Vypořádání transakcí s finančními instrumenty

Vypořádáním se rozumí vyrovnání finančních závazků mezi kupujícím a prodávajícím.

Tím máme na mysli platbu a dodání finančního instrumentu při provedené transakci na spotovém nebo derivátovém trhu. Další užitečné informace naleznete níže.

Definice: Vypořádání a clearing

Historicky lhůta pro vypořádání poskytovala smluvním stranám čas na splnění jejich dodacích povinností z uskutečněné transakce, tj. dodání hotovosti výměnou za cenné papíry. Během této doby tak musí dojít k převodu vlastnického práva k cenným papírům proti úhradě jejich kupní ceny. V minulosti se totiž peněžní prostředky převáděly převodem a cenné papíry se dodávaly ve fyzické podobě. Platba a dodání cenných papírů se tedy muselo uskutečnit do dvou pracovních dnů.

Vlastnické právo k akciím získáte ihned po jejich nákupu, ale oficiálně je budete vlastnit až po vypořádání, tedy po dvou dnech.

V současné době jsou transakce s cennými papíry, měnami, deriváty zaúčtovány centrálními protistranami, tzv. clearingovými centry. Clearingové centrum funguje jako prostředník mezi kupujícím a prodávajícím. Tím se minimalizuje riziko selhání při dodání finančních prostředků nebo cenných papírů. Transakce mezi kupujícím a prodávajícím jsou započteny a následně vypořádány clearingovým systémem.

Akcie jsou v clearingovém centru obvykle drženy a registrovány na jméno brokera. Po transakci jsou pohledávky a závazky vyrovnány a akcie jsou přiděleny jejich novému majiteli. K přímé transakci mezi kupujícím a prodávajícím tak nedochází. Centrálním depozitářem cenných papírů v USA je Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

Přehled vypořádání dle produktu

Vypořádání transakcí je podmíněno určitou dobou trvání. Doba vypořádání se u jednotlivých produktů liší. Zatímco u akcií, ETFs a warrantů trvá vypořádání dva pracovní dny (T+2), transakce s opcemi a futures kontrakty jsou vypořádány po jednom pracovním dni (T+1).

Z důvodu státních svátků se transakce u některých měn v některých dnech v roce nevypořádávají. Pokud vypořádání připadne na den státního svátku, přesouvá se na následující pracovní den.

Vpravo naleznete tabulku s nejběžnějšími termíny vypořádání:

Finanční instrument Doba vypořádání
Akcie/ETPs/ADRs T+2
Warranty/Strukturované produkty T+2
Opce na akcie T+1
Opce na indexy T+1
Futures T+1
Opce na Futures T+1
Forex T+2
CFDs stejná jako u podkladu
Drahé kovy (XAUUSD, XAGUSD) T+2
Korporátní dluhopisy T+2
Americké státní dluhopisy T+1

Státní svátky mohou mít také vliv na dobu vypořádání transakcí. Při státních svátcích totiž zpravidla dochází k posunutí této doby.

Doba vypořádání: Akcie a Forex 

Hotovostní účet: Obchodování s akciemi v cizích měnách

Pro nákup akcií v měně, kterou nedisponujete na účtu, je nejprve zapotřebí provést měnovou konverzi do této měny. Vzhledem k tomu, že období vypořádání pro nákup akcií i měnovou konverzi bývá totožné, je obvykle možné nakoupit akcie ihned po měnové konverzi. Na následujícím videu je vysvětleno vypořádání jak měnové konverze, tak i vypořádání nákupu akcií.

Reinvestování prostředků z prodeje na maržovém účtu

Výše uvedený příklad také vysvětluje, zda budete platit úrok za zapůjčení měny, kdybyste ihned investovat prostředky z prodejní transakce (pokud má nově zvolený finanční instrument stejnou dobu vypořádání).

Pokud prodáte akcie v pondělí, prostředky z tohoto prodeje budou vypořádány ve středu. Pokud ihned investujete tyto prostředky do jiných akcií, tak ještě nebudou vypořádány. Platba za nákup akcií však bude vypořádána ve středu, což se shoduje s vypořádáním příjmů z prodejní transakce. Tím pádem Vám nebude účtován úrok (je-li vypořádaný zůstatek peněžních prostředků v dané měně ve středu kladný).

Doba vypořádání: Opce a Forex

Hotovostní účet: Obchodování s opcemi v cizích měnách

Transakce s opčními kontrakty bývají zpravidla vypořádány během jednoho pracovního dne. Na rozdíl od nákupu akcií nelze s opcemi obchodovat ihned po uskutečnění měnové konverze a je tedy zapotřebí vyčkat jeden pracovní den.

Maržový účet

Pokud budete obchodovat s opcemi, aniž byste drželi finanční prostředky v měně, ve které jsou dané opce kotované, tak prostředky Vám budou vypůjčeny nejméně na jeden den (i v případě, že jste provedli měnovou konverzi ten samý den). Je to dáno tím, že opční kontrakty jsou vypořádány po jednom pracovním dni, zatímco u měnových konverzí trvá vypořádání dva pracovní dny. Je tedy zapotřebí počítat s účtováním debetního úroku.

Opce v den expirace

Opce se dělí na americký a evropský typ. Opce evropského typu lze uplatnit pouze v den jejich expirace, zatímco opce amerického typu můžete uplatnit kdykoliv před jejich expirací.

Jsou-li opce vypořádány ke dni jejich expirace (nedošlo k jejich uplatnění nebo přiřazení dříve), tak to může vést ke čtyřem různým scénářům:

Níže jsou uvedeny scénáře pro držení long call opce, u které se blíží expirace:

Long CallScénář (pokud nic neučiníte)
V penězích (tržní cena > realizační cena)Opce je uplatněna automaticky a podkladové aktivum je buď připsáno na Váš účet, nebo fyzicky dodáno (např. akcie) v rámci nákupní transakce.
Mimo peníze (tržní cena < realizační cena)Opce automaticky vyexpiruje jako bezcenná, jelikož podkladové aktivum můžete koupit na trhu za nižší cenu. V takovém případě přijdete o zaplacenou opční prémii.

Níže jsou uvedeny scénáře pro držení long put opce, u které se blíží expirace:

Long PutScénář (pokud nic neučiníte)
V penězích (tržní cena < realizační cena)Opce je uplatněna automaticky a podkladové aktivum je buď připsáno na Váš účet, nebo fyzicky dodáno (např. akcie) v rámci prodejní transakce.
Mimo peníze (tržní cena > realizační cena)Opce automaticky vyexpiruje jako bezcenná, jelikož podkladové aktivum můžete na trhu prodat za vyšší cenu. V takovém případě přijdete o zaplacenou opční prémii.

Vypsaná call opce brzy expiruje. Níže naleznete situace, které mohou nastat:

Short CallScénář (pokud nic neučiníte)
V penězích (tržní cena > realizační cena) Opci uplatní protistrana. Musíte dodat odpovídající množství podkladového aktiva nebo zaplatit rozdíl mezi realizační cenou a cenou vypořádání.
Mimo peníze (tržní cena < realizační cena) Opce vyprší jako bezcenná a obdržená opční prémie Vám bude zaúčtována jako zisk.

Vypsaná put opce brzy expiruje. Níže naleznete situace, které mohou nastat:

Short Put Scénář (pokud nic neučiníte)
V penězích (tržní cena < realizační cena) Opce je uplatněna automaticky a podkladové aktivum je buď odepsáno z Vašeho účtu, nebo fyzicky dodáno (např. akcie) v rámci nákupní transakce.
Mimo peníze (tržní cena > realizační cena) Opce vyprší jako bezcenná a obdržená opční prémie Vám bude zaúčtována jako zisk.

V některých případech nemusíte jako držitel opce provádět žádné manuální úkony. Pokud držíte v portfolio více opčních kontraktů, které expirují ke stejnému datu, mohou se jejich ekonomické dopady a rizika vzájemně vyrušit.

V den expirace jsou opce vypořádány buď v hotovosti (evropský typ opcí), nebo fyzickým dodáním podkladového aktiva (americký typ opcí). Vypořádání v hotovosti je uskutečněno kalkulací rozdílu mezi realizační cenou a cenou vypořádání opce. Tím jsou Vám buď připsány finanční prostředky, nebo dojde ke stržení dané částky z obchodního účtu. Fyzické vypořádání vede k přijetí nebo dodání podkladového aktiva.

Doba vypořádání: Futures

Futures kontrakty jsou vypořádány následující den po uskutečnění obchodu (T+1). Pokud tedy nakoupíte futures kontrakt dnes, jste povinni ho uhradit do následujícího pracovního dne.

Futures po jejich expiraci

Futures kontrakty expirují k určitému datu a poté dojde k jejich vypořádání. V závislosti na typu kontraktu je vypořádání uskutečněno buď v hotovosti, nebo fyzickým dodáním.

Upozorňujeme, že fyzické dodání prostřednictvím LYNX není možné, což znamená, že dojde k uzavření pozice u daného futures kontraktu před datem jeho expirace. Jedinou výjimkou jsou forexové futures kontrakty. U nich se vypořádání provádí v měně, ve které se obchodují. Všechny ostatní futures s fyzickým způsobem vypořádání musí být uzavřeny před datem vypršení jejich platnosti. Pokud pozice neuzavřete sami, uzavře je Interactive Brokers před datem vypršení.

First Position Date - První den, kdy může prodávající informovat clearingové centrum o záměru dodat podkladové aktivum.

First Notice Date - První den, kdy může být kupující informován clearingovým centrem o potencionálním dodání podkladového aktiva.

Informace o způsobu vypořádání v obchodní platformě TWS

DAX Futures

Tabulka níže zobrazuje First Notice Date a First Position Date pro konkrétní futures kontrakty. Futures pozici je zapotřebí uzavřít nejpozději dva dny před Cutoff date.

Long Futures Cutoff: Datum, ke kterému musí být dlouhé futures pozice uzavřeny a vypořádány.

Short Futures Cutoff: Datum, ke kterému musí být krátké futures pozice uzavřeny a vypořádány.

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOT10Y20230910-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT10Y20231010-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT2YY2023092-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT2YY2023102-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT30Y20230930-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT30Y20231030-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT5YY2023095-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT5YY2023105-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOTEH202310EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 15:002023/09/27 8:302023/10/04 12:012023/10/03 8:30
CBOTEH202311EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 15:002023/10/27 8:302023/11/03 12:012023/11/02 8:30
CBOTEH202312EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:002023/11/28 8:302023/12/05 12:012023/12/04 8:30
CBOTEH202401EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 15:002023/12/27 8:302024/01/04 12:012024/01/03 8:30
CBOTEH202402EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 15:002024/01/29 8:302024/02/05 12:012024/02/02 8:30
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:002024/02/27 8:302024/03/05 12:012024/03/04 8:30
CBOTEH202404EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 15:002024/03/26 8:302024/04/03 12:012024/04/02 8:30
CBOTEH202405EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 15:002024/04/26 8:302024/05/03 12:012024/05/02 8:30
CBOTEH202406EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:002024/05/29 8:302024/06/05 12:012024/06/04 8:30
CBOTEH202407EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 15:002024/06/26 8:302024/07/03 12:012024/07/02 8:30
CBOTEH202408EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 15:002024/07/29 8:302024/08/05 12:012024/08/02 8:30
CBOTEH202409EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:002024/08/28 8:302024/09/05 12:012024/09/04 8:30
CBOTKE202403Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTKE202405Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTKE202407Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTKE202312Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTKE202409Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTTN20231210-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 7:202023/12/19 12:012023/12/19 7:20
CBOTTN20240310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 7:202024/03/19 12:012024/03/19 7:20
CBOTTN20240610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 7:202024/06/18 12:012024/06/18 7:20
CBOTTWE20231220-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTTWE20240320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTTWE20240620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTUB202312Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTUB202403Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTUB202406Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTXC202312MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 8:302023/11/29 13:452023/11/29 8:30
CBOTXC202407MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXC202405MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXC202409MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTXC202403MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXK202311MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:452023/10/27 8:302023/10/30 13:452023/10/27 8:30
CBOTXK202407MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/26 8:302024/06/27 13:452024/06/26 8:30
CBOTXK202409MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/28 8:302024/08/29 13:452024/08/28 8:30
CBOTXK202403MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/27 8:302024/02/28 13:452024/02/27 8:30
CBOTXK202401MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:452023/12/27 8:302023/12/28 13:452023/12/27 8:30
CBOTXK202408MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:452024/07/29 8:302024/07/30 13:452024/07/29 8:30
CBOTXK202405MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/26 8:302024/04/29 13:452024/04/26 8:30
CBOTXW202407MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXW202312MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 8:302023/11/29 13:452023/11/29 8:30
CBOTXW202405MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXW202403MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXW202409MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTZ3N2023093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 8:302023/09/29 12:012023/09/28 8:30
CBOTZ3N2023123-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/28 8:302023/12/29 12:012023/12/28 8:30
CBOTZ3N2024033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 8:302024/03/28 12:012024/03/27 8:30
CBOTZB20231230-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTZB20240330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZB20240630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZC202312Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:202023/11/29 8:302023/11/29 13:202023/11/29 8:30
CBOTZC202407Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:202024/06/27 8:302024/06/27 13:202024/06/27 8:30
CBOTZC202405Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:202024/04/29 8:302024/04/29 13:202024/04/29 8:30
CBOTZC202409Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:202024/08/29 8:302024/08/29 13:202024/08/29 8:30
CBOTZC202403Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:202024/02/28 8:302024/02/28 13:202024/02/28 8:30
CBOTZF2023095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/29 12:012023/09/29 10:01
CBOTZF2023125-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/29 12:012023/12/29 10:01
CBOTZF2024035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/28 12:012024/03/28 10:01
CBOTZL202310SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 8:302023/09/28 13:152023/09/27 8:30
CBOTZL202312SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZL202407SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZL202403SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZL202401SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZL202409SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZL202408SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZL202405SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202310SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 8:302023/09/28 13:152023/09/27 8:30
CBOTZM202312SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZM202407SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZM202405SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202403SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZM202408SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZM202401SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZM202409SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZN20231210-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTZN20240310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZN20240610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZO202407OatsNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZO202409OatsNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZO202312OatsNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZO202403OatsNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZO202405OatsNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202311ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/27 8:302023/10/30 13:152023/10/27 8:30
CBOTZR202401ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZR202403ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZR202405ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202407ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZR202409ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZS202311SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/30 8:302023/10/30 13:152023/10/30 8:30
CBOTZS202407SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZS202401SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/28 8:302023/12/28 13:152023/12/28 8:30
CBOTZS202405SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZS202403SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZS202409SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CBOTZS202408SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/30 8:302024/07/30 13:152024/07/30 8:30
CBOTZT2023092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 7:202023/09/29 12:012023/09/28 7:20
CBOTZT2023122-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/28 7:202023/12/29 12:012023/12/28 7:20
CBOTZT2024032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 7:202024/03/28 12:012024/03/27 7:20
CBOTZW202403WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZW202312WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/29 8:302023/11/29 13:152023/11/29 8:30
CBOTZW202405WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZW202407WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZW202409WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CDECGB20231210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGB20240310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGB20240610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGB20240910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGF2023125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGF2024035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGF2024065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGF2024095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGZ2023122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)
CDECGZ2024032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)
CDECGZ2024062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2024092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)
CME6A202312AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6A202403AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6A202406AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6A202409AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6A202310AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6A202311AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6A202401AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6B202312BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6B202403BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6B202406BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6B202409BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6B202310BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6B202311BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6B202401BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6C202312CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CME6C202403CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CME6C202406CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/18 9:162024/06/17 8:302024/06/18 9:162024/06/17 8:30
CME6C202409CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/17 9:162024/09/16 8:302024/09/17 9:162024/09/16 8:30
CME6C202310CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/17 9:162023/10/16 8:302023/10/17 9:162023/10/16 8:30
CME6C202311CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/14 9:162023/11/13 8:302023/11/14 9:162023/11/13 8:30
CME6C202401CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/16 9:162024/01/15 8:302024/01/16 9:162024/01/15 8:30
CME6E202312EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6E202403EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6E202406EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6E202409EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6E202310EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6E202311EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6E202401EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6J202312JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6J202403JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6J202406JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6J202409JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6J202310JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6J202311JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6J202401JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6M202312MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6M202403MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6M202310MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6M202311MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6M202406MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6M202401MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6M202402MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/02/16 9:162024/02/15 8:302024/02/16 9:162024/02/15 8:30
CME6M202409MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6M202404MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6M202405MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6M202407MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6M202408MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CME6N202312NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6N202403NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6N202406NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6N202409NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6S202312SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6S202403SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6S202406SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6S202409SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202312S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6Z202403S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6Z202406S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6Z202409S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202310S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6Z202311S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6Z202401S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6Z202402S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 9:162024/02/15 8:302024/02/16 9:162024/02/15 8:30
CME6Z202404S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6Z202405S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6Z202407S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6Z202408S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CMEACD202312AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEACD202403AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEACD202406AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEACD202409AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEAJY202312AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEAJY202403AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEAJY202406AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEAJY202409AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECJY202312CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMECJY202403CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMECJY202406CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMECJY202409CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECZK202312CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMECZK202403CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMECZK202406CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMECZK202409CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEE7202312EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEE7202403EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEEAD202312Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMEEAD202403Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEEAD202406Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEEAD202409Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMEECD202312Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEECD202403Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEECD202406Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEECD202409Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEECK202312CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEECK202403CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEECK202406CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEECK202409CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEHF202312HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEEHF202403HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEHF202406HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEHF202409HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEPZ202312POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEEPZ202403POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEPZ202406POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEPZ202409POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEHUF202312HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEHUF202403HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEHUF202406HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEHUF202409HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEILS202312SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEILS202403SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEILS202406SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEILS202409SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEJ7202312Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEJ7202403Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMELBR202311LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/11/15 12:052023/11/14 9:002023/11/15 12:052023/11/14 9:00
CMELBR202401LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 12:052024/01/11 9:002024/01/12 12:052024/01/11 9:00
CMELBR202403LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 12:052024/03/14 9:002024/03/15 12:052024/03/14 9:00
CMELBR202405LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/05/15 12:052024/05/14 9:002024/05/15 12:052024/05/14 9:00
CMELBR202407LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 12:052024/07/12 9:002024/07/15 12:052024/07/12 9:00
CMELBR202409LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 12:052024/09/12 9:002024/09/13 12:052024/09/12 9:00
CMELE202310LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/10/10 13:052023/10/10 8:302023/10/31 12:002023/10/31 8:30
CMELE202312LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/12/04 13:052023/12/04 8:302023/12/29 12:002023/12/29 8:30
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/02/05 13:052024/02/05 8:302024/02/29 12:002024/02/29 8:30
CMELE202404LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/04/08 13:052024/04/08 8:302024/04/30 12:002024/04/30 8:30
CMELE202406LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/06/10 13:052024/06/10 8:302024/06/28 12:002024/06/28 8:30
CMELE202408LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/08/05 13:052024/08/05 8:302024/08/30 12:002024/08/30 8:30
CMEM6A202312AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6A202403AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6B202312BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6B202403BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6C202312CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CMEM6C202403CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEM6E202312EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6E202403EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6J202312JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6J202403JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6S202312SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6S202403SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEMCD202312USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CMEMCD202403USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEMSF202312USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEMSF202403USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMENOK202312NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMENOK202403NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMENOK202406NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMENOK202409NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPJY202312BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEPJY202403BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEPJY202406BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEPJY202409BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEPLN202312POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEPLN202403POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEPLN202406POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEPLN202409POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPSF202312BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMEPSF202403BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEPSF202406BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEPSF202409BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERF202312Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERF202403Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERF202406Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERF202409Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202312Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERP202403Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERP202406Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERP202409Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202310Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 7:202023/10/16 9:162023/10/13 7:20
CMERP202311Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 7:202023/11/13 9:162023/11/10 7:20
CMERP202401Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 7:202024/01/12 9:162024/01/11 7:20
CMERY202312Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERY202403Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERY202406Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERY202409Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMESEK202312SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMESEK202403SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMESEK202406SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMESEK202409SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMESJY202312SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMESJY202403SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMESJY202406SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMESJY202409SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
COMEXALI202311AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/10/30 14:302023/10/06 8:302023/10/30 14:302023/10/06 8:30
COMEXALI202309AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/08/30 14:302023/08/08 8:302023/08/30 14:302023/08/08 8:30
COMEXALI202409AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/08/29 14:302024/08/07 8:302024/08/29 14:302024/08/07 8:30
COMEXALI202406AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/05/30 14:302024/05/08 8:302024/05/30 14:302024/05/08 8:30
COMEXALI202404AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/03/27 14:302024/03/05 8:302024/03/27 14:302024/03/05 8:30
COMEXALI202407AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/06/27 14:302024/06/05 8:302024/06/27 14:302024/06/05 8:30
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/01/30 14:302024/01/08 8:302024/01/30 14:302024/01/08 8:30
COMEXALI202312AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/11/29 14:302023/11/07 8:302023/11/29 14:302023/11/07 8:30
COMEXALI202401AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/12/28 14:302023/12/06 8:302023/12/28 14:302023/12/06 8:30
COMEXALI202405AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/04/29 14:302024/04/05 8:302024/04/29 14:302024/04/05 8:30
COMEXALI202310AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/09/28 14:302023/09/06 8:302023/09/28 14:302023/09/06 8:30
COMEXALI202408AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/07/30 14:302024/07/08 8:302024/07/30 14:302024/07/08 8:30
COMEXALI202403AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/02/28 14:302024/02/06 8:302024/02/28 14:302024/02/06 8:30
COMEXGC202312GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:202023/12/27 13:302023/12/26 8:20
COMEXGC202406GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:202024/06/26 13:302024/06/25 8:20
COMEXGC202310GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:202023/10/27 13:302023/10/26 8:20
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:202024/02/27 13:302024/02/26 8:20
COMEXGC202404GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:202024/04/26 13:302024/04/25 8:20
COMEXGC202408GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:202024/08/28 13:302024/08/27 8:20
COMEXGC202309GoldNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:202023/09/27 13:302023/09/26 8:20
COMEXGC202311GoldNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:202023/11/28 13:302023/11/27 8:20
COMEXHG202309CopperNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:102023/09/27 13:002023/09/26 8:10
COMEXHG202312CopperNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:102023/12/27 13:002023/12/26 8:10
COMEXHG202403CopperNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:102024/03/26 13:002024/03/25 8:10
COMEXHG202405CopperNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:102024/05/29 13:002024/05/28 8:10
COMEXHG202407CopperNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:102024/07/29 13:002024/07/26 8:10
COMEXHG202409CopperNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:102024/09/26 13:002024/09/25 8:10
COMEXHG202310CopperNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:102023/10/27 13:002023/10/26 8:10
COMEXHG202311CopperNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:102023/11/28 13:002023/11/27 8:10
COMEXHG202401CopperNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:102024/01/29 13:002024/01/26 8:10
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:102024/02/27 13:002024/02/26 8:10
COMEXHG202404CopperNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:102024/04/26 13:002024/04/25 8:10
COMEXHG202406CopperNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:102024/06/26 13:002024/06/25 8:10
COMEXHG202408CopperNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:102024/08/28 13:002024/08/27 8:10
COMEXMGC202310E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:302023/09/28 16:002023/09/27 8:30
COMEXMGC202312E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:302023/11/29 16:002023/11/28 8:30
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:302024/01/30 16:002024/01/29 8:30
COMEXMGC202404E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:302024/03/27 16:002024/03/26 8:30
COMEXMGC202406E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:302024/05/30 16:002024/05/29 8:30
COMEXMGC202408E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:302024/07/30 16:002024/07/29 8:30
COMEXSI202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:252023/12/27 13:252023/12/26 8:25
COMEXSI202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSI202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:252023/09/27 13:252023/09/26 8:25
COMEXSI202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:252024/01/29 13:252024/01/26 8:25
COMEXSI202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSI202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSI202409SilverNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:252024/09/26 13:252024/09/25 8:25
COMEXSI202310SilverNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:252023/10/27 13:252023/10/26 8:25
COMEXSI202311SilverNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:252023/11/28 13:252023/11/27 8:25
COMEXSIL202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:252023/09/27 13:252023/09/26 8:25
COMEXSIL202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:252023/12/27 13:252023/12/26 8:25
COMEXSIL202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:252024/01/29 13:252024/01/26 8:25
COMEXSIL202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSIL202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSIL202310SilverNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:252023/10/27 13:252023/10/26 8:25
COMEXSIL202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSIL202311SilverNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:252023/11/28 13:252023/11/27 8:25
COMEXSIL202409SilverNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:252024/09/26 13:252024/09/25 8:25
ENDEXECF202312ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/12/18 16:302023/12/15 7:002023/12/18 16:302023/12/15 7:00
ENDEXECF202403ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/15 7:002024/03/18 16:302024/03/15 7:00
ENDEXECF202406ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/21 7:002024/06/24 16:302024/06/21 7:00
ENDEXECF202310ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:302023/10/27 7:002023/10/30 16:302023/10/27 7:00
ENDEXECF202408ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/16 7:002024/08/19 16:302024/08/16 7:00
ENDEXECF202311ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/11/27 16:302023/11/24 7:002023/11/27 16:302023/11/24 7:00
EUREXCONF202312SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXCONF202403SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXCONF202406SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFBON202312BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/11/29 8:002023/12/07 12:302023/11/29 8:00
EUREXFBON202403BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/02/28 8:002024/03/07 12:302024/02/28 8:00
EUREXFBON202406BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/05/29 8:002024/06/06 12:302024/05/29 8:00
EUREXFBTP202312Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFBTP202403Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTP202406Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFBTS202312Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFBTS202403Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTS202406Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFGBL202312Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBL202403Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBL202406Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBM202312Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBM202403Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBM202406Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBS202312Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBS202403Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBS202406Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBX202312Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFGBX202403Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFGBX202406Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFOAT202312Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFOAT202403Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFOAT202406Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
HKFECUS202312CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:002023/12/15 9:002023/12/18 11:002023/12/15 9:00
HKFECUS202403CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:002024/03/15 9:002024/03/18 11:002024/03/15 9:00
HKFECUS202406CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:002024/06/14 9:002024/06/17 11:002024/06/14 9:00
HKFECUS202409CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:002024/09/13 9:002024/09/16 11:002024/09/13 9:00
HKFECUS202310CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:002023/10/13 9:002023/10/16 11:002023/10/13 9:00
HKFECUS202311CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:002023/11/10 9:002023/11/13 11:002023/11/10 9:00
HKFECUS202401CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:002024/01/12 9:002024/01/15 11:002024/01/12 9:00
HKFEGDR202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 8:302023/10/16 16:302023/10/12 8:30
HKFEGDR202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 8:302023/11/20 16:302023/11/16 8:30
HKFEGDR202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 8:302023/12/18 16:302023/12/14 8:30
HKFEGDR202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 8:302024/01/15 16:302024/01/11 8:30
HKFEGDR202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 8:302024/02/19 16:302024/02/15 8:30
HKFEGDR202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/12 16:302024/03/08 8:302024/03/18 16:302024/03/14 8:30
HKFEGDR202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/09 16:302024/04/05 8:302024/04/15 16:302024/04/11 8:30
HKFEGDR202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/13 16:302024/05/09 8:302024/05/20 16:302024/05/16 8:30
HKFEGDR202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/11 16:302024/06/07 8:302024/06/17 16:302024/06/13 8:30
HKFEGDR202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/09 16:302024/07/05 8:302024/07/15 16:302024/07/11 8:30
HKFEGDR202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/13 16:302024/08/09 8:302024/08/19 16:302024/08/15 8:30
HKFEGDR202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/10 16:302024/09/06 8:302024/09/16 16:302024/09/12 8:30
HKFEGDU202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 8:302023/10/10 16:302023/10/06 8:30
HKFEGDU202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 8:302023/11/14 16:302023/11/10 8:30
HKFEGDU202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 8:302023/12/12 16:302023/12/08 8:30
HKFEGDU202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 8:302024/01/09 16:302024/01/05 8:30
HKFEGDU202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 8:302024/02/09 16:302024/02/07 8:30
HKFEGDU202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/12 16:302024/03/08 8:302024/03/12 16:302024/03/08 8:30
HKFEGDU202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/09 16:302024/04/05 8:302024/04/09 16:302024/04/05 8:30
HKFEGDU202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/13 16:302024/05/09 8:302024/05/13 16:302024/05/09 8:30
HKFEGDU202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/11 16:302024/06/07 8:302024/06/11 16:302024/06/07 8:30
HKFEGDU202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/09 16:302024/07/05 8:302024/07/09 16:302024/07/05 8:30
HKFEGDU202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/13 16:302024/08/09 8:302024/08/13 16:302024/08/09 8:30
HKFEGDU202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/10 16:302024/09/06 8:302024/09/10 16:302024/09/06 8:30
ICECRYPTOBTM202309Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/09/27 16:002023/09/25 9:302023/09/28 14:302023/09/26 9:30
ICEEUG202309Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUG202312Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUG202403Short GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUH202309Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUH202312Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUH202403Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUR202309Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUR202312Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUR202403Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUR202406Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:302024/05/29 8:002024/05/30 16:302024/05/29 8:00
ICEEUSOFTC202312CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 12:002023/12/08 9:302023/12/12 12:002023/12/08 9:30
ICEEUSOFTC202403CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/03/13 12:002024/03/11 9:302024/03/13 12:002024/03/11 9:30
ICEEUSOFTC202405CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/05/15 12:002024/05/13 9:302024/05/15 12:002024/05/13 9:30
ICEEUSOFTC202407CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 12:002024/07/12 9:302024/07/16 12:002024/07/12 9:30
ICEEUSOFTC202409CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 12:002024/09/11 9:302024/09/13 12:002024/09/11 9:30
ICEEUSOFTRC202311Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/10/26 17:302023/10/24 9:002023/11/24 12:302023/11/22 9:00
ICEEUSOFTRC202401Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/12/22 17:302023/12/20 9:002024/01/25 12:302024/01/23 9:00
ICEEUSOFTRC202403Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/02/26 17:302024/02/22 9:002024/03/22 12:302024/03/20 9:00
ICEEUSOFTRC202405Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/04/25 17:302024/04/23 9:002024/05/24 12:302024/05/22 9:00
ICEEUSOFTRC202407Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/06/25 17:302024/06/21 9:002024/07/25 12:302024/07/23 9:00
ICEEUSOFTRC202409Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/08/27 17:302024/08/23 9:002024/09/24 12:302024/09/20 9:00
ICEEUSOFTT202311WheatNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:302023/10/23 9:252023/11/23 12:302023/11/21 9:25
ICEEUSOFTT202401WheatNo3 business days prior to cutoff2023/12/25 16:302023/12/21 9:252024/01/23 12:302024/01/19 9:25
ICEEUSOFTT202403WheatNo3 business days prior to cutoff2024/02/23 16:302024/02/21 9:252024/03/22 12:302024/03/20 9:25
ICEEUSOFTT202405WheatNo3 business days prior to cutoff2024/04/24 16:302024/04/22 9:252024/05/23 12:302024/05/21 9:25
ICEEUSOFTT202407WheatNo3 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/20 9:252024/07/05 12:302024/07/03 9:25
ICEEUSOFTW202312White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/11/15 17:552023/11/13 8:452023/11/15 17:552023/11/13 8:45
ICEEUSOFTW202403White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/02/14 17:552024/02/12 8:452024/02/14 17:552024/02/12 8:45
ICEEUSOFTW202405White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 17:552024/04/11 8:452024/04/15 17:552024/04/11 8:45
ICEEUSOFTW202408White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 17:552024/07/12 8:452024/07/16 17:552024/07/12 8:45
ICEEUSOFTW202410White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 17:552024/09/11 8:452024/09/13 17:552024/09/11 8:45
ICEUSKAU202312AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202403AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202406AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKAU202409AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202312Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202403Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202406Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202409Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEO202312EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202403EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202406EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEO202409EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEP202312EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202403EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202406EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEP202409EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKGB202312Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202403Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202406Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKGB202409Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRA202312EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202403EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202406EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRA202409EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202312EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202403EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202406EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202409EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKZY202312Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202403Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202406Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKZY202409Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSMP202312GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202403GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202406GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSMP202409GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSS202312USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 09:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202403USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202406USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSS202409USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSY202312GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202403GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202406GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSY202409GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
IPECOIL202311Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 19:00 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)2023/09/29 19:00 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202312Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 19:00 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)2023/10/31 19:00 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202401Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 19:00 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)2023/11/30 19:00 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202402Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 19:00 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)2023/12/29 19:00 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202403Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 19:00 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)2024/01/31 19:00 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202405Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202406Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202407Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202408Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202409Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202410Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)
IPEGOIL202310Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202311Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202312Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202401Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202402Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202403Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202404Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202405Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202406Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202407Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202408Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202409Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)
IPEHOIL202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202410Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPENGF202310Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPENGF202311Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPENGF202312Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPENGF202401Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202402Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPENGF202404Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPENGF202405Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202406Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202407Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPENGF202408Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPENGF202409Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPENGF202410Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 16:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202312NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202311NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202310NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202401NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202402NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202404NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202405NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202406NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202407NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202408NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202409NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202410NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPEWTI202312Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202406Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202311Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202401Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202402Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202403Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202404Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202405Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202407Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202408Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202409Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202410Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)
KSE175202312USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:302023/12/15 9:002023/12/18 11:302023/12/15 9:00
KSE175202403USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:302024/03/15 9:002024/03/18 11:302024/03/15 9:00
KSE175202406USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:302024/06/14 9:002024/06/17 11:302024/06/14 9:00
KSE175202409USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 11:302024/09/12 9:002024/09/13 11:302024/09/12 9:00
KSE175202310USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:302023/10/13 9:002023/10/16 11:302023/10/13 9:00
KSE175202311USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 11:302023/11/17 9:002023/11/20 11:302023/11/17 9:00
KSE175202401USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:302024/01/12 9:002024/01/15 11:302024/01/12 9:00
KSE175202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:302024/02/16 9:002024/02/19 11:302024/02/16 9:00
KSE175202404USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:302024/04/12 9:002024/04/15 11:302024/04/12 9:00
KSE175202405USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 11:302024/05/17 9:002024/05/20 11:302024/05/17 9:00
KSE175202407USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:302024/07/12 9:002024/07/15 11:302024/07/12 9:00
KSE175202408USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:302024/08/16 9:002024/08/19 11:302024/08/16 9:00
LMEOTCAH202310AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:352023/10/10 9:102023/10/18 16:352023/10/10 9:10
LMEOTCAH202311AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:352023/11/07 9:102023/11/15 16:352023/11/07 9:10
LMEOTCAH202312AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:352023/12/12 9:102023/12/20 16:352023/12/12 9:10
LMEOTCAH202401AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:352024/01/09 9:102024/01/17 16:352024/01/09 9:10
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:352024/02/13 9:102024/02/21 16:352024/02/13 9:10
LMEOTCAH202403AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:352024/03/12 9:102024/03/20 16:352024/03/12 9:10
LMEOTCAH202404AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:352024/04/09 9:102024/04/17 16:352024/04/09 9:10
LMEOTCAH202405AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:352024/05/07 9:102024/05/15 16:352024/05/07 9:10
LMEOTCAH202406AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:352024/06/11 9:102024/06/19 16:352024/06/11 9:10
LMEOTCAH202407AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:352024/07/09 9:102024/07/17 16:352024/07/09 9:10
LMEOTCAH202408AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:352024/08/13 9:102024/08/21 16:352024/08/13 9:10
LMEOTCAH202409AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:352024/09/10 9:102024/09/18 16:352024/09/10 9:10
LMEOTCAH202309AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/29 16:352023/09/21 9:10
LMEOTCCA202310CopperNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:502023/10/10 9:102023/10/18 16:502023/10/10 9:10
LMEOTCCA202311CopperNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:502023/11/07 9:102023/11/15 16:502023/11/07 9:10
LMEOTCCA202312CopperNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:502023/12/12 9:102023/12/20 16:502023/12/12 9:10
LMEOTCCA202401CopperNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:502024/01/09 9:102024/01/17 16:502024/01/09 9:10
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:502024/02/13 9:102024/02/21 16:502024/02/13 9:10
LMEOTCCA202403CopperNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:502024/03/12 9:102024/03/20 16:502024/03/12 9:10
LMEOTCCA202404CopperNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:502024/04/09 9:102024/04/17 16:502024/04/09 9:10
LMEOTCCA202405CopperNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:502024/05/07 9:102024/05/15 16:502024/05/07 9:10
LMEOTCCA202406CopperNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:502024/06/11 9:102024/06/19 16:502024/06/11 9:10
LMEOTCCA202407CopperNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:502024/07/09 9:102024/07/17 16:502024/07/09 9:10
LMEOTCCA202408CopperNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:502024/08/13 9:102024/08/21 16:502024/08/13 9:10
LMEOTCCA202409CopperNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:502024/09/10 9:102024/09/18 16:502024/09/10 9:10
LMEOTCCA202309CopperNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/29 16:502023/09/21 9:10
LMEOTCPB202310LeadNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:202023/10/10 9:102023/10/18 16:202023/10/10 9:10
LMEOTCPB202311LeadNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:202023/11/07 9:102023/11/15 16:202023/11/07 9:10
LMEOTCPB202312LeadNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:202023/12/12 9:102023/12/20 16:202023/12/12 9:10
LMEOTCPB202401LeadNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:202024/01/09 9:102024/01/17 16:202024/01/09 9:10
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:202024/02/13 9:102024/02/21 16:202024/02/13 9:10
LMEOTCPB202403LeadNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:202024/03/12 9:102024/03/20 16:202024/03/12 9:10
LMEOTCPB202404LeadNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:202024/04/09 9:102024/04/17 16:202024/04/09 9:10
LMEOTCPB202405LeadNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:202024/05/07 9:102024/05/15 16:202024/05/07 9:10
LMEOTCPB202406LeadNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:202024/06/11 9:102024/06/19 16:202024/06/11 9:10
LMEOTCPB202407LeadNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:202024/07/09 9:102024/07/17 16:202024/07/09 9:10
LMEOTCPB202408LeadNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:202024/08/13 9:102024/08/21 16:202024/08/13 9:10
LMEOTCPB202409LeadNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:202024/09/10 9:102024/09/18 16:202024/09/10 9:10
LMEOTCPB202309LeadNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/29 16:202023/09/21 9:10
LMEOTCSN202310TinNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:102023/10/10 9:102023/10/18 16:102023/10/10 9:10
LMEOTCSN202311TinNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:102023/11/07 9:102023/11/15 16:102023/11/07 9:10
LMEOTCSN202312TinNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:102023/12/12 9:102023/12/20 16:102023/12/12 9:10
LMEOTCSN202401TinNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:102024/01/09 9:102024/01/17 16:102024/01/09 9:10
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:102024/02/13 9:102024/02/21 16:102024/02/13 9:10
LMEOTCSN202403TinNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:102024/03/12 9:102024/03/20 16:102024/03/12 9:10
LMEOTCSN202404TinNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:102024/04/09 9:102024/04/17 16:102024/04/09 9:10
LMEOTCSN202405TinNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:102024/05/07 9:102024/05/15 16:102024/05/07 9:10
LMEOTCSN202406TinNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:102024/06/11 9:102024/06/19 16:102024/06/11 9:10
LMEOTCSN202407TinNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:102024/07/09 9:102024/07/17 16:102024/07/09 9:10
LMEOTCSN202408TinNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:102024/08/13 9:102024/08/21 16:102024/08/13 9:10
LMEOTCSN202409TinNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:102024/09/10 9:102024/09/18 16:102024/09/10 9:10
LMEOTCSN202309TinNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/28 16:102023/09/20 9:10
LMEOTCZS202310ZincNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:002023/10/10 9:102023/10/18 16:002023/10/10 9:10
LMEOTCZS202311ZincNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:002023/11/07 9:102023/11/15 16:002023/11/07 9:10
LMEOTCZS202312ZincNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:002023/12/12 9:102023/12/20 16:002023/12/12 9:10
LMEOTCZS202401ZincNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:002024/01/09 9:102024/01/17 16:002024/01/09 9:10
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:002024/02/13 9:102024/02/21 16:002024/02/13 9:10
LMEOTCZS202403ZincNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:002024/03/12 9:102024/03/20 16:002024/03/12 9:10
LMEOTCZS202404ZincNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:002024/04/09 9:102024/04/17 16:002024/04/09 9:10
LMEOTCZS202405ZincNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:002024/05/07 9:102024/05/15 16:002024/05/07 9:10
LMEOTCZS202406ZincNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:002024/06/11 9:102024/06/19 16:002024/06/11 9:10
LMEOTCZS202407ZincNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:002024/07/09 9:102024/07/17 16:002024/07/09 9:10
LMEOTCZS202408ZincNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:002024/08/13 9:102024/08/21 16:002024/08/13 9:10
LMEOTCZS202409ZincNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:002024/09/10 9:102024/09/18 16:002024/09/10 9:10
LMEOTCZS202309ZincNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/29 16:002023/09/21 9:10
MATIFEBM202312Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202403Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202405Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202409Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)
MATIFECO202311RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)
MATIFECO202402RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)
MATIFECO202405RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)
MATIFECO202408RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)
MATIFEMA202311CornNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 17:30 (CET)2023/10/27 10:45 (CET)2023/11/06 17:30 (CET)2023/11/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202406CornNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 17:30 (CET)2024/05/28 10:45 (CET)2024/06/05 17:30 (CET)2024/06/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202408CornNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 17:30 (CET)2024/07/26 10:45 (CET)2024/08/05 17:30 (CET)2024/08/02 10:45 (CET)
MEXDERDA202401Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202310Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202311Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202312Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202402Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202403Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202404Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202405Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202406Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202407Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202408Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202409Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)
NYBOTCC202312COCOANo2 business days prior to cutoff2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202403COCOANo2 business days prior to cutoff2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202405COCOANo2 business days prior to cutoff2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202407COCOANo2 business days prior to cutoff2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202409COCOANo2 business days prior to cutoff2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202310COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202312COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202403COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202405COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202407COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTDX202312US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202403US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202406US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)
NYBOTDX202409US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)
NYBOTKC202312COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYBOTKC202403COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYBOTKC202405COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202407COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202409COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)
NYBOTOJ202311FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202401FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202403FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202405FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202407FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202409FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYBOTRS202311CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202401CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202403CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202405CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202407CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)
NYBOTSB202310SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202405SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202407SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)
NYBOTSF202311Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/10/06 12:45 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)2023/10/06 12:45 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202401Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/12/08 12:45 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)2023/12/08 12:45 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202403Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/02/08 12:45 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)2024/02/08 12:45 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202405Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202407Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)
NYBOTSF202409Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)
NYMEXBB202311Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202312Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202401Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202402Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202403Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202405Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202406Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202407Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202408Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202409Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202410Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202411Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXBZ202311Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202312Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202401Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202402Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202403Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202405Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202406Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202407Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202408Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202409Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202410Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXCL202312Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYMEXCL202406Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202311Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202401Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202402Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202404Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202405Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202407Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202408Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202409Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202410Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)
NYMEXHH202310Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202311Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202312Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202401Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202402Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202404Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202405Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202406Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202407Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202408Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202409Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202410Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/25 8:00 (ET)2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXHP202311Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202312Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202401Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202402Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXHP202404Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXHP202405Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202406Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202407Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202408Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202409Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXHP202410Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)
NYMEXMCL202311WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202312WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202401WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXMCL202402WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202403WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXMCL202404WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202405WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202406WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202407WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202408WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202409WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202410WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXMHO202310Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202311Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202312Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202401Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202402Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202404Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202405Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202406Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202407Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202408Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202409Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202410Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202310RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202311RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202312RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202401RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202402RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202404RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202405RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202406RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202407RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202408RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202409RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202410RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202310Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202311Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202312Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202401Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202402Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202404Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202405Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202406Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202407Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202408Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202409Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202410Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 9:30 (ET)// : (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202309PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202312PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPA202403PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202406PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202409PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 9:30 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 9:30 (ET)
NYMEXPA202310PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202311PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 9:30 (ET)// : (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202310PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202401PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202404PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202407PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202309PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202311PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202312PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPLM202401Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202310Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202404Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPLM202309Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPLM202407Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPLM202311Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202312Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXQG202311Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202312Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202401Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202402Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQG202404Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXQG202405Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202406Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202407Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202408Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202409Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXQG202410Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)
NYMEXQM202311Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202312Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202401Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202402Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202403Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202404Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202405Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202406Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202407Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202408Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202409Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202410Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202401RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202310RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202311RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202312RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202402RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202408RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202406RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202405RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202407RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202409RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202404RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202312Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/12/13 15:022023/12/12 9:002023/12/13 15:022023/12/12 9:00
OSE.JPNJBL202403Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/03/13 15:022024/03/12 9:002024/03/13 15:022024/03/12 9:00
OSE.JPNJBL202406Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/06/13 15:022024/06/12 9:002024/06/13 15:022024/06/12 9:00
SGXMUC202312US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXMUC202403US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXMUC202406US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXMUC202409US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXMUC202310US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXMUC202311US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXMUC202401US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXMUC202402US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXMUC202404US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXMUC202405US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXMUC202407US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXMUC202408US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)
SGXTF202310SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)
SGXTF202311SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)
SGXTF202312SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)
SGXTF202401SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)
SGXTF202402SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXTF202404SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)
SGXTF202405SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)
SGXTF202406SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202407SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)
SGXTF202408SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)
SGXTF202409SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)
SGXUC202312US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXUC202403US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXUC202406US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXUC202409US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXUC202310US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXUC202311US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXUC202401US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXUC202402US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXUC202404US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXUC202405US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXUC202407US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXUC202408US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)

Vypořádání: Často kladené dotazy

Nejprve je zapotřebí se přihlásit do Správy účtu. Poté klikněte na záložku Performance & Reports 1 a zvolte Statements 2.

1
2
 Následně klikněte na šipečku doprava u položky Trade Confimation.

Zvolte parametry výpisu (období, formát a jazyk) a potvrďte kliknutím na tlačítko Run.

Ve Vámi vygenerováném výpisu naleznete ve sloupečku Settle Date informaci o datu vypořádání konkrétní transakce.

Posledním dnem pro získání nároku na výplatu dividendy je pracovní den před ex-dividend date.

Ex-dividend date je totiž prvním dnem, kdy je akcie obchodována bez nároku na dividendu. Informace ohledně ex-dividend date lze nalézt v obchodní platformě TWS kliknutím pravým tlačítkem myši na název akcie a následně je zapotřebí zvolit Plán dividend.

Na obrázku níže je vidět, že ex-dividend date vychází na 6. listopadu. Pokud tedy nakoupíte dané akcie 5. listopadu získáte nárok na dividendu, která bude vyplacena 12. listopadu.

Record date nám označuje datum, do kdy musí být investor zapsán v depozitáři právě kvůli nároku na dividendu.

Za určitých okolností může být předčasné uplatnění opce ekonomicky výhodné, např. pokud byste chtěl obdržet dividendu z akcií, které jsou podkladovým aktivem dané opce.

Pokud společnost, jejíž akcie jsou podkladovým aktivem opce, kterou držíte v portfoliu, bude v nejbližší době vyplácet dividendu, tak o této skutečnosti budete informován prostřednictvím obchodní platformy TWS, správy účtu a e-mailem.

K získání nároku na dividendu z akcií stačí uplatnit opční kontrakt jeden pracovní den před ex-dividend date.

Zejména komoditní futures nesou riziko možného fyzického dodání podkladu. Proto musí být taková pozice uzavřena a vypořádána před First Position Date nebo First Notice Date. V následující tabulce jsou uvedeny termíny pro jednotlivé futures kontrakty.

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOT10Y20230910-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT10Y20231010-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT2YY2023092-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT2YY2023102-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT30Y20230930-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT30Y20231030-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOT5YY2023095-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:002023/09/28 7:202023/09/29 14:002023/09/28 7:20
CBOT5YY2023105-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:002023/10/30 7:202023/10/31 14:002023/10/30 7:20
CBOTEH202310EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 15:002023/09/27 8:302023/10/04 12:012023/10/03 8:30
CBOTEH202311EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 15:002023/10/27 8:302023/11/03 12:012023/11/02 8:30
CBOTEH202312EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:002023/11/28 8:302023/12/05 12:012023/12/04 8:30
CBOTEH202401EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 15:002023/12/27 8:302024/01/04 12:012024/01/03 8:30
CBOTEH202402EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 15:002024/01/29 8:302024/02/05 12:012024/02/02 8:30
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:002024/02/27 8:302024/03/05 12:012024/03/04 8:30
CBOTEH202404EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 15:002024/03/26 8:302024/04/03 12:012024/04/02 8:30
CBOTEH202405EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 15:002024/04/26 8:302024/05/03 12:012024/05/02 8:30
CBOTEH202406EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 15:002024/05/29 8:302024/06/05 12:012024/06/04 8:30
CBOTEH202407EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 15:002024/06/26 8:302024/07/03 12:012024/07/02 8:30
CBOTEH202408EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 15:002024/07/29 8:302024/08/05 12:012024/08/02 8:30
CBOTEH202409EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 15:002024/08/28 8:302024/09/05 12:012024/09/04 8:30
CBOTKE202403Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTKE202405Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTKE202407Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTKE202312Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTKE202409Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTTN20231210-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 7:202023/12/19 12:012023/12/19 7:20
CBOTTN20240310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 7:202024/03/19 12:012024/03/19 7:20
CBOTTN20240610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 7:202024/06/18 12:012024/06/18 7:20
CBOTTWE20231220-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTTWE20240320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTTWE20240620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTUB202312Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTUB202403Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTUB202406Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTXC202312MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 8:302023/11/29 13:452023/11/29 8:30
CBOTXC202407MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXC202405MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXC202409MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTXC202403MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXK202311MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:452023/10/27 8:302023/10/30 13:452023/10/27 8:30
CBOTXK202407MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/26 8:302024/06/27 13:452024/06/26 8:30
CBOTXK202409MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/28 8:302024/08/29 13:452024/08/28 8:30
CBOTXK202403MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/27 8:302024/02/28 13:452024/02/27 8:30
CBOTXK202401MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:452023/12/27 8:302023/12/28 13:452023/12/27 8:30
CBOTXK202408MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:452024/07/29 8:302024/07/30 13:452024/07/29 8:30
CBOTXK202405MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/26 8:302024/04/29 13:452024/04/26 8:30
CBOTXW202407MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:452024/06/27 8:302024/06/27 13:452024/06/27 8:30
CBOTXW202312MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 8:302023/11/29 13:452023/11/29 8:30
CBOTXW202405MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:452024/04/29 8:302024/04/29 13:452024/04/29 8:30
CBOTXW202403MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:452024/02/28 8:302024/02/28 13:452024/02/28 8:30
CBOTXW202409MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:452024/08/29 8:302024/08/29 13:452024/08/29 8:30
CBOTZ3N2023093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 8:302023/09/29 12:012023/09/28 8:30
CBOTZ3N2023123-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/28 8:302023/12/29 12:012023/12/28 8:30
CBOTZ3N2024033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 8:302024/03/28 12:012024/03/27 8:30
CBOTZB20231230-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTZB20240330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZB20240630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZC202312Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:202023/11/29 8:302023/11/29 13:202023/11/29 8:30
CBOTZC202407Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:202024/06/27 8:302024/06/27 13:202024/06/27 8:30
CBOTZC202405Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:202024/04/29 8:302024/04/29 13:202024/04/29 8:30
CBOTZC202409Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:202024/08/29 8:302024/08/29 13:202024/08/29 8:30
CBOTZC202403Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:202024/02/28 8:302024/02/28 13:202024/02/28 8:30
CBOTZF2023095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/29 12:012023/09/29 10:01
CBOTZF2023125-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/29 12:012023/12/29 10:01
CBOTZF2024035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/28 12:012024/03/28 10:01
CBOTZL202310SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 8:302023/09/28 13:152023/09/27 8:30
CBOTZL202312SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZL202407SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZL202403SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZL202401SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZL202409SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZL202408SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZL202405SoyOilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202310SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 8:302023/09/28 13:152023/09/27 8:30
CBOTZM202312SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZM202407SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZM202405SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZM202403SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZM202408SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/29 8:302024/07/30 13:152024/07/29 8:30
CBOTZM202401SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZM202409SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZN20231210-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/29 13:152023/12/19 12:012023/12/19 10:01
CBOTZN20240310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/28 13:152024/03/19 12:012024/03/19 10:01
CBOTZN20240610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2024/05/30 15:152024/05/30 13:152024/06/18 12:012024/06/18 10:01
CBOTZO202407OatsNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZO202409OatsNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZO202312OatsNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 8:302023/11/29 13:152023/11/28 8:30
CBOTZO202403OatsNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZO202405OatsNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202311ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/27 8:302023/10/30 13:152023/10/27 8:30
CBOTZR202401ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 8:302023/12/28 13:152023/12/27 8:30
CBOTZR202403ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/27 8:302024/02/28 13:152024/02/27 8:30
CBOTZR202405ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/26 8:302024/04/29 13:152024/04/26 8:30
CBOTZR202407ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/26 8:302024/06/27 13:152024/06/26 8:30
CBOTZR202409ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/28 8:302024/08/29 13:152024/08/28 8:30
CBOTZS202311SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/30 8:302023/10/30 13:152023/10/30 8:30
CBOTZS202407SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZS202401SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/28 8:302023/12/28 13:152023/12/28 8:30
CBOTZS202405SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZS202403SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZS202409SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CBOTZS202408SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/07/30 13:152024/07/30 8:302024/07/30 13:152024/07/30 8:30
CBOTZT2023092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 7:202023/09/29 12:012023/09/28 7:20
CBOTZT2023122-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:152023/11/28 7:202023/12/29 12:012023/12/28 7:20
CBOTZT2024032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:152024/02/27 7:202024/03/28 12:012024/03/27 7:20
CBOTZW202403WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/02/28 13:152024/02/28 8:302024/02/28 13:152024/02/28 8:30
CBOTZW202312WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/29 8:302023/11/29 13:152023/11/29 8:30
CBOTZW202405WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/04/29 13:152024/04/29 8:302024/04/29 13:152024/04/29 8:30
CBOTZW202407WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/06/27 13:152024/06/27 8:302024/06/27 13:152024/06/27 8:30
CBOTZW202409WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2024/08/29 13:152024/08/29 8:302024/08/29 13:152024/08/29 8:30
CDECGB20231210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGB20240310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGB20240610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGB20240910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGF2023125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGF2024035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)2024/02/27 16:00 (ET)2024/02/26 6:00 (ET)
CDECGF2024065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)2024/05/29 16:00 (ET)2024/05/28 6:00 (ET)
CDECGF2024095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)2024/08/28 16:00 (ET)2024/08/27 6:00 (ET)
CDECGZ2023122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)
CDECGZ2024032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 6:00 (ET)
CDECGZ2024062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2024092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 6:00 (ET)
CME6A202312AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6A202403AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6A202406AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6A202409AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6A202310AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6A202311AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6A202401AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6B202312BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6B202403BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6B202406BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6B202409BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6B202310BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6B202311BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6B202401BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6C202312CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CME6C202403CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CME6C202406CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/18 9:162024/06/17 8:302024/06/18 9:162024/06/17 8:30
CME6C202409CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/17 9:162024/09/16 8:302024/09/17 9:162024/09/16 8:30
CME6C202310CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/17 9:162023/10/16 8:302023/10/17 9:162023/10/16 8:30
CME6C202311CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/14 9:162023/11/13 8:302023/11/14 9:162023/11/13 8:30
CME6C202401CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/16 9:162024/01/15 8:302024/01/16 9:162024/01/15 8:30
CME6E202312EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6E202403EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6E202406EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6E202409EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6E202310EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6E202311EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6E202401EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6J202312JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6J202403JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6J202406JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6J202409JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6J202310JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6J202311JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6J202401JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6M202312MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6M202403MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6M202310MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6M202311MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6M202406MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6M202401MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6M202402MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/02/16 9:162024/02/15 8:302024/02/16 9:162024/02/15 8:30
CME6M202409MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6M202404MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6M202405MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6M202407MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6M202408MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CME6N202312NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6N202403NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6N202406NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6N202409NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6S202312SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6S202403SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6S202406SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6S202409SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202312S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CME6Z202403S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CME6Z202406S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CME6Z202409S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CME6Z202310S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 8:302023/10/16 9:162023/10/13 8:30
CME6Z202311S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 8:302023/11/13 9:162023/11/10 8:30
CME6Z202401S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 8:302024/01/12 9:162024/01/11 8:30
CME6Z202402S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 9:162024/02/15 8:302024/02/16 9:162024/02/15 8:30
CME6Z202404S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 9:162024/04/12 8:302024/04/15 9:162024/04/12 8:30
CME6Z202405S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 9:162024/05/10 8:302024/05/13 9:162024/05/10 8:30
CME6Z202407S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 9:162024/07/12 8:302024/07/15 9:162024/07/12 8:30
CME6Z202408S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 9:162024/08/16 8:302024/08/19 9:162024/08/16 8:30
CMEACD202312AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEACD202403AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEACD202406AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEACD202409AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEAJY202312AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEAJY202403AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEAJY202406AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEAJY202409AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECJY202312CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMECJY202403CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMECJY202406CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMECJY202409CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMECZK202312CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMECZK202403CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMECZK202406CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMECZK202409CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEE7202312EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEE7202403EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEEAD202312Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMEEAD202403Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEEAD202406Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEEAD202409Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMEECD202312Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEECD202403Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEECD202406Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEECD202409Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEECK202312CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEECK202403CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEECK202406CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEECK202409CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEHF202312HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEEHF202403HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEHF202406HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEHF202409HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEEPZ202312POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 7:202023/12/18 9:162023/12/12 7:20
CMEEPZ202403POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 7:202024/03/18 9:162024/03/12 7:20
CMEEPZ202406POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 7:202024/06/17 9:162024/06/11 7:20
CMEEPZ202409POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 7:202024/09/16 9:162024/09/10 7:20
CMEHUF202312HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEHUF202403HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEHUF202406HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEHUF202409HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEILS202312SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEILS202403SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEILS202406SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEILS202409SHEKELNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEJ7202312Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEJ7202403Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMELBR202311LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/11/15 12:052023/11/14 9:002023/11/15 12:052023/11/14 9:00
CMELBR202401LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 12:052024/01/11 9:002024/01/12 12:052024/01/11 9:00
CMELBR202403LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 12:052024/03/14 9:002024/03/15 12:052024/03/14 9:00
CMELBR202405LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/05/15 12:052024/05/14 9:002024/05/15 12:052024/05/14 9:00
CMELBR202407LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 12:052024/07/12 9:002024/07/15 12:052024/07/12 9:00
CMELBR202409LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 12:052024/09/12 9:002024/09/13 12:052024/09/12 9:00
CMELE202310LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/10/10 13:052023/10/10 8:302023/10/31 12:002023/10/31 8:30
CMELE202312LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/12/04 13:052023/12/04 8:302023/12/29 12:002023/12/29 8:30
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/02/05 13:052024/02/05 8:302024/02/29 12:002024/02/29 8:30
CMELE202404LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/04/08 13:052024/04/08 8:302024/04/30 12:002024/04/30 8:30
CMELE202406LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/06/10 13:052024/06/10 8:302024/06/28 12:002024/06/28 8:30
CMELE202408LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/08/05 13:052024/08/05 8:302024/08/30 12:002024/08/30 8:30
CMEM6A202312AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6A202403AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6B202312BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6B202403BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6C202312CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CMEM6C202403CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEM6E202312EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6E202403EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6J202312JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6J202403JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEM6S202312SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEM6S202403SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEMCD202312USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 9:162023/12/18 8:302023/12/19 9:162023/12/18 8:30
CMEMCD202403USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/19 9:162024/03/18 8:302024/03/19 9:162024/03/18 8:30
CMEMSF202312USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEMSF202403USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMENOK202312NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMENOK202403NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMENOK202406NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMENOK202409NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPJY202312BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 8:302023/12/18 9:162023/12/15 8:30
CMEPJY202403BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 8:302024/03/18 9:162024/03/15 8:30
CMEPJY202406BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 8:302024/06/17 9:162024/06/14 8:30
CMEPJY202409BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 8:302024/09/16 9:162024/09/13 8:30
CMEPLN202312POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMEPLN202403POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMEPLN202406POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMEPLN202409POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMEPSF202312BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMEPSF202403BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMEPSF202406BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMEPSF202409BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERF202312Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERF202403Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERF202406Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERF202409Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202312Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERP202403Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERP202406Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERP202409Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMERP202310Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 9:162023/10/13 7:202023/10/16 9:162023/10/13 7:20
CMERP202311Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 9:162023/11/10 7:202023/11/13 9:162023/11/10 7:20
CMERP202401Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/12 9:162024/01/11 7:202024/01/12 9:162024/01/11 7:20
CMERY202312Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMERY202403Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMERY202406Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMERY202409Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
CMESEK202312SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/12 8:302023/12/18 9:162023/12/12 8:30
CMESEK202403SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/12 8:302024/03/18 9:162024/03/12 8:30
CMESEK202406SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/11 8:302024/06/17 9:162024/06/11 8:30
CMESEK202409SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/10 8:302024/09/16 9:162024/09/10 8:30
CMESJY202312SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 9:162023/12/15 7:202023/12/18 9:162023/12/15 7:20
CMESJY202403SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 9:162024/03/15 7:202024/03/18 9:162024/03/15 7:20
CMESJY202406SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 9:162024/06/14 7:202024/06/17 9:162024/06/14 7:20
CMESJY202409SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 9:162024/09/13 7:202024/09/16 9:162024/09/13 7:20
COMEXALI202311AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/10/30 14:302023/10/06 8:302023/10/30 14:302023/10/06 8:30
COMEXALI202309AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/08/30 14:302023/08/08 8:302023/08/30 14:302023/08/08 8:30
COMEXALI202409AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/08/29 14:302024/08/07 8:302024/08/29 14:302024/08/07 8:30
COMEXALI202406AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/05/30 14:302024/05/08 8:302024/05/30 14:302024/05/08 8:30
COMEXALI202404AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/03/27 14:302024/03/05 8:302024/03/27 14:302024/03/05 8:30
COMEXALI202407AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/06/27 14:302024/06/05 8:302024/06/27 14:302024/06/05 8:30
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/01/30 14:302024/01/08 8:302024/01/30 14:302024/01/08 8:30
COMEXALI202312AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/11/29 14:302023/11/07 8:302023/11/29 14:302023/11/07 8:30
COMEXALI202401AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/12/28 14:302023/12/06 8:302023/12/28 14:302023/12/06 8:30
COMEXALI202405AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/04/29 14:302024/04/05 8:302024/04/29 14:302024/04/05 8:30
COMEXALI202310AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/09/28 14:302023/09/06 8:302023/09/28 14:302023/09/06 8:30
COMEXALI202408AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/07/30 14:302024/07/08 8:302024/07/30 14:302024/07/08 8:30
COMEXALI202403AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/02/28 14:302024/02/06 8:302024/02/28 14:302024/02/06 8:30
COMEXGC202312GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:202023/12/27 13:302023/12/26 8:20
COMEXGC202406GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:202024/06/26 13:302024/06/25 8:20
COMEXGC202310GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:202023/10/27 13:302023/10/26 8:20
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:202024/02/27 13:302024/02/26 8:20
COMEXGC202404GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:202024/04/26 13:302024/04/25 8:20
COMEXGC202408GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:202024/08/28 13:302024/08/27 8:20
COMEXGC202309GoldNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:202023/09/27 13:302023/09/26 8:20
COMEXGC202311GoldNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:202023/11/28 13:302023/11/27 8:20
COMEXHG202309CopperNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:102023/09/27 13:002023/09/26 8:10
COMEXHG202312CopperNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:102023/12/27 13:002023/12/26 8:10
COMEXHG202403CopperNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:102024/03/26 13:002024/03/25 8:10
COMEXHG202405CopperNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:102024/05/29 13:002024/05/28 8:10
COMEXHG202407CopperNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:102024/07/29 13:002024/07/26 8:10
COMEXHG202409CopperNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:102024/09/26 13:002024/09/25 8:10
COMEXHG202310CopperNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:102023/10/27 13:002023/10/26 8:10
COMEXHG202311CopperNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:102023/11/28 13:002023/11/27 8:10
COMEXHG202401CopperNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:102024/01/29 13:002024/01/26 8:10
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:102024/02/27 13:002024/02/26 8:10
COMEXHG202404CopperNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:102024/04/26 13:002024/04/25 8:10
COMEXHG202406CopperNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:102024/06/26 13:002024/06/25 8:10
COMEXHG202408CopperNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:102024/08/28 13:002024/08/27 8:10
COMEXMGC202310E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:302023/09/28 16:002023/09/27 8:30
COMEXMGC202312E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:302023/11/29 16:002023/11/28 8:30
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 8:302024/01/30 16:002024/01/29 8:30
COMEXMGC202404E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:002024/03/26 8:302024/03/27 16:002024/03/26 8:30
COMEXMGC202406E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:002024/05/29 8:302024/05/30 16:002024/05/29 8:30
COMEXMGC202408E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:002024/07/29 8:302024/07/30 16:002024/07/29 8:30
COMEXSI202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:252023/12/27 13:252023/12/26 8:25
COMEXSI202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSI202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:252023/09/27 13:252023/09/26 8:25
COMEXSI202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:252024/01/29 13:252024/01/26 8:25
COMEXSI202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSI202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSI202409SilverNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:252024/09/26 13:252024/09/25 8:25
COMEXSI202310SilverNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:252023/10/27 13:252023/10/26 8:25
COMEXSI202311SilverNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:252023/11/28 13:252023/11/27 8:25
COMEXSIL202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 8:252023/09/27 13:252023/09/26 8:25
COMEXSIL202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 8:252023/12/27 13:252023/12/26 8:25
COMEXSIL202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 8:252024/01/29 13:252024/01/26 8:25
COMEXSIL202403SilverNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:002024/02/27 8:252024/03/26 13:252024/03/25 8:25
COMEXSIL202405SilverNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:002024/04/26 8:252024/05/29 13:252024/05/28 8:25
COMEXSIL202310SilverNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 8:252023/10/27 13:252023/10/26 8:25
COMEXSIL202407SilverNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:002024/06/26 8:252024/07/29 13:252024/07/26 8:25
COMEXSIL202311SilverNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 8:252023/11/28 13:252023/11/27 8:25
COMEXSIL202409SilverNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:002024/08/28 8:252024/09/26 13:252024/09/25 8:25
ENDEXECF202312ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/12/18 16:302023/12/15 7:002023/12/18 16:302023/12/15 7:00
ENDEXECF202403ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/03/18 16:302024/03/15 7:002024/03/18 16:302024/03/15 7:00
ENDEXECF202406ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/21 7:002024/06/24 16:302024/06/21 7:00
ENDEXECF202310ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:302023/10/27 7:002023/10/30 16:302023/10/27 7:00
ENDEXECF202408ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2024/08/19 16:302024/08/16 7:002024/08/19 16:302024/08/16 7:00
ENDEXECF202311ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/11/27 16:302023/11/24 7:002023/11/27 16:302023/11/24 7:00
EUREXCONF202312SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXCONF202403SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXCONF202406SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFBON202312BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/11/29 8:002023/12/07 12:302023/11/29 8:00
EUREXFBON202403BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/02/28 8:002024/03/07 12:302024/02/28 8:00
EUREXFBON202406BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/05/29 8:002024/06/06 12:302024/05/29 8:00
EUREXFBTP202312Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFBTP202403Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTP202406Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFBTS202312Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFBTS202403Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFBTS202406Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFGBL202312Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBL202403Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBL202406Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBM202312Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBM202403Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBM202406Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBS202312Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/07 10:302023/12/07 12:302023/12/07 10:30
EUREXFGBS202403Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/07 10:302024/03/07 12:302024/03/07 10:30
EUREXFGBS202406Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/06 10:302024/06/06 12:302024/06/06 10:30
EUREXFGBX202312Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFGBX202403Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFGBX202406Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
EUREXFOAT202312Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/12/07 12:302023/12/06 7:502023/12/07 12:302023/12/06 7:50
EUREXFOAT202403Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/03/07 12:302024/03/06 7:502024/03/07 12:302024/03/06 7:50
EUREXFOAT202406Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2024/06/06 12:302024/06/05 7:502024/06/06 12:302024/06/05 7:50
HKFECUS202312CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:002023/12/15 9:002023/12/18 11:002023/12/15 9:00
HKFECUS202403CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:002024/03/15 9:002024/03/18 11:002024/03/15 9:00
HKFECUS202406CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:002024/06/14 9:002024/06/17 11:002024/06/14 9:00
HKFECUS202409CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:002024/09/13 9:002024/09/16 11:002024/09/13 9:00
HKFECUS202310CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:002023/10/13 9:002023/10/16 11:002023/10/13 9:00
HKFECUS202311CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:002023/11/10 9:002023/11/13 11:002023/11/10 9:00
HKFECUS202401CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:002024/01/12 9:002024/01/15 11:002024/01/12 9:00
HKFEGDR202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 8:302023/10/16 16:302023/10/12 8:30
HKFEGDR202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 8:302023/11/20 16:302023/11/16 8:30
HKFEGDR202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 8:302023/12/18 16:302023/12/14 8:30
HKFEGDR202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 8:302024/01/15 16:302024/01/11 8:30
HKFEGDR202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 8:302024/02/19 16:302024/02/15 8:30
HKFEGDR202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/12 16:302024/03/08 8:302024/03/18 16:302024/03/14 8:30
HKFEGDR202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/09 16:302024/04/05 8:302024/04/15 16:302024/04/11 8:30
HKFEGDR202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/13 16:302024/05/09 8:302024/05/20 16:302024/05/16 8:30
HKFEGDR202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/11 16:302024/06/07 8:302024/06/17 16:302024/06/13 8:30
HKFEGDR202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/09 16:302024/07/05 8:302024/07/15 16:302024/07/11 8:30
HKFEGDR202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/13 16:302024/08/09 8:302024/08/19 16:302024/08/15 8:30
HKFEGDR202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/10 16:302024/09/06 8:302024/09/16 16:302024/09/12 8:30
HKFEGDU202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 8:302023/10/10 16:302023/10/06 8:30
HKFEGDU202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 8:302023/11/14 16:302023/11/10 8:30
HKFEGDU202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 8:302023/12/12 16:302023/12/08 8:30
HKFEGDU202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 8:302024/01/09 16:302024/01/05 8:30
HKFEGDU202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 8:302024/02/09 16:302024/02/07 8:30
HKFEGDU202403GoldNo3 business days prior to cutoff2024/03/12 16:302024/03/08 8:302024/03/12 16:302024/03/08 8:30
HKFEGDU202404GoldNo3 business days prior to cutoff2024/04/09 16:302024/04/05 8:302024/04/09 16:302024/04/05 8:30
HKFEGDU202405GoldNo3 business days prior to cutoff2024/05/13 16:302024/05/09 8:302024/05/13 16:302024/05/09 8:30
HKFEGDU202406GoldNo3 business days prior to cutoff2024/06/11 16:302024/06/07 8:302024/06/11 16:302024/06/07 8:30
HKFEGDU202407GoldNo3 business days prior to cutoff2024/07/09 16:302024/07/05 8:302024/07/09 16:302024/07/05 8:30
HKFEGDU202408GoldNo3 business days prior to cutoff2024/08/13 16:302024/08/09 8:302024/08/13 16:302024/08/09 8:30
HKFEGDU202409GoldNo3 business days prior to cutoff2024/09/10 16:302024/09/06 8:302024/09/10 16:302024/09/06 8:30
ICECRYPTOBTM202309Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/09/27 16:002023/09/25 9:302023/09/28 14:302023/09/26 9:30
ICEEUG202309Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUG202312Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUG202403Short GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUH202309Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUH202312Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUH202403Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUR202309Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 8:002023/08/30 16:302023/08/29 8:00
ICEEUR202312Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:302023/11/28 8:002023/11/29 16:302023/11/28 8:00
ICEEUR202403Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:302024/02/27 8:002024/02/28 16:302024/02/27 8:00
ICEEUR202406Long GiltNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:302024/05/29 8:002024/05/30 16:302024/05/29 8:00
ICEEUSOFTC202312CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 12:002023/12/08 9:302023/12/12 12:002023/12/08 9:30
ICEEUSOFTC202403CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/03/13 12:002024/03/11 9:302024/03/13 12:002024/03/11 9:30
ICEEUSOFTC202405CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/05/15 12:002024/05/13 9:302024/05/15 12:002024/05/13 9:30
ICEEUSOFTC202407CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 12:002024/07/12 9:302024/07/16 12:002024/07/12 9:30
ICEEUSOFTC202409CocoaNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 12:002024/09/11 9:302024/09/13 12:002024/09/11 9:30
ICEEUSOFTRC202311Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/10/26 17:302023/10/24 9:002023/11/24 12:302023/11/22 9:00
ICEEUSOFTRC202401Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/12/22 17:302023/12/20 9:002024/01/25 12:302024/01/23 9:00
ICEEUSOFTRC202403Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/02/26 17:302024/02/22 9:002024/03/22 12:302024/03/20 9:00
ICEEUSOFTRC202405Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/04/25 17:302024/04/23 9:002024/05/24 12:302024/05/22 9:00
ICEEUSOFTRC202407Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/06/25 17:302024/06/21 9:002024/07/25 12:302024/07/23 9:00
ICEEUSOFTRC202409Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2024/08/27 17:302024/08/23 9:002024/09/24 12:302024/09/20 9:00
ICEEUSOFTT202311WheatNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:302023/10/23 9:252023/11/23 12:302023/11/21 9:25
ICEEUSOFTT202401WheatNo3 business days prior to cutoff2023/12/25 16:302023/12/21 9:252024/01/23 12:302024/01/19 9:25
ICEEUSOFTT202403WheatNo3 business days prior to cutoff2024/02/23 16:302024/02/21 9:252024/03/22 12:302024/03/20 9:25
ICEEUSOFTT202405WheatNo3 business days prior to cutoff2024/04/24 16:302024/04/22 9:252024/05/23 12:302024/05/21 9:25
ICEEUSOFTT202407WheatNo3 business days prior to cutoff2024/06/24 16:302024/06/20 9:252024/07/05 12:302024/07/03 9:25
ICEEUSOFTW202312White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/11/15 17:552023/11/13 8:452023/11/15 17:552023/11/13 8:45
ICEEUSOFTW202403White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/02/14 17:552024/02/12 8:452024/02/14 17:552024/02/12 8:45
ICEEUSOFTW202405White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/04/15 17:552024/04/11 8:452024/04/15 17:552024/04/11 8:45
ICEEUSOFTW202408White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/07/16 17:552024/07/12 8:452024/07/16 17:552024/07/12 8:45
ICEEUSOFTW202410White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/09/13 17:552024/09/11 8:452024/09/13 17:552024/09/11 8:45
ICEUSKAU202312AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202403AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202406AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKAU202409AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202312Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202403Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202406Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202409Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEO202312EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202403EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202406EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEO202409EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKEP202312EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202403EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202406EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKEP202409EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKGB202312Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202403Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202406Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKGB202409Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRA202312EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202403EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202406EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRA202409EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202312EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202403EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202406EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202409EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSKZY202312Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202403Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202406Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSKZY202409Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSMP202312GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202403GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202406GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSMP202409GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSS202312USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 09:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202403USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 09:16 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202406USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 09:16 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSS202409USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 09:16 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUSSY202312GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202403GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 00:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)2024/03/18 15:00 (ET)2024/03/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202406GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 00:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)2024/06/17 15:00 (ET)2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUSSY202409GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 00:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)2024/09/16 15:00 (ET)2024/09/13 8:05 (ET)
IPECOIL202311Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 19:00 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)2023/09/29 19:00 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202312Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 19:00 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)2023/10/31 19:00 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202401Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 19:00 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)2023/11/30 19:00 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202402Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 19:00 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)2023/12/29 19:00 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202403Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 19:00 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)2024/01/31 19:00 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 19:00 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202405Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)2024/03/28 19:00 (GMT)2024/03/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202406Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)2024/04/30 19:00 (GMT)2024/04/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202407Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)2024/05/31 19:00 (GMT)2024/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202408Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)2024/06/28 19:00 (GMT)2024/06/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202409Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)2024/07/31 19:00 (GMT)2024/07/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202410Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)2024/08/30 19:00 (GMT)2024/08/29 9:00 (GMT)
IPEGOIL202310Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202311Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202312Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202401Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202402Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202403Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)2024/03/12 12:00 (GMT)2024/03/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202404Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)2024/04/11 12:00 (GMT)2024/04/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202405Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)2024/05/10 12:00 (GMT)2024/05/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202406Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)2024/06/12 12:00 (GMT)2024/06/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202407Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)2024/07/11 12:00 (GMT)2024/07/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202408Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)2024/08/12 12:00 (GMT)2024/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202409Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)2024/09/12 12:00 (GMT)2024/09/11 9:00 (GMT)
IPEHOIL202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202410Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPENGF202310Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPENGF202311Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPENGF202312Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPENGF202401Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202402Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPENGF202404Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 16:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPENGF202405Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 16:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202406Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 16:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202407Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 16:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPENGF202408Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 16:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPENGF202409Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 16:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPENGF202410Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 16:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 16:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202312NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202311NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202310NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202401NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202402NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 19:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 19:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202404NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)2024/03/27 19:00 (GMT)2024/03/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202405NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)2024/04/29 19:00 (GMT)2024/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202406NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)2024/05/30 19:00 (GMT)2024/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202407NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)2024/06/27 19:00 (GMT)2024/06/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202408NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)2024/07/30 19:00 (GMT)2024/07/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202409NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)2024/08/29 19:00 (GMT)2024/08/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202410NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)2024/09/27 19:00 (GMT)2024/09/26 9:00 (GMT)
IPEWTI202312Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202406Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)2024/05/20 19:00 (GMT)2024/05/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202311Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202401Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202402Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202403Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202404Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)2024/03/19 19:00 (GMT)2024/03/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202405Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)2024/04/19 19:00 (GMT)2024/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202407Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)2024/06/18 19:00 (GMT)2024/06/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202408Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)2024/07/19 19:00 (GMT)2024/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202409Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)2024/08/19 19:00 (GMT)2024/08/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202410Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)2024/09/19 19:00 (GMT)2024/09/18 9:00 (GMT)
KSE175202312USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:302023/12/15 9:002023/12/18 11:302023/12/15 9:00
KSE175202403USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:302024/03/15 9:002024/03/18 11:302024/03/15 9:00
KSE175202406USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:302024/06/14 9:002024/06/17 11:302024/06/14 9:00
KSE175202409USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 11:302024/09/12 9:002024/09/13 11:302024/09/12 9:00
KSE175202310USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:302023/10/13 9:002023/10/16 11:302023/10/13 9:00
KSE175202311USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 11:302023/11/17 9:002023/11/20 11:302023/11/17 9:00
KSE175202401USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:302024/01/12 9:002024/01/15 11:302024/01/12 9:00
KSE175202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:302024/02/16 9:002024/02/19 11:302024/02/16 9:00
KSE175202404USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:302024/04/12 9:002024/04/15 11:302024/04/12 9:00
KSE175202405USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 11:302024/05/17 9:002024/05/20 11:302024/05/17 9:00
KSE175202407USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:302024/07/12 9:002024/07/15 11:302024/07/12 9:00
KSE175202408USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:302024/08/16 9:002024/08/19 11:302024/08/16 9:00
LMEOTCAH202310AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:352023/10/10 9:102023/10/18 16:352023/10/10 9:10
LMEOTCAH202311AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:352023/11/07 9:102023/11/15 16:352023/11/07 9:10
LMEOTCAH202312AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:352023/12/12 9:102023/12/20 16:352023/12/12 9:10
LMEOTCAH202401AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:352024/01/09 9:102024/01/17 16:352024/01/09 9:10
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:352024/02/13 9:102024/02/21 16:352024/02/13 9:10
LMEOTCAH202403AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:352024/03/12 9:102024/03/20 16:352024/03/12 9:10
LMEOTCAH202404AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:352024/04/09 9:102024/04/17 16:352024/04/09 9:10
LMEOTCAH202405AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:352024/05/07 9:102024/05/15 16:352024/05/07 9:10
LMEOTCAH202406AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:352024/06/11 9:102024/06/19 16:352024/06/11 9:10
LMEOTCAH202407AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:352024/07/09 9:102024/07/17 16:352024/07/09 9:10
LMEOTCAH202408AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:352024/08/13 9:102024/08/21 16:352024/08/13 9:10
LMEOTCAH202409AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:352024/09/10 9:102024/09/18 16:352024/09/10 9:10
LMEOTCAH202309AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/29 16:352023/09/21 9:10
LMEOTCCA202310CopperNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:502023/10/10 9:102023/10/18 16:502023/10/10 9:10
LMEOTCCA202311CopperNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:502023/11/07 9:102023/11/15 16:502023/11/07 9:10
LMEOTCCA202312CopperNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:502023/12/12 9:102023/12/20 16:502023/12/12 9:10
LMEOTCCA202401CopperNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:502024/01/09 9:102024/01/17 16:502024/01/09 9:10
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:502024/02/13 9:102024/02/21 16:502024/02/13 9:10
LMEOTCCA202403CopperNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:502024/03/12 9:102024/03/20 16:502024/03/12 9:10
LMEOTCCA202404CopperNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:502024/04/09 9:102024/04/17 16:502024/04/09 9:10
LMEOTCCA202405CopperNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:502024/05/07 9:102024/05/15 16:502024/05/07 9:10
LMEOTCCA202406CopperNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:502024/06/11 9:102024/06/19 16:502024/06/11 9:10
LMEOTCCA202407CopperNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:502024/07/09 9:102024/07/17 16:502024/07/09 9:10
LMEOTCCA202408CopperNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:502024/08/13 9:102024/08/21 16:502024/08/13 9:10
LMEOTCCA202409CopperNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:502024/09/10 9:102024/09/18 16:502024/09/10 9:10
LMEOTCCA202309CopperNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/29 16:502023/09/21 9:10
LMEOTCPB202310LeadNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:202023/10/10 9:102023/10/18 16:202023/10/10 9:10
LMEOTCPB202311LeadNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:202023/11/07 9:102023/11/15 16:202023/11/07 9:10
LMEOTCPB202312LeadNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:202023/12/12 9:102023/12/20 16:202023/12/12 9:10
LMEOTCPB202401LeadNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:202024/01/09 9:102024/01/17 16:202024/01/09 9:10
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:202024/02/13 9:102024/02/21 16:202024/02/13 9:10
LMEOTCPB202403LeadNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:202024/03/12 9:102024/03/20 16:202024/03/12 9:10
LMEOTCPB202404LeadNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:202024/04/09 9:102024/04/17 16:202024/04/09 9:10
LMEOTCPB202405LeadNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:202024/05/07 9:102024/05/15 16:202024/05/07 9:10
LMEOTCPB202406LeadNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:202024/06/11 9:102024/06/19 16:202024/06/11 9:10
LMEOTCPB202407LeadNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:202024/07/09 9:102024/07/17 16:202024/07/09 9:10
LMEOTCPB202408LeadNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:202024/08/13 9:102024/08/21 16:202024/08/13 9:10
LMEOTCPB202409LeadNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:202024/09/10 9:102024/09/18 16:202024/09/10 9:10
LMEOTCPB202309LeadNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/29 16:202023/09/21 9:10
LMEOTCSN202310TinNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:102023/10/10 9:102023/10/18 16:102023/10/10 9:10
LMEOTCSN202311TinNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:102023/11/07 9:102023/11/15 16:102023/11/07 9:10
LMEOTCSN202312TinNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:102023/12/12 9:102023/12/20 16:102023/12/12 9:10
LMEOTCSN202401TinNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:102024/01/09 9:102024/01/17 16:102024/01/09 9:10
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:102024/02/13 9:102024/02/21 16:102024/02/13 9:10
LMEOTCSN202403TinNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:102024/03/12 9:102024/03/20 16:102024/03/12 9:10
LMEOTCSN202404TinNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:102024/04/09 9:102024/04/17 16:102024/04/09 9:10
LMEOTCSN202405TinNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:102024/05/07 9:102024/05/15 16:102024/05/07 9:10
LMEOTCSN202406TinNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:102024/06/11 9:102024/06/19 16:102024/06/11 9:10
LMEOTCSN202407TinNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:102024/07/09 9:102024/07/17 16:102024/07/09 9:10
LMEOTCSN202408TinNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:102024/08/13 9:102024/08/21 16:102024/08/13 9:10
LMEOTCSN202409TinNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:102024/09/10 9:102024/09/18 16:102024/09/10 9:10
LMEOTCSN202309TinNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/28 16:102023/09/20 9:10
LMEOTCZS202310ZincNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 16:002023/10/10 9:102023/10/18 16:002023/10/10 9:10
LMEOTCZS202311ZincNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 16:002023/11/07 9:102023/11/15 16:002023/11/07 9:10
LMEOTCZS202312ZincNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 16:002023/12/12 9:102023/12/20 16:002023/12/12 9:10
LMEOTCZS202401ZincNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 16:002024/01/09 9:102024/01/17 16:002024/01/09 9:10
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 16:002024/02/13 9:102024/02/21 16:002024/02/13 9:10
LMEOTCZS202403ZincNo7 business days prior to cutoff2024/03/20 16:002024/03/12 9:102024/03/20 16:002024/03/12 9:10
LMEOTCZS202404ZincNo7 business days prior to cutoff2024/04/17 16:002024/04/09 9:102024/04/17 16:002024/04/09 9:10
LMEOTCZS202405ZincNo7 business days prior to cutoff2024/05/15 16:002024/05/07 9:102024/05/15 16:002024/05/07 9:10
LMEOTCZS202406ZincNo7 business days prior to cutoff2024/06/19 16:002024/06/11 9:102024/06/19 16:002024/06/11 9:10
LMEOTCZS202407ZincNo7 business days prior to cutoff2024/07/17 16:002024/07/09 9:102024/07/17 16:002024/07/09 9:10
LMEOTCZS202408ZincNo7 business days prior to cutoff2024/08/21 16:002024/08/13 9:102024/08/21 16:002024/08/13 9:10
LMEOTCZS202409ZincNo7 business days prior to cutoff2024/09/18 16:002024/09/10 9:102024/09/18 16:002024/09/10 9:10
LMEOTCZS202309ZincNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 17:002023/09/12 9:102023/09/29 16:002023/09/21 9:10
MATIFEBM202312Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202403Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)2024/03/04 17:30 (CET)2024/03/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202405Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)2024/05/03 17:30 (CET)2024/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202409Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)2024/09/03 17:30 (CET)2024/09/02 10:45 (CET)
MATIFECO202311RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)
MATIFECO202402RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)
MATIFECO202405RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)2024/04/30 17:30 (CET)2024/04/29 10:45 (CET)
MATIFECO202408RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)2024/07/31 17:30 (CET)2024/07/30 10:45 (CET)
MATIFEMA202311CornNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 17:30 (CET)2023/10/27 10:45 (CET)2023/11/06 17:30 (CET)2023/11/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202406CornNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 17:30 (CET)2024/05/28 10:45 (CET)2024/06/05 17:30 (CET)2024/06/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202408CornNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 17:30 (CET)2024/07/26 10:45 (CET)2024/08/05 17:30 (CET)2024/08/02 10:45 (CET)
MEXDERDA202401Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202310Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202311Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202312Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202402Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202403Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)2024/03/15 14:00 (CDT)2024/03/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202404Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)2024/04/15 14:00 (CDT)2024/04/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202405Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)2024/05/13 14:00 (CDT)2024/05/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202406Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)2024/06/17 14:00 (CDT)2024/06/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202407Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)2024/07/15 14:00 (CDT)2024/07/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202408Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)2024/08/19 14:00 (CDT)2024/08/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202409Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)2024/09/13 14:00 (CDT)2024/09/12 7:30 (CDT)
NYBOTCC202312COCOANo2 business days prior to cutoff2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202403COCOANo2 business days prior to cutoff2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 13:30 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCC202405COCOANo2 business days prior to cutoff2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 13:30 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202407COCOANo2 business days prior to cutoff2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 13:30 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202409COCOANo2 business days prior to cutoff2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)2024/08/23 13:30 (ET)2024/08/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202310COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202312COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202403COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202405COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)2024/04/23 14:20 (ET)2024/04/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202407COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)2024/06/21 14:20 (ET)2024/06/20 8:00 (ET)
NYBOTDX202312US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202403US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)2024/03/18 10:16 (ET)2024/03/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202406US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)2024/06/17 10:16 (ET)2024/06/14 8:00 (ET)
NYBOTDX202409US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)2024/09/16 10:16 (ET)2024/09/13 8:00 (ET)
NYBOTKC202312COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYBOTKC202403COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 13:30 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYBOTKC202405COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 13:30 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202407COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)2024/06/19 13:30 (ET)2024/06/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202409COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)2024/08/21 13:30 (ET)2024/08/20 8:00 (ET)
NYBOTOJ202311FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202401FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202403FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYBOTOJ202405FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202407FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202409FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYBOTRS202311CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202401CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202403CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)2024/02/29 14:20 (ET)2024/02/28 09:30 (ET)
NYBOTRS202405CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)2024/04/30 14:20 (ET)2024/04/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202407CANOLANo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)2024/06/28 14:20 (ET)2024/06/27 09:30 (ET)
NYBOTSB202310SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202405SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)2024/04/30 12:55 (ET)2024/04/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202407SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)2024/06/28 12:55 (ET)2024/06/27 8:10 (ET)
NYBOTSF202311Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/10/06 12:45 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)2023/10/06 12:45 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202401Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/12/08 12:45 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)2023/12/08 12:45 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202403Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/02/08 12:45 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)2024/02/08 12:45 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)
NYBOTSF202405Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)2024/04/08 12:45 (ET)2024/04/05 9:00 (ET)
NYBOTSF202407Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)2024/06/07 12:45 (ET)2024/06/06 9:00 (ET)
NYBOTSF202409Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)2024/08/08 12:45 (ET)2024/08/07 9:00 (ET)
NYMEXBB202311Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202312Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202401Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202402Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202403Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202405Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202406Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202407Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202408Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202409Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202410Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202411Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXBZ202311Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202312Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202401Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202402Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202403Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202405Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202406Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202407Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202408Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202409Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202410Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXCL202312Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYMEXCL202406Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)2024/05/21 14:00 (ET)2024/05/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202311Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202401Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202402Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202404Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)2024/03/20 14:00 (ET)2024/03/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202405Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)2024/04/22 14:00 (ET)2024/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202407Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)2024/06/20 14:00 (ET)2024/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202408Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)2024/07/22 14:00 (ET)2024/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202409Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)2024/08/20 14:00 (ET)2024/08/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202410Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)2024/09/20 14:00 (ET)2024/09/19 8:00 (ET)
NYMEXHH202310Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202311Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202312Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202401Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202402Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202404Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202405Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202406Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202407Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202408Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202409Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202410Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/25 8:00 (ET)2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202409Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202404Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202406Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202407Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202408Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202405Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXHP202311Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202312Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202401Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202402Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXHP202404Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXHP202405Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202406Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202407Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202408Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202409Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXHP202410Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)
NYMEXMCL202311WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202312WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202401WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXMCL202402WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202403WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXMCL202404WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202405WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202406WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202407WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202408WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202409WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202410WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXMHO202310Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202311Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202312Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202401Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202402Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMHO202404Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202405Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202406Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202407Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMHO202408Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202409Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202410Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202310RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202311RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202312RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202401RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202402RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXMRB202404RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/27 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202405RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/29 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202406RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/30 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202407RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/27 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202408RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/30 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202409RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/29 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202410RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/27 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202310Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202311Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202312Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202401Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202402Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202404Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)2024/03/26 14:00 (ET)2024/03/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202405Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)2024/04/26 14:00 (ET)2024/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202406Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)2024/05/29 14:00 (ET)2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202407Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)2024/06/26 14:00 (ET)2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202408Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)2024/07/29 14:00 (ET)2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202409Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)2024/08/28 14:00 (ET)2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202410Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)2024/09/26 14:00 (ET)2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 9:30 (ET)// : (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202309PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202312PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPA202403PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)2024/02/28 16:00 (ET)2024/02/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202406PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)2024/05/30 16:00 (ET)2024/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202409PalladiumNo2 business days prior to cutoff2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 9:30 (ET)2024/08/29 16:00 (ET)2024/08/28 9:30 (ET)
NYMEXPA202310PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPA202311PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 9:30 (ET)// : (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202310PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202401PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202404PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202407PlatinumNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPL202309PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202311PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202312PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPLM202401Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202310Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202404Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)2024/03/27 16:00 (ET)2024/03/26 9:30 (ET)
NYMEXPLM202309Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPLM202407Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)2024/06/27 16:00 (ET)2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEXPLM202311Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)2023/10/30 16:00 (ET)2023/10/27 9:30 (ET)
NYMEXPLM202312Platinum MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXQG202311Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202312Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202401Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202402Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQG202404Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)2024/03/25 14:00 (ET)2024/03/22 8:00 (ET)
NYMEXQG202405Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)2024/04/25 14:00 (ET)2024/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202406Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)2024/05/28 14:00 (ET)2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202407Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)2024/06/25 14:00 (ET)2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202408Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)2024/07/26 14:00 (ET)2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202409Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)2024/08/27 14:00 (ET)2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEXQG202410Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)2024/09/25 14:00 (ET)2024/09/24 8:00 (ET)
NYMEXQM202311Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202312Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202401Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202402Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202403Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202404Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)2024/03/19 14:00 (ET)2024/03/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202405Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)2024/04/19 14:00 (ET)2024/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202406Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)2024/05/20 14:00 (ET)2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202407Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)2024/06/18 14:00 (ET)2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202408Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)2024/07/19 14:00 (ET)2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202409Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)2024/08/19 14:00 (ET)2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202410Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)2024/09/19 14:00 (ET)2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/09/27 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202401RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202310RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202311RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202312RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202402RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202408RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)2024/07/31 14:00 (ET)2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202406RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)2024/05/31 14:00 (ET)2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202405RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)2024/04/30 14:00 (ET)2024/04/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202407RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)2024/06/28 14:00 (ET)2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202409RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)2024/08/30 14:00 (ET)2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202404RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)2024/03/28 14:00 (ET)2024/03/27 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202312Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/12/13 15:022023/12/12 9:002023/12/13 15:022023/12/12 9:00
OSE.JPNJBL202403Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/03/13 15:022024/03/12 9:002024/03/13 15:022024/03/12 9:00
OSE.JPNJBL202406Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2024/06/13 15:022024/06/12 9:002024/06/13 15:022024/06/12 9:00
SGXMUC202312US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXMUC202403US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXMUC202406US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXMUC202409US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXMUC202310US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXMUC202311US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXMUC202401US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXMUC202402US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXMUC202404US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXMUC202405US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXMUC202407US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXMUC202408US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)
SGXTF202310SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)
SGXTF202311SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)
SGXTF202312SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)
SGXTF202401SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)
SGXTF202402SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXTF202404SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)2024/03/28 18:00 (ST)2024/03/27 7:55 (ST)
SGXTF202405SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)2024/04/30 18:00 (ST)2024/04/29 7:55 (ST)
SGXTF202406SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)2024/05/31 18:00 (ST)2024/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202407SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)2024/06/28 18:00 (ST)2024/06/27 7:55 (ST)
SGXTF202408SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)2024/07/31 18:00 (ST)2024/07/30 7:55 (ST)
SGXTF202409SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)2024/08/30 18:00 (ST)2024/08/29 7:55 (ST)
SGXUC202312US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXUC202403US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)2024/03/18 11:00 (ST)2024/03/15 7:40 (ST)
SGXUC202406US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)2024/06/17 11:00 (ST)2024/06/14 7:40 (ST)
SGXUC202409US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)2024/09/16 11:00 (ST)2024/09/13 7:40 (ST)
SGXUC202310US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXUC202311US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXUC202401US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXUC202402US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXUC202404US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)2024/04/15 11:00 (ST)2024/04/12 7:40 (ST)
SGXUC202405US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)2024/05/13 11:00 (ST)2024/05/10 7:40 (ST)
SGXUC202407US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)2024/07/15 11:00 (ST)2024/07/12 7:40 (ST)
SGXUC202408US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)2024/08/19 11:00 (ST)2024/08/16 7:40 (ST)

Nikoliv, pokud jsou prostředky z prodeje akcií reinvestovány tentýž obchodní den je platba za nákup akcií splatná o dva pracovní dny později.

Jestliže částka z prodaných akcií pokrývá částku za nákup nových akcií, nepůjčujete si finanční prostředky a tudíž neplatíte úrok za zapůjčení.

Warranty a strukturované produkty se obvykle vypořádávají v hotovosti. Za jakých podmínek dojde k vypořádání určuje emitent produktu. Další podrobnosti lze nalézt v dokumentu s klíčovými informacemi (KID) konkrétního produktu.

Obecně lze na hotovostním účtu obchodovat s opcemi, avšak je to možné pouze u krytých opcí, kde je vyžadováno držení dostatečné vypořádané hotovosti nebo je zapotřebí mít v portfoliu odpovídající množství podkladového aktiva. Opční obchodníci obvykle volí účet maržový, kde je možné obchodovat i s nekrytými opcemi.

Způsob vypořádání je uveden v podrobnostech každého kontraktu. Pravím tlačítkem myši je zapotřebí kliknout na název kontraktu a zvolit Financial Instrument Info>Podrobnosti.

Následně se Vám otevře nová webová stránka s podrobnostmi o daném kontraktu. Informace o způsobu vypořádání naleznete v položce Settlement Method.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz