/15 12:052025/01/14 9:002025/01/15 12:052025/01/14 9:00
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/02/05 13:052024/02/05 8:302024/02/29 12:002024/02/29 8:30
CMELE202404LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/04/08 13:052024/04/08 8:302024/04/30 12:002024/04/30 8:30
CMELE202406LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/06/10 13:052024/06/10 8:302024/06/28 12:002024/06/28 8:30
CMELE202408LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/08/05 13:052024/08/05 8:302024/08/30 12:002024/08/30 8:30
CMELE202410LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/10/07 13:052024/10/07 8:302024/10/31 12:002024/10/31 8:30
CMELE202412LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/12/09 13:052024/12/09 8:302024/12/31 12:002024/12/31 8:30
CMEM6A202403AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6A202406AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEM6B202403BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6B202406BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEM6C202403CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEM6E202403EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6E202406EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEM6J202403JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6S202403SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEMCD202403USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEMCD202406USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/18 9:162024/06/17 8:302024/06/18 9:162024/06/17 8:30
CMEMSF202403USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEMSF202406USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMENOK202403NORV KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMENOK202406NORV KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMENOK202409NORV KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMENOK202412NORV KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEPJY202403BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEPJY202406BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEPJY202409BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEPJY202412BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 8:302024/12/16 9:162024/12/13 8:30
CMEPLN202403POLISH ZLOTYYes(1)5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEPLN202406POLISH ZLOTYYes(1)5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEPLN202409POLISH ZLOTYYes(1)5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPLN202412POLISH ZLOTYYes(1)5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMEPSF202403BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEPSF202406BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEPSF202409BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMEPSF202412BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMERF202403Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERF202406Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERF202409Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERF202412Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMERP202403Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERP202406Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERP202409Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202412Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMERP202404Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 7:202024/04/15 9:162024/04/12 7:20
CMERP202405Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 7:202024/05/13 9:162024/05/10 7:20
CMERP202407Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 7:202024/07/15 9:162024/07/12 7:20
CMERY202403Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERY202406Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERY202409Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERY202412Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
CMESEK202403SWEDISH KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMESEK202406SWEDISH KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMESEK202409SWEDISH KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMESEK202412SWEDISH KRONAYes(1)5 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/10 8:302024/12/16 9:162024/12/10 8:30
CMESJY202403SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMESJY202406SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMESJY202409SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMESJY202412SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 9:162024/12/13 7:202024/12/16 9:162024/12/13 7:20
COMEXALI202501AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/12/30 14:302024/12/06 8:302024/12/30 14:302024/12/06 8:30
COMEXALI202409AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/08/29 14:302024/08/07 8:302024/08/29 14:302024/08/07 8:30
COMEXALI202412AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/11/27 14:302024/11/05 8:302024/11/27 14:302024/11/05 8:30
COMEXALI202406AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/05/30 14:302024/05/08 8:302024/05/30 14:302024/05/08 8:30
COMEXALI202404AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/03/27 14:302024/03/05 8:302024/03/27 14:302024/03/05 8:30
COMEXALI202407AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/06/27 14:302024/06/05 8:302024/06/27 14:302024/06/05 8:30
COMEXALI202410AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/09/27 14:302024/09/05 8:302024/09/27 14:302024/09/05 8:30
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/01/30 14:302024/01/08 8:302024/01/30 14:302024/01/08 8:30
COMEXALI202405AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/04/29 14:302024/04/05 8:302024/04/29 14:302024/04/05 8:30
COMEXALI202411AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/10/30 14:302024/10/08 8:302024/10/30 14:302024/10/08 8:30
COMEXALI202408AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/07/30 14:302024/07/08 8:302024/07/30 14:302024/07/08 8:30
COMEXALI202403AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/02/28 14:302024/02/06 8:302024/02/28 14:302024/02/06 8:30
COMEXGC202406GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:202024/06/26 13:302024/06/25 8:20
COMEXGC202412GoldNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:202024/12/27 13:302024/12/26 8:20
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:202024/02/27 13:302024/02/26 8:20
COMEXGC202404GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:202024/04/26 13:302024/04/25 8:20
COMEXGC202408GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:202024/08/28 13:302024/08/27 8:20
COMEXGC202410GoldNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:002024/09/26 8:202024/10/29 13:302024/10/28 8:20
COMEXGC202403GoldNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:202024/03/26 13:302024/03/25 8:20
COMEXHG202403CopperNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:102024/03/26 13:002024/03/25 8:10
COMEXHG202405CopperNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:102024/05/29 13:002024/05/28 8:10
COMEXHG202407CopperNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:102024/07/29 13:002024/07/26 8:10
COMEXHG202409CopperNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:102024/09/26 13:002024/09/25 8:10
COMEXHG202412CopperNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:102024/12/27 13:002024/12/26 8:10
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:102024/02/27 13:002024/02/26 8:10
COMEXHG202404CopperNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:102024/04/26 13:002024/04/25 8:10
COMEXHG202406CopperNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:102024/06/26 13:002024/06/25 8:10
COMEXHG202408CopperNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:102024/08/28 13:002024/08/27 8:10
COMEXHG202410CopperNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:002024/09/26 8:102024/10/29 13:002024/10/28 8:10
COMEXHG202411CopperNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 16:002024/10/29 8:102024/11/26 13:002024/11/25 8:10
COMEXHG202501CopperNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:002024/12/27 8:102025/01/29 13:002025/01/28 8:10
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:302024/01/30 16:002024/01/29 8:30
COMEXMGC202404E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:302024/03/27 16:002024/03/26 8:30
COMEXMGC202406E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:302024/05/30 16:002024/05/29 8:30
COMEXMGC202408E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:302024/07/30 16:002024/07/29 8:30
COMEXMGC202410E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:002024/09/26 8:302024/09/27 16:002024/09/26 8:30
COMEXMGC202412E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:302024/11/27 16:002024/11/26 8:30
COMEXSI202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSI202412SilverNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:252024/12/27 13:252024/12/26 8:25
COMEXSI202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSI202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSI202409SilverNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:252024/09/26 13:252024/09/25 8:25
COMEXSI202501SilverNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:002024/12/27 8:252025/01/29 13:252025/01/28 8:25
COMEXSI202402SilverNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:252024/02/27 13:252024/02/26 8:25
COMEXSI202404SilverNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:252024/04/26 13:252024/04/25 8:25
COMEXSIL202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSIL202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSIL202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSIL202409SilverNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:252024/09/26 13:252024/09/25 8:25
COMEXSIL202402SilverNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:252024/02/27 13:252024/02/26 8:25
COMEXSIL202412SilverNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:002024/11/26 8:252024/12/27 13:252024/12/26 8:25
COMEXSIL202404SilverNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:252024/04/26 13:252024/04/25 8:25
COMEXSIL202501SilverNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:002024/12/27 8:252025/01/29 13:252025/01/28 8:25
ENDEXECF202412ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/12/16 16:302024/12/13 7:002024/12/16 16:302024/12/13 7:00
ENDEXECF202403ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/15 7:002024/03/18 16:302024/03/15 7:00
ENDEXECF202406ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/21 7:002024/06/24 16:302024/06/21 7:00
ENDEXECF202409ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/09/30 16:302024/09/27 7:002024/09/30 16:302024/09/27 7:00
ENDEXECF202408ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/16 7:002024/08/19 16:302024/08/16 7:00
ENDEXECF202402ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/02/26 16:302024/02/23 7:002024/02/26 16:302024/02/23 7:00
ENDEXECF202404ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:302024/04/26 7:002024/04/29 16:302024/04/26 7:00
ENDEXTFM202403Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 0:002024/02/27 8:002024/02/28 18:002024/02/27 8:00
ENDEXTFM202406Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 0:002024/05/29 8:002024/05/30 18:002024/05/29 8:00
ENDEXTFM202409Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 0:002024/08/28 8:002024/08/29 18:002024/08/28 8:00
ENDEXTFM202412Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/11/28 0:002024/11/27 8:002024/11/28 18:002024/11/27 8:00
ENDEXTFM202404Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 0:002024/03/26 8:002024/03/27 18:002024/03/26 8:00
ENDEXTFM202405Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 0:002024/04/26 8:002024/04/29 18:002024/04/26 8:00
ENDEXTFM202407Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 0:002024/06/26 8:002024/06/27 18:002024/06/26 8:00
ENDEXTFM202408Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 0:002024/07/29 8:002024/07/30 18:002024/07/29 8:00
ENDEXTFM202410Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 0:002024/09/26 8:002024/09/27 18:002024/09/26 8:00
ENDEXTFM202411Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 0:002024/10/29 8:002024/10/30 18:002024/10/29 8:00
ENDEXTFM202501Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 0:002024/12/27 8:002024/12/30 18:002024/12/27 8:00
ENDEXTFM202502Dutch TTF Natural Gas Monthly FuturesNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 0:002025/01/29 8:002025/01/30 18:002025/01/29 8:00
EUREXCONF202403SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXCONF202406SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXCONF202409SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/06 10:302024/09/06 12:302024/09/06 10:30
EUREXFBON202403BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/02/28 8:002024/03/07 12:302024/02/28 8:00
EUREXFBON202406BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/05/29 8:002024/06/06 12:302024/05/29 8:00
EUREXFBON202409BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/08/29 8:002024/09/06 12:302024/08/29 8:00
EUREXFBTP202403Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTP202406Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFBTP202409Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/05 7:502024/09/06 12:302024/09/05 7:50
EUREXFBTS202403Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTS202406Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFBTS202409Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/05 7:502024/09/06 12:302024/09/05 7:50
EUREXFGBL202403Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBL202406Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBL202409Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/06 10:302024/09/06 12:302024/09/06 10:30
EUREXFGBM202403Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBM202406Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBM202409Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/06 10:302024/09/06 12:302024/09/06 10:30
EUREXFGBS202403Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBS202406Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBS202409Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/06 10:302024/09/06 12:302024/09/06 10:30
EUREXFGBX202403Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFGBX202406Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFGBX202409Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/05 7:502024/09/06 12:302024/09/05 7:50
EUREXFOAT202403Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFOAT202406Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFOAT202409Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/09/06 12:302024/09/05 7:502024/09/06 12:302024/09/05 7:50
HKFECUS202403CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:002024/03/15 9:002024/03/18 11:002024/03/15 9:00
HKFECUS202406CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:002024/06/14 9:002024/06/17 11:002024/06/14 9:00
HKFECUS202409CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:002024/09/13 9:002024/09/16 11:002024/09/13 9:00
HKFECUS202412CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 11:002024/12/13 9:002024/12/16 11:002024/12/13 9:00
HKFECUS202404CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:002024/04/12 9:002024/04/15 11:002024/04/12 9:00
HKFECUS202405CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:002024/05/10 9:002024/05/13 11:002024/05/10 9:00
HKFEGDR202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/14 8:302024/03/18 16:302024/03/14 8:30
HKFEGDR202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 16:302024/04/11 8:302024/04/15 16:302024/04/11 8:30
HKFEGDR202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/20 16:302024/05/16 8:302024/05/20 16:302024/05/16 8:30
HKFEGDR202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/17 16:302024/06/13 8:302024/06/17 16:302024/06/13 8:30
HKFEGDR202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/15 16:302024/07/11 8:302024/07/15 16:302024/07/11 8:30
HKFEGDR202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/15 8:302024/08/19 16:302024/08/15 8:30
HKFEGDR202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/16 16:302024/09/12 8:302024/09/16 16:302024/09/12 8:30
HKFEGDR202410GoldNo3 business days prior to cutoff2024/10/21 16:302024/10/17 8:302024/10/21 16:302024/10/17 8:30
HKFEGDR202411GoldNo3 business days prior to cutoff2024/11/18 16:302024/11/14 8:302024/11/18 16:302024/11/14 8:30
HKFEGDR202412GoldNo3 business days prior to cutoff2024/12/16 16:302024/12/12 8:302024/12/16 16:302024/12/12 8:30
HKFEGDR202501GoldNo3 business days prior to cutoff2025/01/20 16:302025/01/16 8:302025/01/20 16:302025/01/16 8:30
HKFEGDR202502GoldNo3 business days prior to cutoff2025/02/17 16:302025/02/13 8:302025/02/17 16:302025/02/13 8:30
HKFEGDU202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/14 8:302024/03/18 16:302024/03/14 8:30
HKFEGDU202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 16:302024/04/11 8:302024/04/15 16:302024/04/11 8:30
HKFEGDU202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/20 16:302024/05/16 8:302024/05/20 16:302024/05/16 8:30
HKFEGDU202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/17 16:302024/06/13 8:302024/06/17 16:302024/06/13 8:30
HKFEGDU202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/15 16:302024/07/11 8:302024/07/15 16:302024/07/11 8:30
HKFEGDU202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/15 8:302024/08/19 16:302024/08/15 8:30
HKFEGDU202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/16 16:302024/09/12 8:302024/09/16 16:302024/09/12 8:30
HKFEGDU202410GoldNo3 business days prior to cutoff2024/10/21 16:302024/10/17 8:302024/10/21 16:302024/10/17 8:30
HKFEGDU202411GoldNo3 business days prior to cutoff2024/11/18 16:302024/11/14 8:302024/11/18 16:302024/11/14 8:30
HKFEGDU202412GoldNo3 business days prior to cutoff2024/12/16 16:302024/12/12 8:302024/12/16 16:302024/12/12 8:30
HKFEGDU202501GoldNo3 business days prior to cutoff2025/01/20 16:302025/01/16 8:302025/01/20 16:302025/01/16 8:30
HKFEGDU202502GoldNo3 business days prior to cutoff2025/02/17 16:302025/02/13 8:302025/02/17 16:302025/02/13 8:30
ICEEUG202403Short GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUG202406Short GiltNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:302024/05/29 8:002024/05/30 16:302024/05/29 8:00
ICEEUH202403Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUH202406Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:302024/05/29 8:002024/05/30 16:302024/05/29 8:00
ICEEUR202403Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUR202406Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:302024/05/29 8:002024/05/30 16:302024/05/29 8:00
ICEEUR202409Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:302024/08/28 8:002024/08/29 16:302024/08/28 8:00
ICEEUSOFTC202403CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/03/13 12:002024/03/11 9:302024/03/13 12:002024/03/11 9:30
ICEEUSOFTC202405CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/05/15 12:002024/05/13 9:302024/05/15 12:002024/05/13 9:30
ICEEUSOFTC202407CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 12:002024/07/12 9:302024/07/16 12:002024/07/12 9:30
ICEEUSOFTC202409CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 12:002024/09/11 9:302024/09/13 12:002024/09/11 9:30
ICEEUSOFTC202412CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/12/12 12:002024/12/10 9:302024/12/12 12:002024/12/10 9:30
ICEEUSOFTRC202403Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/02/26 17:302024/02/22 9:002024/02/26 17:302024/02/22 9:00
ICEEUSOFTRC202405Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/04/25 17:302024/04/23 9:002024/04/25 17:302024/04/23 9:00
ICEEUSOFTRC202407Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/06/25 17:302024/06/21 9:002024/06/25 17:302024/06/21 9:00
ICEEUSOFTRC202409Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/08/27 17:302024/08/23 9:002024/08/27 17:302024/08/23 9:00
ICEEUSOFTRC202411Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/10/28 17:302024/10/24 9:002024/10/28 17:302024/10/24 9:00
ICEEUSOFTRC202501Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/12/24 17:302024/12/20 9:002024/12/24 17:302024/12/20 9:00
ICEEUSOFTT202403WheatNo3 business days prior to cutoff2024/02/23 16:302024/02/21 9:252024/03/22 12:302024/03/20 9:25
ICEEUSOFTT202405WheatNo3 business days prior to cutoff2024/04/24 16:302024/04/22 9:252024/05/23 12:302024/05/21 9:25
ICEEUSOFTT202411WheatNo3 business days prior to cutoff2024/10/25 16:302024/10/23 9:252024/11/22 12:302024/11/20 9:25
ICEEUSOFTT202407WheatNo3 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/20 9:252024/07/05 12:302024/07/03 9:25
ICEEUSOFTT202501WheatNo3 business days prior to cutoff2024/12/25 16:302024/12/23 9:252025/01/23 12:302025/01/21 9:25
ICEEUSOFTW202405White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 17:552024/04/11 8:452024/04/15 17:552024/04/11 8:45
ICEEUSOFTW202408White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 17:552024/07/12 8:452024/07/16 17:552024/07/12 8:45
ICEEUSOFTW202410White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 17:552024/09/11 8:452024/09/13 17:552024/09/11 8:45
ICEEUSOFTW202412White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/11/15 17:552024/11/13 8:452024/11/15 17:552024/11/13 8:45
ICEEUSOFTW202503White sugarNo3 business days prior to cutoff2025/02/13 17:552025/02/11 8:452025/02/13 17:552025/02/11 8:45
ICEUSKAU202403AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202406AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKAU202409AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKAU202412AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 00:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 15:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202403Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202406Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202409Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202412Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKEO202403EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202406EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEO202409EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEO202412EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 00:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 15:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKEP202403EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202406EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEP202409EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEP202412EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKGB202403Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202406Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKGB202409Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKGB202412Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKRA202403EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202406EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRA202409EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRA202412EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202403EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202406EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202409EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202412EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSKZY202403Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202406Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKZY202409Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKZY202412Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSMP202403GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202406GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSMP202409GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSMP202412GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 00:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 15:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSSS202403USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202406USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSS202409USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSS202412USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 09:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 09:16 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUSSY202403GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202406GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSY202409GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSY202412GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 00:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)2024/12/16 15:00 (ET)2024/12/13 8:05 (ET)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202405Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202406Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202407Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202408Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202409Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202410Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202411Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 19:00 (GMT)2024/09/27 9:00 (GMT)2024/09/30 19:00 (GMT)2024/09/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202412Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 19:00 (GMT)2024/10/30 9:00 (GMT)2024/10/31 19:00 (GMT)2024/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202501Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 19:00 (GMT)2024/11/28 9:00 (GMT)2024/11/29 19:00 (GMT)2024/11/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202502Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/12/31 19:00 (GMT)2024/12/30 9:00 (GMT)2024/12/31 19:00 (GMT)2024/12/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202503Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 19:00 (GMT)2025/01/30 9:00 (GMT)2025/01/31 19:00 (GMT)2025/01/30 9:00 (GMT)
IPEGOIL202403Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202404Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202405Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202406Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202407Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202408Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202409Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202410Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/10/10 12:00 (GMT)2024/10/09 9:00 (GMT)2024/10/10 12:00 (GMT)2024/10/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202411Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/11/12 12:00 (GMT)2024/11/11 9:00 (GMT)2024/11/12 12:00 (GMT)2024/11/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202412Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/12/12 12:00 (GMT)2024/12/11 9:00 (GMT)2024/12/12 12:00 (GMT)2024/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202501Gas OilNo2 business days prior to cutoff2025/01/10 12:00 (GMT)2025/01/09 9:00 (GMT)2025/01/10 12:00 (GMT)2025/01/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202502Gas OilNo2 business days prior to cutoff2025/02/12 12:00 (GMT)2025/02/11 9:00 (GMT)2025/02/12 12:00 (GMT)2025/02/11 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202410Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202411Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 19:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)2024/10/30 19:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202412Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 19:00 (GMT)2024/11/26 9:00 (GMT)2024/11/27 19:00 (GMT)2024/11/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202501Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 19:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)2024/12/30 19:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202502Heating OilNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 19:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)2025/01/30 19:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPENGF202404Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPENGF202405Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202406Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202407Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPENGF202408Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPENGF202409Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPENGF202410Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 16:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPENGF202411Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 16:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)2024/10/30 16:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)
IPENGF202412Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/11/28 16:00 (GMT)2024/11/27 9:00 (GMT)2024/11/28 16:00 (GMT)2024/11/27 9:00 (GMT)
IPENGF202501Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)2024/12/30 16:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202502Natural GasNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 16:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)2025/01/30 16:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202404NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202405NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202406NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202407NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202408NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202409NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202410NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202411NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 19:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)2024/10/30 19:00 (GMT)2024/10/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202412NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 19:00 (GMT)2024/11/26 9:00 (GMT)2024/11/27 19:00 (GMT)2024/11/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202501NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 19:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)2024/12/30 19:00 (GMT)2024/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202502NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 19:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)2025/01/30 19:00 (GMT)2025/01/29 9:00 (GMT)
IPEWTI202412Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/11/19 19:00 (GMT)2024/11/18 9:00 (GMT)2024/11/19 19:00 (GMT)2024/11/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202406Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202404Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202405Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202407Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202408Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202409Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202410Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202411Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/10/21 19:00 (GMT)2024/10/18 9:00 (GMT)2024/10/21 19:00 (GMT)2024/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202501Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/12/18 19:00 (GMT)2024/12/17 9:00 (GMT)2024/12/18 19:00 (GMT)2024/12/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202502Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2025/01/17 19:00 (GMT)2025/01/16 9:00 (GMT)2025/01/17 19:00 (GMT)2025/01/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202503Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2025/02/19 19:00 (GMT)2025/02/18 9:00 (GMT)2025/02/19 19:00 (GMT)2025/02/18 9:00 (GMT)
KSE175202403USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:302024/03/15 9:002024/03/18 11:302024/03/15 9:00
KSE175202406USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:302024/06/14 9:002024/06/17 11:302024/06/14 9:00
KSE175202409USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 11:302024/09/12 9:002024/09/13 11:302024/09/12 9:00
KSE175202412USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/12/16 11:302024/12/13 9:002024/12/16 11:302024/12/13 9:00
KSE175202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:302024/02/16 9:002024/02/19 11:302024/02/16 9:00
KSE175202404USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:302024/04/12 9:002024/04/15 11:302024/04/12 9:00
KSE175202405USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 11:302024/05/17 9:002024/05/20 11:302024/05/17 9:00
KSE175202407USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:302024/07/12 9:002024/07/15 11:302024/07/12 9:00
KSE175202408USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:302024/08/16 9:002024/08/19 11:302024/08/16 9:00
KSE175202410USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/10/21 11:302024/10/18 9:002024/10/21 11:302024/10/18 9:00
KSE175202411USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/11/18 11:302024/11/15 9:002024/11/18 11:302024/11/15 9:00
KSE175202501USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2025/01/20 11:302025/01/17 9:002025/01/20 11:302025/01/17 9:00
KSE175202502USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2025/02/17 11:302025/02/14 9:002025/02/17 11:302025/02/14 9:00
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:352024/02/13 9:102024/02/21 16:352024/02/13 9:10
LMEOTCAH202403AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:352024/03/12 9:102024/03/20 16:352024/03/12 9:10
LMEOTCAH202404AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:352024/04/09 9:102024/04/17 16:352024/04/09 9:10
LMEOTCAH202405AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:352024/05/07 9:102024/05/15 16:352024/05/07 9:10
LMEOTCAH202406AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:352024/06/11 9:102024/06/19 16:352024/06/11 9:10
LMEOTCAH202407AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:352024/07/09 9:102024/07/17 16:352024/07/09 9:10
LMEOTCAH202408AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:352024/08/13 9:102024/08/21 16:352024/08/13 9:10
LMEOTCAH202409AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:352024/09/10 9:102024/09/18 16:352024/09/10 9:10
LMEOTCAH202410AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:352024/10/08 9:102024/10/16 16:352024/10/08 9:10
LMEOTCAH202411AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:352024/11/12 9:102024/11/20 16:352024/11/12 9:10
LMEOTCAH202412AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:352024/12/10 9:102024/12/18 16:352024/12/10 9:10
LMEOTCAH202501AluminumNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:352025/01/07 9:102025/01/15 16:352025/01/07 9:10
LMEOTCAH202502AluminumNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:352025/02/11 9:102025/02/19 16:352025/02/11 9:10
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:502024/02/13 9:102024/02/21 16:502024/02/13 9:10
LMEOTCCA202403CopperNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:502024/03/12 9:102024/03/20 16:502024/03/12 9:10
LMEOTCCA202404CopperNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:502024/04/09 9:102024/04/17 16:502024/04/09 9:10
LMEOTCCA202405CopperNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:502024/05/07 9:102024/05/15 16:502024/05/07 9:10
LMEOTCCA202406CopperNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:502024/06/11 9:102024/06/19 16:502024/06/11 9:10
LMEOTCCA202407CopperNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:502024/07/09 9:102024/07/17 16:502024/07/09 9:10
LMEOTCCA202408CopperNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:502024/08/13 9:102024/08/21 16:502024/08/13 9:10
LMEOTCCA202409CopperNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:502024/09/10 9:102024/09/18 16:502024/09/10 9:10
LMEOTCCA202410CopperNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:502024/10/08 9:102024/10/16 16:502024/10/08 9:10
LMEOTCCA202411CopperNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:502024/11/12 9:102024/11/20 16:502024/11/12 9:10
LMEOTCCA202412CopperNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:502024/12/10 9:102024/12/18 16:502024/12/10 9:10
LMEOTCCA202501CopperNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:502025/01/07 9:102025/01/15 16:502025/01/07 9:10
LMEOTCCA202502CopperNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:502025/02/11 9:102025/02/19 16:502025/02/11 9:10
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:202024/02/13 9:102024/02/21 16:202024/02/13 9:10
LMEOTCPB202403LeadNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:202024/03/12 9:102024/03/20 16:202024/03/12 9:10
LMEOTCPB202404LeadNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:202024/04/09 9:102024/04/17 16:202024/04/09 9:10
LMEOTCPB202405LeadNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:202024/05/07 9:102024/05/15 16:202024/05/07 9:10
LMEOTCPB202406LeadNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:202024/06/11 9:102024/06/19 16:202024/06/11 9:10
LMEOTCPB202407LeadNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:202024/07/09 9:102024/07/17 16:202024/07/09 9:10
LMEOTCPB202408LeadNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:202024/08/13 9:102024/08/21 16:202024/08/13 9:10
LMEOTCPB202409LeadNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:202024/09/10 9:102024/09/18 16:202024/09/10 9:10
LMEOTCPB202410LeadNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:202024/10/08 9:102024/10/16 16:202024/10/08 9:10
LMEOTCPB202411LeadNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:202024/11/12 9:102024/11/20 16:202024/11/12 9:10
LMEOTCPB202412LeadNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:202024/12/10 9:102024/12/18 16:202024/12/10 9:10
LMEOTCPB202501LeadNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:202025/01/07 9:102025/01/15 16:202025/01/07 9:10
LMEOTCPB202502LeadNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:202025/02/11 9:102025/02/19 16:202025/02/11 9:10
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:102024/02/13 9:102024/02/21 16:102024/02/13 9:10
LMEOTCSN202403TinNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:102024/03/12 9:102024/03/20 16:102024/03/12 9:10
LMEOTCSN202404TinNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:102024/04/09 9:102024/04/17 16:102024/04/09 9:10
LMEOTCSN202405TinNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:102024/05/07 9:102024/05/15 16:102024/05/07 9:10
LMEOTCSN202406TinNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:102024/06/11 9:102024/06/19 16:102024/06/11 9:10
LMEOTCSN202407TinNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:102024/07/09 9:102024/07/17 16:102024/07/09 9:10
LMEOTCSN202408TinNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:102024/08/13 9:102024/08/21 16:102024/08/13 9:10
LMEOTCSN202409TinNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:102024/09/10 9:102024/09/18 16:102024/09/10 9:10
LMEOTCSN202410TinNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:102024/10/08 9:102024/10/16 16:102024/10/08 9:10
LMEOTCSN202411TinNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:102024/11/12 9:102024/11/20 16:102024/11/12 9:10
LMEOTCSN202412TinNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:102024/12/10 9:102024/12/18 16:102024/12/10 9:10
LMEOTCSN202501TinNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:102025/01/07 9:102025/01/15 16:102025/01/07 9:10
LMEOTCSN202502TinNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:102025/02/11 9:102025/02/19 16:102025/02/11 9:10
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:002024/02/13 9:102024/02/21 16:002024/02/13 9:10
LMEOTCZS202403ZincNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:002024/03/12 9:102024/03/20 16:002024/03/12 9:10
LMEOTCZS202404ZincNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:002024/04/09 9:102024/04/17 16:002024/04/09 9:10
LMEOTCZS202405ZincNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:002024/05/07 9:102024/05/15 16:002024/05/07 9:10
LMEOTCZS202406ZincNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:002024/06/11 9:102024/06/19 16:002024/06/11 9:10
LMEOTCZS202407ZincNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:002024/07/09 9:102024/07/17 16:002024/07/09 9:10
LMEOTCZS202408ZincNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:002024/08/13 9:102024/08/21 16:002024/08/13 9:10
LMEOTCZS202409ZincNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:002024/09/10 9:102024/09/18 16:002024/09/10 9:10
LMEOTCZS202410ZincNo7 business days prior to cutoff2024/10/16 16:002024/10/08 9:102024/10/16 16:002024/10/08 9:10
LMEOTCZS202411ZincNo7 business days prior to cutoff2024/11/20 16:002024/11/12 9:102024/11/20 16:002024/11/12 9:10
LMEOTCZS202412ZincNo7 business days prior to cutoff2024/12/18 16:002024/12/10 9:102024/12/18 16:002024/12/10 9:10
LMEOTCZS202501ZincNo7 business days prior to cutoff2025/01/15 16:002025/01/07 9:102025/01/15 16:002025/01/07 9:10
LMEOTCZS202502ZincNo7 business days prior to cutoff2025/02/19 16:002025/02/11 9:102025/02/19 16:002025/02/11 9:10
MATIFEBM202403Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202405Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202409Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202412Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/12/03 17:30 (CET)2024/12/02 10:45 (CET)2024/12/03 17:30 (CET)2024/12/02 10:45 (CET)
MATIFECO202405RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)
MATIFECO202408RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)
MATIFECO202411RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 17:30 (CET)2024/10/30 10:45 (CET)2024/10/31 17:30 (CET)2024/10/30 10:45 (CET)
MATIFECO202502RapeseedNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 17:30 (CET)2025/01/30 10:45 (CET)2025/01/31 17:30 (CET)2025/01/30 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202406CornNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 17:30 (CET)2024/05/28 10:45 (CET)2024/06/05 17:30 (CET)2024/06/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202408CornNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 17:30 (CET)2024/07/26 10:45 (CET)2024/08/05 17:30 (CET)2024/08/02 10:45 (CET)
MATIFEMA202411CornNo2 business days prior to cutoff2024/10/29 17:30 (CET)2024/10/28 10:45 (CET)2024/11/05 17:30 (CET)2024/11/04 10:45 (CET)
MEXDERDA202403Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202404Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202405Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202406Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202407Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202408Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202409Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202410Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/10/14 14:00 (CDT)2024/10/11 7:30 (CDT)2024/10/14 14:00 (CDT)2024/10/11 7:30 (CDT)
MEXDERDA202411Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/11/15 14:00 (CDT)2024/11/14 7:30 (CDT)2024/11/15 14:00 (CDT)2024/11/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202412Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/12/16 14:00 (CDT)2024/12/13 7:30 (CDT)2024/12/16 14:00 (CDT)2024/12/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202501Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2025/01/13 14:00 (CDT)2025/01/10 7:30 (CDT)2025/01/13 14:00 (CDT)2025/01/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202502Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2025/02/17 14:00 (CDT)2025/02/14 7:30 (CDT)2025/02/17 14:00 (CDT)2025/02/14 7:30 (CDT)
NYBOTCC202403COCOANo2 business days prior to cutoff2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202405COCOANo2 business days prior to cutoff2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202407COCOANo2 business days prior to cutoff2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202409COCOANo2 business days prior to cutoff2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202412COCOANo2 business days prior to cutoff2024/11/21 13:30 (ET)2024/11/20 8:00 (ET)2024/11/21 13:30 (ET)2024/11/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202403COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202405COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202407COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202410COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/09/23 14:20 (ET)2024/09/20 8:00 (ET)2024/09/23 14:20 (ET)2024/09/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202412COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/11/21 14:20 (ET)2024/11/20 8:00 (ET)2024/11/21 14:20 (ET)2024/11/20 8:00 (ET)
NYBOTDX202403US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202406US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)
NYBOTDX202409US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)
NYBOTDX202412US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:00 (ET)2024/12/16 10:16 (ET)2024/12/13 8:00 (ET)
NYBOTKC202403COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYBOTKC202405COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202407COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202409COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)
NYBOTKC202412COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/11/19 13:30 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)2024/11/19 13:30 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)
NYBOTOJ202403FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202405FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202407FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202409FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202411FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202501FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)
NYBOTRS202403CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202405CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202407CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202411CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:20 (ET)2024/10/30 09:30 (ET)2024/10/31 14:20 (ET)2024/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202501CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/12/31 14:20 (ET)2024/12/30 09:30 (ET)2024/12/31 14:20 (ET)2024/12/30 09:30 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202405SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202407SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)
NYBOTSB202410SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 12:55 (ET)2024/09/27 8:10 (ET)2024/09/30 12:55 (ET)2024/09/27 8:10 (ET)
NYBOTSF202405Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202407Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)
NYBOTSF202409Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202411Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/10/08 12:45 (ET)2024/10/07 9:00 (ET)2024/10/08 12:45 (ET)2024/10/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202501Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/12/06 12:45 (ET)2024/12/05 9:00 (ET)2024/12/06 12:45 (ET)2024/12/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202503Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2025/02/07 12:45 (ET)2025/02/06 9:00 (ET)2025/02/07 12:45 (ET)2025/02/06 9:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202405Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202406Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202407Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202408Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202409Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202410Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202411Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202412Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202501Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/11/28 14:00 (ET)2024/11/27 8:00 (ET)2024/11/28 14:00 (ET)2024/11/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202502Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/26 8:00 (ET)2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202503Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202405Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202406Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202407Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202408Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202409Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202410Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202411Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202412Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202501Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202502Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202503Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2024/02/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202406Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202412Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/11/20 14:00 (ET)2024/11/19 8:00 (ET)2024/11/20 14:00 (ET)2024/11/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202501Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/12/19 14:00 (ET)2024/12/18 8:00 (ET)2024/12/19 14:00 (ET)2024/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202502Crude oilNo2 business days prior to cutoff2025/01/21 14:00 (ET)2025/01/20 8:00 (ET)2025/01/21 14:00 (ET)2025/01/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202503Crude oilNo2 business days prior to cutoff2025/02/20 14:00 (ET)2025/02/19 8:00 (ET)2025/02/20 14:00 (ET)2025/02/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202404Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202405Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202407Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202408Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202409Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202410Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202411Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/10/22 14:00 (ET)2024/10/21 8:00 (ET)2024/10/22 14:00 (ET)2024/10/21 8:00 (ET)
NYMEXHH202501Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/26 8:00 (ET)2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202502Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2025/01/29 14:00 (ET)2025/01/28 8:00 (ET)2025/01/29 14:00 (ET)2025/01/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202404Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202405Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202406Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202407Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202408Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202409Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202410Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/25 8:00 (ET)2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202411Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/10/29 14:00 (ET)2024/10/28 8:00 (ET)2024/10/29 14:00 (ET)2024/10/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202412Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/11/26 14:00 (ET)2024/11/25 8:00 (ET)2024/11/26 14:00 (ET)2024/11/25 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2024/02/20 8:00 (ET)
NYMEXHO202412Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202411Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202410Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202501Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202502Heating OilNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXHP202404Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXHP202405Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202406Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202407Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202408Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202409Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXHP202410Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202411Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/10/28 14:00 (ET)2024/10/25 8:00 (ET)2024/10/28 14:00 (ET)2024/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202412Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/11/25 14:00 (ET)2024/11/22 8:00 (ET)2024/11/25 14:00 (ET)2024/11/22 8:00 (ET)
NYMEXHP202501Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/12/26 14:00 (ET)2024/12/25 8:00 (ET)2024/12/26 14:00 (ET)2024/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202502Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2025/01/28 14:00 (ET)2025/01/27 8:00 (ET)2025/01/28 14:00 (ET)2025/01/27 8:00 (ET)
NYMEXMCL202404WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202405WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202406WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202407WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202408WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202412WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/11/19 14:00 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)2024/11/19 14:00 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202409WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202410WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202411WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/10/21 14:00 (ET)2024/10/18 8:00 (ET)2024/10/21 14:00 (ET)2024/10/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202501WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/12/18 14:00 (ET)2024/12/17 8:00 (ET)2024/12/18 14:00 (ET)2024/12/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202503WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2025/02/19 14:00 (ET)2025/02/18 8:00 (ET)2025/02/19 14:00 (ET)2025/02/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202502WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2025/01/17 14:00 (ET)2025/01/16 8:00 (ET)2025/01/17 14:00 (ET)2025/01/16 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202404Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202405Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202406Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202407Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202408Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202409Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202410Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202411Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202412Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)2024/11/27 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202501Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202502Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202404RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202405RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202406RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202407RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202408RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202409RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202410RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202411RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)2024/10/30 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202412RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)2024/11/27 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202501RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)2024/12/30 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202502RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)2025/01/30 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202404Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202405Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202406Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202407Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202408Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202409Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202410Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202411Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/10/29 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)2024/10/29 14:00 (ET)2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202412Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/11/26 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)2024/11/26 14:00 (ET)2024/11/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202501Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)2024/12/27 14:00 (ET)2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202502Natural gasNo1 business day prior to cutoff2025/01/29 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)2025/01/29 14:00 (ET)2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 9:30 (ET)// : (ET)2024/02/20 9:30 (ET)
NYMEXPA202403PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202406PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202409PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 9:30 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 9:30 (ET)
NYMEXPA202412PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 9:30 (ET)2024/11/27 16:00 (ET)2024/11/26 9:30 (ET)
NYMEXPA202402PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:00 (ET)2024/01/29 9:30 (ET)2024/01/30 16:00 (ET)2024/01/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202404PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 9:30 (ET)// : (ET)2024/02/20 9:30 (ET)
NYMEXPL202404PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202407PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202501PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 16:00 (ET)2024/12/27 9:30 (ET)2024/12/30 16:00 (ET)2024/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202410PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:00 (ET)2024/09/26 9:30 (ET)2024/09/27 16:00 (ET)2024/09/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202402PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:00 (ET)2024/01/29 9:30 (ET)2024/01/30 16:00 (ET)2024/01/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202403PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQG202404Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXQG202405Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202406Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202407Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202408Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202409Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXQG202410Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202411Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/10/28 14:00 (ET)2024/10/25 8:00 (ET)2024/10/28 14:00 (ET)2024/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202412Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/11/25 14:00 (ET)2024/11/22 8:00 (ET)2024/11/25 14:00 (ET)2024/11/22 8:00 (ET)
NYMEXQG202501Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/12/26 14:00 (ET)2024/12/25 8:00 (ET)2024/12/26 14:00 (ET)2024/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202502Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2025/01/28 14:00 (ET)2025/01/27 8:00 (ET)2025/01/28 14:00 (ET)2025/01/27 8:00 (ET)
NYMEXQM202404Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202405Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202406Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202407Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202408Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202409Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202410Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202411Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/10/21 14:00 (ET)2024/10/18 8:00 (ET)2024/10/21 14:00 (ET)2024/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202412Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/11/19 14:00 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)2024/11/19 14:00 (ET)2024/11/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202501Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/12/18 14:00 (ET)2024/12/17 8:00 (ET)2024/12/18 14:00 (ET)2024/12/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202502Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2025/01/17 14:00 (ET)2025/01/16 8:00 (ET)2025/01/17 14:00 (ET)2025/01/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202503Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2025/02/19 14:00 (ET)2025/02/18 8:00 (ET)2025/02/19 14:00 (ET)2025/02/18 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2024/02/20 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2024/02/20 8:00 (ET)
NYMEXRB202501RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)2024/12/31 14:00 (ET)2024/12/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202408RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202406RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202405RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202407RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202410RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)2024/09/30 14:00 (ET)2024/09/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202411RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)2024/10/31 14:00 (ET)2024/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202409RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202412RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)2024/11/29 14:00 (ET)2024/11/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202404RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202502RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)2025/01/31 14:00 (ET)2025/01/30 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202403Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/03/13 15:022024/03/12 9:002024/03/13 15:022024/03/12 9:00
OSE.JPNJBL202406Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/06/13 15:022024/06/12 9:002024/06/13 15:022024/06/12 9:00
OSE.JPNJBL202409Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/09/12 15:022024/09/11 9:002024/09/12 15:022024/09/11 9:00
SGXMUC202403US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXMUC202406US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXMUC202409US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXMUC202412US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 11:00 (ST)2024/12/13 7:40 (ST)2024/12/16 11:00 (ST)2024/12/13 7:40 (ST)
SGXMUC202404US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXMUC202405US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXMUC202407US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXMUC202408US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)
SGXMUC202410US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/10/14 11:00 (ST)2024/10/11 7:40 (ST)2024/10/14 11:00 (ST)2024/10/11 7:40 (ST)
SGXMUC202411US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/11/18 11:00 (ST)2024/11/15 7:40 (ST)2024/11/18 11:00 (ST)2024/11/15 7:40 (ST)
SGXMUC202501US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2025/01/13 11:00 (ST)2025/01/10 7:40 (ST)2025/01/13 11:00 (ST)2025/01/10 7:40 (ST)
SGXMUC202502US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2025/02/17 11:00 (ST)2025/02/14 7:40 (ST)2025/02/17 11:00 (ST)2025/02/14 7:40 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXTF202404SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)
SGXTF202405SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)
SGXTF202406SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202407SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)
SGXTF202408SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)
SGXTF202409SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)
SGXTF202410SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/09/30 18:00 (ST)2024/09/27 7:55 (ST)2024/09/30 18:00 (ST)2024/09/27 7:55 (ST)
SGXTF202411SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/10/30 18:00 (ST)2024/10/29 7:55 (ST)2024/10/30 18:00 (ST)2024/10/29 7:55 (ST)
SGXTF202412SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/11/29 18:00 (ST)2024/11/28 7:55 (ST)2024/11/29 18:00 (ST)2024/11/28 7:55 (ST)
SGXTF202501SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/12/30 18:00 (ST)2024/12/27 7:55 (ST)2024/12/30 18:00 (ST)2024/12/27 7:55 (ST)
SGXTF202502SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2025/01/31 18:00 (ST)2025/01/30 7:55 (ST)2025/01/31 18:00 (ST)2025/01/30 7:55 (ST)
SGXUC202403US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXUC202406US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXUC202409US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXUC202412US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/12/16 11:00 (ST)2024/12/13 7:40 (ST)2024/12/16 11:00 (ST)2024/12/13 7:40 (ST)
SGXUC202404US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXUC202405US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXUC202407US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXUC202408US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)
SGXUC202410US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/10/14 11:00 (ST)2024/10/11 7:40 (ST)2024/10/14 11:00 (ST)2024/10/11 7:40 (ST)
SGXUC202411US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/11/18 11:00 (ST)2024/11/15 7:40 (ST)2024/11/18 11:00 (ST)2024/11/15 7:40 (ST)
SGXUC202501US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2025/01/13 11:00 (ST)2025/01/10 7:40 (ST)2025/01/13 11:00 (ST)2025/01/10 7:40 (ST)
SGXUC202502US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2025/02/17 11:00 (ST)2025/02/14 7:40 (ST)2025/02/17 11:00 (ST)2025/02/14 7:40 (ST)

Nikoliv, pokud jsou prostředky z prodeje akcií reinvestovány tentýž obchodní den je platba za nákup akcií splatná o dva pracovní dny později.

Jestliže částka z prodaných akcií pokrývá částku za nákup nových akcií, nepůjčujete si finanční prostředky a tudíž neplatíte úrok za zapůjčení.

Warranty a strukturované produkty se obvykle vypořádávají v hotovosti. Za jakých podmínek dojde k vypořádání určuje emitent produktu. Další podrobnosti lze nalézt v dokumentu s klíčovými informacemi (KID) konkrétního produktu.

Obecně lze na hotovostním účtu obchodovat s opcemi, avšak je to možné pouze u krytých opcí, kde je vyžadováno držení dostatečné vypořádané hotovosti nebo je zapotřebí mít v portfoliu odpovídající množství podkladového aktiva. Opční obchodníci obvykle volí účet maržový, kde je možné obchodovat i s nekrytými opcemi.

Způsob vypořádání je uveden v podrobnostech každého kontraktu. Pravím tlačítkem myši je zapotřebí kliknout na název kontraktu a zvolit Financial Instrument Info>Podrobnosti.

Následně se Vám otevře nová webová stránka s podrobnostmi o daném kontraktu. Informace o způsobu vypořádání naleznete v položce Settlement Method.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz