Vykazování informací pro finanční instituce

Jako finanční instituce, jste v situacích, kdy musíte neustále pracovat s právem a novými či stávajícími regulacemi. Finanční instituce v České republice musí splňovat tzv. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) a EMIR (European Markets and Infrastructure Regulation). FATCA a EMIR po vás dále vyžadují vlastnit tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Number ) a LEI (Legal Entity Identification). Na této stránce najdete více informací o FATCA, LEI a GIIN.

O FATCA

FATCA je Americký daňový zákon, jehož hlavním cílem je zabránění daňových úniků amerických občanů. V souladu s tímto zákonem, uzavřela česká vláda dohodu se Spojenými státy. Z toho důvodu je zákon FATCA rovněž zahrnut v naší legislativě.

FATCA a její dopady na finanční instituce v České Republice

Finanční instituce se sídlem v České republice jsou povinny předávat informace o tzv. Amerických osobách daňovým úřadům. Ty následně tyto informace předávají Americkým daňovým úřadům. To vše se provádí na základě dohody FATCA a mezivládních dohod o spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy.

FATCA zavazuje České finanční instituce k následujícímu:

  • Určovat, zda zákazník spadá pod právní předpisy Spojených států a pokud tomu tak je, musí o tom každoročně poskytovat informace Českým daňovým úřadům.
  • Dodržovat výše uvedená pravidla. České právní předpisy zahrnují sankce pro firmy, které se těmito pravidly nebudou řídit. Například v případě, kdy se nedodrží pravidla FATCA, bude uplatněna srážková daň ve výší 30 % pro určité příjmy Amerického původu.

Oznamovací povinnost finančních institucí

Jak bylo popsáno výše, finanční instituce v České Republice mají oznamovací povinnost.

Českým daňovým úřadům musí být reportována následující zákaznická data:

  • Jméno
  • Adresa
  • Číslo bankovního účtu
  • Občanské služební číslo
  • Zůstatek na účtu/účtech, přijatý úrok a dividendy, výnosy z prodeje, splátky nebo nákup aktiv

FATCA status subjektu:

Každá finanční instituce si musí stanovit FATCA status. Vždy vám doporučujeme, abyste určili tento stav po konzultaci s Vaším daňovým poradcem, nebo právním zástupcem. V závislosti na tom, jaký status má Vaše společnost, budete nebo nebudete mít povinnost reportovat příslušným úřadům.

O EMIR a LEI

EMIR je regulace Evropské Unie, vytvořená za účelem zvýšení transparentnosti trhů s deriváty tím, že požaduje po účastnících trhu reporting týkající se jednotlivých transakcí, pozic, zajištění a ocenění. Vše se reportuje Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen ESMA). Všechny protistrany s ohlašovací povinností pod EMIR musí mít Legal Entity Identifier (LEI), aby byly schopny předkládat reporting o transakcích.

Co je LEI?

LEI je unikátní dvacetimístný alfanumerický identifikátor, pomocí kterého finanční regulátoři mohou identifikovat entity, které se zapojují do finančních aktivit. FO nemají povinnost mít LEI. Hlavním cílem je zvýšit transparentnost finančních trhů, lépe zvládat rizika a chránit investory.

Kdo LEI potřebuje?

Společnosti držící akcie, dluhopisy nebo deriváty musí mít LEI. Pokud jím nedisponují, nemohou dále vstupovat na finanční trhy. Jednoduše řečeno, všichni naši držitelé obchodních účtů na Právnickou osobu, jejichž entita pochází z Evropské unie, musí splňovat regulace EMIR a tím pádem i LEI

Žádost a náklady prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů

CDCP umožňuje pro přidělení LEI registraci prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný ve veřejné části internetových stránek CDCP (www.cdcp.cz). O přidělení LEI žádá za danou společnost oprávněná osoba (zpravidla zaměstnanec dané společnosti).

Formulář pro přidělení LEI je dostupný na: http://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-identifier/prideleni-lei

Služba přidělování a vedení LEI je ze strany CDCP zpoplatněna.

Výše poplatků činí:

Poplatek za přidělení LEI: 1875,- Kč nebo 75 EUR;

Poplatek za roční vedení LEI (v prvním roce platnosti LEI se tento poplatek nevybírá): 1375,- Kč nebo 55 EUR.

Změna údajů nebo přesun LEI: zdarma

Sazebník poplatků CDCP za přidělení a vedení evidence LEI („Sazebník“) je dostupný na: https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/cenik_cdcp/CDCP_cenik_01012018.pdf

Co je Global Intermediary Identification Number (GIIN)?

GIIN je celosvětové referenční číslo amerického federálního daňového úřadu, nebo amerického daňového úřadu (dále jen IRS). IRS přiřazuje toto číslo finančním institucím a některým dalším organizacím a entitám.

Každá zúčastněná zahraniční finanční instituce („Participating FFI“) nebo registrovaná finanční instituce u které se předpokládá že je vyhovující („Registered Deemed-Compliant FFI“), obdrží GIIN, který bude sloužit pro identifikaci entity. Pro dodržování legislativy FATCA je důležité, abyste o toto číslo zažádali. O toto číslo můžete zažádat na stránce www.irs.gov

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz